Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Experimentresultat

Experimentresultat uppdateras en gång i veckan tills experimentet avslutas. Experimentresultat beskriver hur väl varje version av innehållet presterar med kunder tillsammans med sannolikheten för att det vinnande innehållet är bättre. Du kan komma åt dina resultat genom att klicka på experimentnamnet i översikten.

Tips: När ditt experiment avslutas, se till att publicera det vinnande innehållet. Om du vill behålla det befintliga innehållet ska du inte vidta några åtgärder. Om du vill publicera experimentellt innehåll använder du standardverktyg för produktpost (”Lägga till en produkt”, ”Lägga till en produkt via uppladdning” osv.).

Tolka resultat

Baserat på de data som samlats in under experimentet beräknar vi en rad möjliga effekter av publicering av varje innehållsdel. Resultaten aggregeras för alla registrerade ASIN:er i ett experiment. Vi tillhandahåller några typer av resultat:


  1. Sannolikheten att en version av innehållet är bättre. Om vi exempelvis säger att det finns en sannolikhet på 75 % att version A är bättre, betyder det att 75 % av de eventuella effekter som vi har beräknat visar en sannolikt positiv enhets-/försäljningsökning från publicering av version A.
  2. För varje version av innehållet visar vi: Enheter, försäljning, konverteringskurs, enheter som säljs per unik användare och urvalsstorlek som tilldelats den versionen. Konverteringskurs är procentandelen unika kunder i experimentet som såg innehållet och gjorde ett köp. Urvalsstorlek är antalet unika användare som såg varje version av innehållet. Enheter per unik användare är enheter dividerat med urvalsstorleken.
  3. Projicerad ettårig effekt. Det här avsnittet fylls endast i för slutförda experiment. Den visar en uppskattning av eventuella inkrementella enheter och försäljningar under nästa år från publicering av den vinnande versionen av innehållet. För vinnare med högt förtroende kommer du att märka att de flesta av de projicerade effekterna är positiva. För vinnare av lågt förtroende kommer du att märka att effekten av ”värsta fall” kan vara negativ. Anledningen är att det fortfarande finns en chans att innehållet som presterade sämre under experimentet faktiskt kan prestera bättre med tiden. Projiceringar är uppskattningar baserade endast på experimentresultaten och inga andra faktorer, tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte en garanti för framtida försäljningsresultat.

Projicerad ettårig effekt

För att projicera ett års effekt beräknar vi den genomsnittliga dagliga försäljningsökningen för det vinnande innehållet och multiplicerar med 365. Detta är en uppskattning som inte tar hänsyn till säsongsvariationer, prisändringar eller andra faktorer som skulle påverka ditt företag i den verkliga världen. Den tillhandahålls endast i informationssyfte och vi kan inte garantera några inkrementella fördelar.

Kolumnen Sannolikt visar medianvärdet (den 50:e percentilen) för intervallet av möjliga resultat som vi har beräknat. Kolumnerna Bästa fall och Sämsta fall visar konfidensintervallet 95 % för dessa resultat.

Tvetydiga resultat

Ett experiment kan sluta med resultat som är tvetydiga eller resultat som visar ett lågt förtroende för att en version av innehållet är bättre än den andra. Dessa resultat kan dock fortfarande vara värdefulla.

Här är några anledningar till att ett experiment kan ha tvetydiga resultat:

  • Ändringen du gjorde i ditt innehåll var för liten för att väsentligt ändra kundens beteende
  • Det fanns inte tillräckligt med trafik för att fastställa det vinnande innehållet med stort förtroende
  • De två versionerna av innehåll du testade var lika effektiva för att öka försäljningen
  • Ändringen du gjorde i ditt innehåll är inte något som de flesta kunder bryr sig om när de fattar ett köpbeslut

Se din experimenthypotes när du försöker förstå tvetydiga resultat. Beroende på vad du har ändrat kan ett tvetydigt resultat exempelvis mena att en viss typ av innehåll inte är värt att investera i eftersom det inte påverkar kundens beteende. Eller så kan det betyda att två sätt att marknadsföra din produkt är lika effektiva. Du kan köra ytterligare experiment för att bekräfta vad du har lärt dig från dina tidigare tester.

Experimentmetod

Dessa anteckningar om experimentmetoden kan hjälpa dig att förstå hur vi väljer en experimentvinnare och projicerad effekt. Detta krävs dock inte för att köra ett experiment.

Experiment baseras på enskilda kundkonton. Under ett experiment betraktas varje kundkonto som ser ditt innehåll som en del av experimentet. Kunder är slumpmässigt tilldelade att se en version av innehållet och kommer att fortsätta att innehållet under hela experimentet, oavsett enhetstyp eller andra faktorer, så länge kunden kan identifieras. Besök på din sida där en kund inte kan identifieras ingår inte i urvalsstorleken. Vi kan automatiskt ta bort vissa typer av data från urvalet för att förbättra noggrannheten i resultaten, till exempel statistiska avvikelser.

Vi använder bayesisk inferens för att analysera experimentresultat. Detta innebär att vi konstruerar en sannolikhetsdistribution baserat på en modell samt de faktiska resultaten av experimentet. Vi rapporterar den genomsnittliga effekten (i form av ändring av enheter) samt 95 % konfidensintervallet (även känt som ett trovärdigt intervall) för den bakre sannolikhetsfördelningen. Den uppdateras varje vecka under experimentet, baserat på alla experimentdata som samlats in sedan starten. Förtroendet för en vinnande behandling är den procentandel av resultaten i sannolikhetsfördelningen som visar en positiv effekt på försäljningen per enhet.

För att projicera ett års effekt beräknar vi den genomsnittliga skillnaden mellan den vinnande och förlorande behandlingsförsäljningen per dag under hela experimentets längd multiplicerat med 365. Vi anger ett konfidensintervall på 95 % för effekten som baseras på den bakre sannolikhetsfördelningen.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates