Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Aviseringskrav innan du säljer specifika livsmedel i EU

Observera att det är ditt ansvar att följa EU:s aviseringskrav om du säljer eller avser att sälja livsmedelsprodukter inom EU. Du måste också följa nationella lagar och förordningar i medlemsstater som genomför EU-lagstiftningen. Detta material är endast i informationssyfte. Det är inte avsett som juridisk rådgivning. Vi rekommenderar dig att rådfråga ditt juridiska ombud om du har frågor om de lagar och förordningar som gäller för din produkt.

EU-krav

EU:s livsmedelslagstiftning är tillämplig på alla livsmedelsprodukter som säljs inom EU och kräver att livsmedelsföretagare i alla led av produktion, bearbetning och distribution inom de företag som står under deras kontroll att säkerställa att livsmedel uppfyller livsmedelslagstiftningskraven och, i synnerhet, att inga osäkra livsmedel säljs i EU (förordning (EG) 178/2002).

”Livsmedel” innebär alla ämnen eller produkter, oavsett om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas förtäras av människor.

Se nedan några exempel på livsmedel:

 • Modersmjölksersättning och avvänjningsmat
 • Tillbehör för bakning och matlagning
 • Drycker (inklusive öl, vin och sprit)
 • Färdiga måltider
 • Måltidsersättningar
 • Konserver
 • Flingor
 • Smaktillsatser och bredbara pålägg
 • Kosttillskott (inklusive kosttillskott för ”hälsa”, ”näring”, ”kost” och ”skönhet”)
 • Presentkorgar och korgar
 • Pasta och spannmål
 • Snacks och efterrätter
 • Vätskor (t.ex. drickbara kosttillskott, soppor osv.)

Informationen som följer är inte en uttömmande förteckning över anmälningsskyldigheter innan du säljer livsmedelsprodukter inom EU. Ytterligare anmälningsskyldigheter kan uppstå, särskilt enligt nationell lagstiftning inom de EU-medlemsstater där du avser att sälja dina livsmedelsprodukter. Därför uppmuntrar vi dig att söka råd för att säkerställa full efterlevnad av de reglerande systemen.

För vissa livsmedelsprodukter som anges nedan innehåller EU:s livsmedelslagstiftning krav på avisering eller godkännande innan sådana produkter säljs inom EU. Denna förteckning är inte avsedd att vara uttömmande.

 • Kosttillskott

  Innan du säljer kosttillskott i EU måste du bekräfta om du är skyldig att meddela den behöriga myndigheten i varje medlemsstat där din produkt ska säljas och uppfylla alla tillämpliga krav innan du säljer på Amazon (direktiv 2002/46/EG).

  ”Kosttillskott” innebär livsmedel som saluförs i dosformat och som är avsedda att komplettera den normala kosten och som är koncentrerade källor av näringsämnen eller andra ämnen med närings- eller fysiologisk effekt (direktiv 2002/46/EG).

 • Modersmjölksersättning eller tillskottsnäring

  Innan du säljer modersmjölksersättning inom EU måste du meddela den behöriga myndigheten i varje medlemsstat där din produkt ska säljas (delegerad förordning (EU) 2016/127). Innan du säljer tillskottsnäring som innehåller vissa ämnen som anges i EU-bestämmelser måste du bekräfta om du är skyldig att meddela den behöriga myndigheten i varje medlemsstat där du avser att sälja dina produkter och uppfylla tillämpliga aviseringskrav innan du säljer på Amazon.

  ”Modersmjölksersättning” innebär livsmedel som är avsedda att förtäras av spädbarn under de första levnadsmånaderna och som uppfyller i sig självt de näringskrav för sådana spädbarn fram till dess att anpassad kompletterande matning inleds. ”Tillskottsnäring” innebär livsmedel som är avsedda för användning av spädbarn när lämplig kompletterande matning införs och som utgör den huvudsakliga flytande beståndsdelen i en allt mer varierad kost för dessa spädbarn.

 • Livsmedel för speciella medicinska ändamål

  Innan du säljer livsmedel för särskilda medicinska ändamål inom EU måste du meddela den behöriga myndigheten i varje medlemsstat där din produkt ska säljas (delegerad förordning (EU) 2016/128).

  ”Livsmedel för speciella medicinska ändamål” är livsmedel som är utformade för att mata patienter med krav på medicinska näringsämnen vars kosthantering inte kan uppnås genom ändring av den normala kosten (förordning (EU) 609/2013).

 • Kostersättning för viktkontroll

  Innan du säljer totala kostersättningar för viktkontroll inom EU måste du meddela den behöriga myndigheten i varje medlemsstat där din produkt ska säljas (delegerad förordning (EU) 2017/1789).

  Med ”Total kostersättning för viktkontroll” avses livsmedel som är särskilt formulerade för användning i energibegränsad kost för viktminskning som, när de används enligt instruktioner från livsmedelsföretagaren, ersätter hela den dagliga kosten (förordning (EU) 609/2013).

 • Ny mat

  Innan du säljer nya livsmedel eller produkter som innehåller nya livsmedel måste du meddela den behöriga myndigheten och få alla nödvändiga tillstånd (förordning (EU) 2015/2283). ”Nya livsmedel” innebär alla livsmedel som inte hade konsumerats i någon större utsträckning av människor inom EU före den 15 maj 1997 och som omfattas av minst en av de kategorier som anges i EU-förordningen.

  En förteckning över EU:s tillstånd för nya livsmedel finns här.

 • Livsmedel som innehåller livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromämnen

  Livsmedel som innehåller livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer eller livsmedelsaromämnen får endast säljas inom EU om respektive livsmedelstillsats, livsmedelsenzym eller livsmedelsaromämne har godkänts inom EU och kommer att användas under godkända förhållanden (förordning (EG) 1331/2008, förordning (EG) 1333/2008, förordning (EG) 1332/2008, förordning (EG) 1334/2008).

  Listor över relevanta EU-godkännanden finns här:

  https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1331

Landsspecifika krav

I Frankrike:

 • Mejeriprodukter för speciella näringsändamål

  Innan du säljer mejeriprodukter som främjas att vara särskilt anpassade för att uppfylla särskilda behov hos små barn, gravida eller ammande kvinnor, äldre och mer generellt alla de personer som har särskilda behov när det gäller protein, essentiella fetter, kalcium, järn, måste du meddela den behöriga myndigheten i Frankrike.

I Sverige:

 • ”Gratis från” färdigförpackad mat

  Innan du säljer färdigförpackade livsmedel som hävdar specifikt att den inte innehåller något av de ämnen eller produkter som nämns i bilaga 2 till EU-förordning 1169/2011, måste du meddela Livsmedelsverket.

Brittiska krav

EU:s livsmedelslagar har behållits i brittisk lagstiftning efter Brexit. Livsmedel som säljs i England, Wales eller Skottland (GB) måste följa brittisk lag, inklusive behållna EU-lagar. Enligt Nordirlandsprotokollet måste livsmedel som säljs i Nordirland (NI) fortsätta att följa EU:s livsmedelslagstiftning.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates