Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Produkter förbjudna för FBA

Det är ditt ansvar att känna till om produkterna du skickar är reglerade som farliga material eller inte. Farliga material som levereras till Amazons distributionscentra kan bli föremål för bortskaffande utan återbetalning, även om de inte tidigare har identifierats av Amazon som farliga material.

Viktigt: Underlåtenhet att följa FBA:s krav på produktförberedelse, säkerhetskrav och produktbegränsningar kan resultera i avvisning, bortskaffande eller retur av lager på din bekostnad, blockering av framtida försändelser till distributionscentret, debiteringar för ytterligare förberedelser eller för bristande efterlevnad, avstängning av dina säljprivilegier eller lagstadgade böter. Vissa produkter kan vara berättigade för försäljning på Amazon, men är inte berättigade för Levereras av Amazon. Det är ditt ansvar att säkerställa att produkterna du skickar till oss uppfyller alla tillämpliga lagbestämmelser och är godkända för försäljning i de länder där du vill lista dem.

Säljare som deltar i FBA ska inte bara följa Amazons policy för begränsade produkter utan även följa FBA-specifika produktbegränsningar. Följande produkter är förbjudna från FBA:

 • Presentkort och andra produkter med tillgodohavande
 • Cigarrer, cigaretter eller andra tobaksvaror samt produkter innehållande nikotin
 • Konjak, drycker som innehåller konjak eller livsmedel som innehåller mer än försumbar mängd konjak
 • Skjutvapen (inklusive luftgevär, knallpulverpistoler och paintballgevär), delar till skjutvapen, skjutvapensatser (inklusive modeller av skjutvapensatser för skjutvapenmodeller som inte kan avfyra ammunition), krut och andra typer av ammunition (inklusive luftpistolkulor och knallpulver) samt vapen (batonger, kravallkäppar)
 • Delar av valar, delfiner, hajar, elefanter (inbegripet elfenben) och andra växter och djur som skyddas av lagar om utrotningshotade arter eller produkter framställda därav
 • Begagnade fordon/fordonsdelar
 • Alla enheter, läkemedel och närings- och diettillskott eller liknande ämnen som endast är tillgängliga på apotek eller kräver recept från läkare eller annan klinisk personal för inköp, eller produkter som är förbjudna av Federal Institute for Drugs and Medicinal Devices (BfArM)
 • Alla DVD-skivor utom DVD-skivor som:
 • på begäran förses med tillämplig FSK/USK-märkning
 • innehåller regionskoder ”2”, ”0” eller ”Alla regioner”
 • Alla Blu-ray-produkter utom Blu-ray-produkter som:
 • Produktenheter som inte kan bearbetas
 • innehåller regionskod ”B” eller saknar regionskodning
 • på begäran förses med tillämplig FSK/USK-märkning

Produktenheter som inte kan bearbetas

 • Alla produkter som är större än de maximala mått och viktkriterier som anges i följande tabell:
  Butik UK DE FR IT ES Andra butiker
  Längd 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 175 cm
  Vikt 140 kg 150 kg 300 kg 140 kg 40 kg 31 kg
  Omkrets (Längd + 2 x bredd + 2 x höjd) Ej tillämpligt Ej tillämpligt 662 cm 800 cm 800 cm 360 cm
 • Alla produkter som kan utgöra en försändelse som av Amazon rimligen bedöms kräva hantering av speditör för försändelse som är mindre än lastbilens transportkapacitet
 • Produkter som inte kan motstå falltestet utan att skadas (efter att ha släppts från en höjd av 80 cm på fyra olika sidor och ett hörn)
 • Produkter som inte kan motstå det kraftfulla skakningstestet utan att skadas (efter 30 sekunders kraftig skakning får inga pellets eller granulärt material sippra ut)
 • Alla vassa produkter som har förpackats så att blad eller spetsar kan friläggas när som helst under hela leveransprocessen
 • Produkter som är eller innehåller någon form av levande djur, växter eller växtskott
 • Produkter som behöver kylas eller djupfrysas
 • Livsmedel eller drycker, såvida du inte som säljare redan har fått särskilt tillstånd att sälja livsmedel på Levereras av Amazon. Kontakta säljarsupporten om du är intresserad av att få behörighet för detta program.
 • Under ”sommaruppehållet” mellan 1 maj och 14 oktober kan produkter som innehåller choklad inte tas emot och lagras. Som säljare är du ansvarig för att övervaka lager och vid behov skicka in en begäran om retur i god tid före sommaruppehållet. Räkna med 3 veckors bearbetningstid för din begäran om retur. Amazon förbehåller sig rätten att bortskaffa produkter som innehåller choklad om de finns i ditt lager under sommaruppehållet. Säljare ansvarar både för kostnaden för returförsändelser och för bortskaffande.
 • Enheter vars utgångsdatum ligger mindre än 15 månader bort, eller livsmedel och drycker vars utgångsdatum eller hållbarhetstid är mindre än 70 dagar bort. Enheter vars utgångsdatum eller hållbarhetstid är mindre än 45 dagar bort kommer att bortskaffas av Amazon. Som säljare är du ansvarig för att övervaka lager och vid behov skicka in en begäran om retur. Räkna med 3 veckors bearbetningstid för din begäran om retur. Säljare ansvarar både för kostnaden för returförsändelser och för bortskaffande. Produkter med ett utgångsdatum eller som kan komma att utgå får inte registreras som sammanfogat lager och måste förses med en produktetikett. Mer information finns på hjälpsidan Märk FBA-lager.
 • Enheter som innehåller en produkt som regleras som farligt gods eller farligt material enligt något av följande: Förbundsministeriet för transport, byggande och stadsutveckling, direktiv 1999/45/EG om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat; förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar; Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), Internationella sjöfartskoden för farligt gods (IMDG-koden); Internationella lufttransportorganisationens regler för farligt gods (IATA) DGR); Förenta nationernas expertkommitté för transport av farligt gods; förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter; förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden samt upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG. Sådana produkter innefattar ämnen som innehåller komprimerad gas, kemikalier som är potentiellt explosiva, brandfarliga, frätande, giftiga, radioaktiva, magnetiska, antingen i gasform, flytande eller fast form (inklusive pulver), med undantag för litiumbatteriprodukter. Försändelser med litiumbatteriprodukter måste vara försedda med nödvändiga märkningar och uppfylla tillämpliga bestämmelser och testkrav som anges i ADR:s och IATA:s DGR-bestämmelser för att godkännas av Amazon.
  Observera: Amazon kan bortskaffa sådana produkter med farliga material som inte uppfyller ovanstående bestämmelser på säljarens bekostnad.
 • Substanser som regleras av narkotikalagen (BtMG) eller som, efter vårt gottfinnande, kan medföra risk för skada eller sjukdom
 • Smycken eller prydnadsföremål avsedda att bäras på kroppen, inklusive armband, halsband, vristkedjor, klockor, klockarmband, stift, örhängen eller ringar med ett värde som överstiger 500 €.
 • Produkter som är föremål för en produktåterkallelse.
 • Produkter som inte lagligen får säljas och distribueras i alla regioner på dina marknader då de är förbjudna att säljas av olika anledningar (avser bl.a. produkter utan obligatorisk beskrivning, märkning, varningsmeddelanden, användningsnoteringar eller ingrediensförteckning på alla obligatoriska nationella språk).
 • Artiklar som inte är ordentligt stängda och förseglade. Observera våra förpackningskrav.

Dessutom är vissa produkter i kategorin Hälsa och skönhet också förbjudna.

Förbjudna produkter: FBA EU-export

Utöver vad som anges ovan är följande produkter undantagna från FBA-export för EU:

 • Produkter som främjar rasism, hat, diskriminering
 • Nazistiska minnesföremål (eller liknande produkter)
 • Produkter för ogräs- eller skadedjursbekämpning
 • Fröer, växter eller växtderivat
 • Offentliga produkter, inklusive kulturarv och arkeologiska fynd (mineraler, skatter, fossiler osv.)
 • Produkter som omfattas av åldersgränser i ett EU-land till vilket Amazon tillåter att dina produkter skickas och som inte uppvisar den nödvändiga åldersgränsen
 • Produkter som omfattas av åldersgränser i ett EU-land till vilket Amazon tillåter att dina produkter skickas
 • Produkter som innehåller förbjudna bilder av barn och annat våldsamt, stötande, obscent eller sexuellt innehåll som är olagligt i något av de länder till vilka Amazon tillåter att dina produkter säljs
 • Telefoner som bara kan fungera med en specifik mobiloperatör
 • Produkter vars försäljning eller distribution är begränsad enligt lagarna i ett EU-land till vilket Amazon tillåter att dina produkter skickas
 • Produkter som inte lagligen kan ägas, säljas eller distribueras i varje EU-land till vilket Amazon tillåter att dina produkter skickas

Farliga material och farligt gods

Dessutom är produkter som regleras som farliga material enligt all tillämplig lagstiftning, inklusive men inte begränsat till listan nedan, inte berättigade för Levereras av Amazon.

Observera: Om inget annat anges kan du se lagstiftningen på ditt språk genom att växla språk i rullgardinsmenyn på landningssidan.

I vissa fall är litiumjon- och litiummetallbatterier, eller produkter som innehåller dessa batterier antingen inuti eller med huvudprodukten, berättigade för Levereras av Amazon så länge som den begärda informationen tillhandahålls. Mer information finns i Krav på litiumbatterier och produkter som innehåller litiumbatterier.

Mer information om hur du säljer farliga material med FBA finns på:

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates