Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skatte- och regleringsöverväganden i Europa

Moms

I Europa är momsen en konsumtionsskatt som beräknas på mervärdet på varor och tjänster. Den tillämpas för varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i Europa. Varor som säljs för export eller tjänster som säljs till kunder utomlands omfattas alltså normalt inte av moms. Import till Europa beskattas.

Mervärdesskatt (moms):

 • är en allmän skatt som gäller all kommersiell verksamhet som omfattar produktion och distribution av varor.
 • är en konsumtionsskatt.
 • debiteras som en procentandel av priset, vilket innebär att den faktiska skattebördan är synlig i varje led i produktions- och distributionskedjan.
 • inkasseras fraktionellt genom ett system med delbetalningar där beskattningsbara personer (dvs. momsregistrerade företag) drar av den skatt de har betalat vid köp till sina affärsverksamheter från den moms de har inkasserat genom sin försäljning. På detta sätt säkerställs att skatten är neutral oavsett hur många transaktioner som är inblandade.
 • betalas till skattemyndigheterna av säljaren av varorna – dvs. den ”beskattningsbara personen” – men i själva verket betalas den av köparen till säljaren som en del av priset. Det är alltså en indirekt skatt.

Läs mer om mervärdesskatt (moms)

Hur debiteras moms?

Momsregistrerade handlare får ett momsregistreringsnummer och måste ange all moms som inkasseras från kunder på sina fakturor. På så sätt vet kunderna, om de är registrerade näringsidkare, hur mycket de kan dra av i sin tur och hur mycket skatt de har betalat på slutprodukten.

Momsens tillämpningsområde och momssatser

Eftersom EU-lagstiftningen endast kräver att den normala momssatsen ska vara minst 15 % och den reducerade skattesatsen minst 5 %, varierar de faktiska skattesatserna mellan europeiska länder och mellan vissa typer av produkter. Dessutom har vissa medlemsstater behållit separata regler på särskilda områden.

Den mest tillförlitliga informationskällan om gällande momssatser för en viss produkt i en viss medlemsstat är det landets skattemyndighet.

Moms på import och export

När du säljer produkter till Europa eller från ett europeiskt land till en annat bör du vara medveten om att skattesatsen kan skilja sig från land till land. Om du överför dina egna varor från ett EU-land till ett annat, eller om FBA överför dina varor från ett distributionscenter till ett annat land där dina produkter lagrades, kan överföringen också komma att behandlas som en momspliktig transaktion. Du är ansvarig för att följa alla tillämpliga momsskyldigheter, inklusive dem som gäller där webbplatserna för Amazons marknadsplatser är belägna, det land dit du levererar dina produkter (eller dit Amazon levererar dem, för din räkning), eller eventuella andra länder.

Tips: När du säljer på flera europeiska Amazon-marknadsplatser bör du komma ihåg att du kan vara skyldig att betala moms till olika medlemsstater och därför kan behöva ansöka om olika momsregistreringsnummer i olika medlemsstater. Kontakta din skatterådgivare för mer information om dina momsskyldigheter i EU.

Om du importerar produkter till Europa kan du bli skyldig att betala moms när varorna förs in i Europa, och sedan i destinationslandet dit du levererar dem. Moms betalas vanligen i importlandet av deklaranten. Du är ansvarig för importmomsen vid leveransen av varorna om du inte har ingått ett avtal med din leverantör om att importmomsen ska inkluderas i priset på varorna, och att leverantören därefter ska betala den till berörd skattemyndighet.

Om ditt företag inte är etablerat i EU och skickar produkterna från ett land utanför EU direkt till en kund i ett EU-land, eller om produkterna skickas till ett distributionscenter i EU, bör du kontakta din skatterådgivare för att bedöma eventuella import- och momsskyldigheter som du kan ha.

Varor som säljs för export till kunder utanför Europa omfattas eventuellt inte av europeisk moms.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Registrera sig för momsregistreringsnummer och lämna in momsdeklarationer

När du säljer dina produkter i EU kan du behöva ta ut moms. Du kan behöva ansöka om ett momsregistreringsnummer, lämna in momsdeklarationer och betala den moms du har inkasserat från dina kunder till skattemyndigheterna.

I de flesta europeiska länder kan du registrera dig online på skattemyndighetens webbplats för det land du vill registrera dig i. De flesta av dessa webbplatser har information om moms på engelska. Webbplatsen har vanligtvis ett onlineformulär för registrering eller ett PDF-formulär som du kan ladda ner för att fylla i och returnera via post. Om det inte finns möjlighet till registrering online kan du ta reda på vart du ska vända dig för att registrera dig för ett momsregistreringsnummer. När du har skickat in din ansökan om momsregistreringsnummer kan du också få formulär som ska undertecknas och returneras via vanlig post.

Att registrera sig för moms kan leda till ett antal tillhörande krav på överensstämmelse, inklusive skyldighet att lämna in rapporter och utfärda momsfakturor.

Registrera sig för moms i flera länder

Momsregistrering kan krävas beroende på din försäljningsnivå och var ditt lager finns. Du bör rådfråga dina skatterådgivare om vilka krav som finns för momsregistrering i din egenskap av enskild säljare.

När du säljer produkter till kunder från ett lager som finns i EU kan du behöva lämna in momsdeklarationer i det land som du skickar dina produkter ifrån. Du kan också behöva lämna in momsdeklarationer i det land som du skickar dina produkter till (till exempel om du överskrider ett tröskelvärde för ”distansförsäljning” i EU).

Distansförsäljning av varor

Distansförsäljning innebär att du säljer varor från ett land i Europeiska unionen till kunder i ett annat land i Europeiska unionen där dessa kunder i allmänhet är privatpersoner som inte bedriver någon momspliktig affärsverksamhet.

”Tröskelvärdet för distansförsäljning” är ett värde i euro eller lokal valuta som fastställs av varje land inom Europeiska unionen. Om din försäljning från ett land till ett annat överstiger det landets tröskelvärde måste du registrera dig för moms i det landet. Du är ansvarig för att rapportera, inkassera och betala moms i det landet.

Observera att tröskelvärdet för distansförsäljning inte är summan av all din försäljning inom Europeiska unionen. Varje land i Europeiska unionen har ett tröskelvärde för distansförsäljning, och dessa värden varierar från land till land. Tala med en skattemyndighet för landet där du vill sälja dina produkter för att verifiera deras tröskelvärde för distansförsäljning.

Momsfakturering

I många europeiska länder förväntar sig kunderna en momsfaktura. Den europeiska momslagstiftningen kan kräva att du tillhandahåller en momsfaktura, och kundernas förväntningar är vanligtvis mer omfattande än lagen. I exempelvis Tyskland och Italien förväntar sig kunderna ofta en faktura för artiklar med högt värde.

Lagar om solidariskt momsansvar

Tyskland

Sedan den 1 januari 2019 är de som driver en elektronisk marknadsplats solidariskt ansvariga för obetald moms som genererats av försäljningspartners som handlar på deras marknadsplats och som levererar beställningar från och/eller till Tyskland, om de:

 • inte insamlar ett tyskt skatteintyg eller -deklaration (som bekräftar att momsskyldighet ej råder) från försäljningspartnern enligt bestämmelserna i den tyska mervärdesskattelagen.
 • ”kände till eller borde ha känt till” att en försäljningspartner inte följer momskraven.
 • inte hindrar en försäljningspartner från att erbjuda varor via deras marknadsplats efter underrättelse från den tyska skattemyndigheten om försäljningspartnerns bristande efterlevnad av momskraven.

Hur lämnar jag in ett tyskt skatteintyg eller skattedeklaration till Amazon?

Om du levererar beställningar från och/eller till Tyskland måste du (i) registrera dig för moms i Tyskland och få ett giltigt skatte-ID (”Steuernummer”), (ii) ansöka om tyskt skatteintyg och (iii) ladda upp en kopia av skatteintyget på Seller Central, om inte något av följande momsundantag gäller när du enbart skickar varor direkt från:

 • EU-länder till en tysk kund och leveranserna, inklusive eventuell försäljning som inte slutförts på en Amazon-webbplats, understiger 100 000 EUR under innevarande och föregående kalenderår och du inte har dispens från detta tröskelvärde; eller
 • ett land utanför EU till tyska kunder och det för alla dessa leveranser inte föreligger någon skattskyldighet i Tyskland då villkoren i avsnitt 8, paragraf 3 i den tyska mervärdesskattelagen inte är uppfyllda.
Om du omfattas av något av undantagen måste du ge Amazon ett tillkännagivande om att din försäljning via någon av Amazons webbplatser inte medför momsskyldigheter enligt tillämplig tysk momslag.

Vilka är konsekvenserna om jag inte fullgör mina skyldigheter gentemot Amazon?

Om du inte ger Amazon ett skatteintyg eller -deklaration kan du inte längre sälja på Amazon.de, använda FBA-tjänster i Tyskland (inklusive PANEU- och CEE FBA-program) eller skicka beställningar till kunder i Tyskland. Du får en 30-dagarsperiod på dig att ta bort ditt lager från tyska distributionscentra. Därefter kommer kvarvarande lager att bortskaffas på din bekostnad utan något ytterligare meddelande.

Du kan återfå dina försäljningsprivilegier genom att ladda upp en kopia av ditt skatteintyg eller -deklaration. När du har laddat upp ditt skatteintyg eller -deklaration kommer Amazon att genomföra en giltighetskontroll och återkomma till dig om ytterligare information krävs. Denna process kan ta upp till fem arbetsdagar.

Om du har några frågor om dina skatteskyldigheter bör du kontakta en skatterådgivare eller de tyska skattemyndigheterna.

Andra europeiska länder

Allmän information om momskrav för onlinemarknadsplatser i andra europeiska länder finns på sidan Europeiska momsregler på vår webbplats för momsutbildning.

Lagstiftning om moms vid e-handel

Storbritannien

Storbritannien ska formellt lämna Europeiska unionens inre marknad och tullunion den 1 januari 2021. Från och med detta datum förväntas Storbritannien införa en ny uppsättning momsregler, vilket kan ändra hur moms redovisas på din försäljning till brittiska kunder. Mer information finns på hjälpsidan för Brittisk moms vid e-handel

Andra källor om skatt

Europa Skatter och tullar Engelska
Storbritannien Imports and purchases from abroad: paying and reclaiming VAT Engelska
Tyskland Tysklands finansministerium Engelska
Frankrike Utländska företag: Dina skatteskyldigheter i Frankrike Engelska
Italien Agenzia Entrate Italienska
Spanien Agencia Tributaria Spanska
Nederländerna Belastingdienst Nederländska
Sverige Skatteverket Svenska

Europeisk lagstiftning

Tull

När du importerar varor till Europeiska unionen (EU) eller Storbritannien (UK) (beroende på omständigheterna) måste du följa gällande tullagstiftning samt lagar och förordningar som tillämpas för importlandet (till exempel Unionens tullkodex (EU) och lagen om beskattning (gränsöverskridande handel) (UK). Observera att du inte har rätt att importera dina varor under namnet Amazon EU S.à r.l. eller namnet för något annat dotterbolag eller närstående bolag till Amazon (otydligt kallat ”Amazon” och dess företagsnamn som ett ”Amazon-namn”), eller att hänvisa till Amazon någonstans i din fraktdokumentation. Annars kan dina försändelser returneras till sitt ursprung, överges eller bortskaffas på din bekostnad efter beslut av den speditör som transporterar dina varor.

Mer information finns på sidan: Skatter och tullar

Importförordningarna kan variera mellan länderna och beror på vilket transportsätt du väljer. Därför bör du överväga att anlita en logistikleverantör, till exempel en tullagent eller speditör, för att hantera importprocessen för ditt företag och hjälpa dig att förstå alla tillämpliga krav.

Kommersiell faktura

När dina varor är redo att skickas från din anläggning, tillverkare eller distributör förbereder avsändaren den kommersiella fakturan. Det är viktigt att den kommersiella fakturan är korrekt för att undvika förseningar vid tullklarering. Följande uppgifter ska anges på fakturan vid import av varor till ett EU-land eller Storbritannien:

 • Fakturans utfärdandedatum.
 • Fullständigt namn och adress för exportören eller avsändaren (säljaren eller tillverkaren).
 • Avsändarens kontaktnamn, företagsnamn, adress och skatte-ID-nummer.
 • Leveransadress. Ange ditt företags juridiska namn, följt av ”c/o FBA”. Nedanför kan du ange adressen till det Amazon-distributionscenter som dina varor ska levereras till. Amazon tillåter dock inte att du inkluderar något Amazon-namn i den här adressen. Se exemplet nedan.
 • Importör: Ange det juridiska namnet på ditt företag eller importrepresentanten, tillsammans med fullständiga kontaktuppgifter, nummer för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer (EORI) och momsregistreringsnummer för importlandet (se exempel nedan). Före avsändning bör du säkerställa att ditt företag eller din representant kan efterleva alla kriterier för att verka som importör i importlandet. Om du lämnar detta fält tomt kan det också leda till att din försändelse avvisas och returneras.
  Viktigt: Amazon förbjuder uttryckligen all användning av Amazon-namn (inklusive namn på distributionscenter) som importör för försändelser av FBA-lager. Alla försändelser av FBA-lager med ett Amazon-namn angivet som importör kommer att avvisas och returneras på avsändarens bekostnad, utan undantag. Om du lämnar detta fält tomt kan det också leda till att din försändelse avvisas och returneras.
Exempel ”mottagar-/leveransadress” Exempel ”importör”
[Säljarens juridiska namn] c/o FBA

1401 Rue du Champ Rouge

45770 Saran, Frankrike

[Säljarens juridiska namn] eller [representantens juridiska namn]

1234 Rue de Lyon

9876 Paris, Frankrike

EORI: XY123456789

Momsregistreringsnr: YX87654321

Observera skillnaderna i adresserna. ”Leverans”-adressen inkluderar Amazon-distributionscentret, medan ”Importör”-adressen inkluderar säljarens eller säljarrepresentantens registrerade adress.

 • Leverans-ID för FBA-försändelse (FBA-referens). Detta är det nummer du får när du har skapat försändelsen på ditt Amazon-säljarkonto. Detta säkerställer att Amazon snabbt kan identifiera att leveransen tillhör FBA om tullfrågor skulle uppstå. Om ditt leverans-ID för FBA-försändelse inte innehåller ”FBA” i Seller Central bör du lägga till det på en synlig plats på fakturan.
 • Detaljerad beskrivning av de varor som faktureras. Omfattar bland annat följande:
  • Harmonized Tariff Schedule-kod (HTS-kod)
  • Antal produkter
  • Totalt värde för varje produkt. För prover eller produkter utan kommersiellt värde måste ett nominellt eller skäligt marknadsvärde anges för tulländamål
  • Totalt värde för alla produkter i en leverans
 • Valuta för transaktionen

Ytterligare information kan också krävas. Dessa krav kan komma att ändras. Det är ditt ansvar att kontrollera och följa importkraven.

Beroende på typ av produkt kan det krävas ytterligare certifikat och licenser för import. Dessa kan omfatta en försäkran om överensstämmelse, testrapporter eller lädercertifikat.

Observera att dokumentkraven som anges ovan gäller utöver de systemgenererade dokumentkraven som anges i arbetsflödet för skapande av leverans.

Kontrollera med din logistikleverantör eller tullagent för att se till att du har den fullständiga dokumentationen som behövs för att importera till destinationslandet.

Bästa praxis för leverans

Amazons distributionscentra har krav på inkommande leveranser, inklusive storleken på pallarna och vilken typ av lastbil som får leverera till distributionscentret. På sidan Skicka FBA-lager till Amazon finns den information som behövs för att förbereda din försändelse till ett Amazon-distributionscenter. Att följa dessa krav och bästa praxis hjälper till att undvika förseningar av leveranser till distributionscentra och kunder.

Användning av standardposttjänster

Vi rekommenderar inte användning av posttjänster som China Post, Royal Mail, Parcelforce och Deutsche Post för att skicka dina försändelser till Amazons distributionscentra. Vissa posttjänster kan ha andra krav för importörers försändelser än för frakt- eller expressleveranser. Det kan vara så att du som importör inte kan leverera till ett Amazon-distributionscenter genom att använda posttjänster för att skicka dina varor. Om du tänker använda en posttjänst som fraktalternativ så bör du överväga att skicka försändelsen till din representants adress i importlandet och, när försändelsen har levererats, vidarebefordra varorna till adressen för Amazons distributionscenter. Innan du skickar varorna bör du kontrollera med posttjänsten att ditt företag eller din representant får stå som importör.

Vi rekommenderar inte användning av posttjänster som China Post, Royal Mail, Parcelforce och Deutsche Post för att skicka försändelser till Amazons distributionscentra. Vissa posttjänster kan ha andra krav för importörers försändelser än för frakt- eller expressleveranser. Det kan vara så att du som importör inte kan leverera till ett Amazon-distributionscenter genom att använda posttjänster för att skicka dina varor. Om du tänker använda en posttjänst som fraktalternativ så bör du överväga att skicka försändelsen till din representants adress i importlandet och, när försändelsen har levererats, vidarebefordra varorna till adressen för Amazons distributionscenter. Innan du skickar varorna bör du kontrollera med posttjänsten att ditt företag eller din representant får stå som importör.

Mer information om FBA-import och -export finns på sidan Importera och exportera lager.

Immateriella rättigheter

Du bör se till att du har alla immateriella rättigheter (t.ex. patent, varumärke eller upphovsrätt) som krävs för att lista dina produkter i EU eller sälja dem över gränserna inom EU. Du kan behöva tillstånd från varumärkesägaren att sälja dennes produkter i ett visst land för att undvika immaterialrättsintrång (som i de fall då din licens till den immateriella egendomen endast gäller för ett visst land). Framför allt får dina produkter inte vara förfalskade eller olagliga parallellimporter.

Du bör undersöka gällande lag om immateriella rättigheter i varje land där du vill lista dina produkter eftersom dina rättigheter till immateriella egendomar kan vara giltiga i bara ett visst land.

Dessutom kanske du vill skydda din egen immateriella egendom i Europa.

Andra källor

Storbritannien Intellectual Property Office Engelska
Tyskland GRUR Tyska
German Patent and Trade Mark Office Engelska
Frankrike INPI Franska
Italien Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Italienska
Spanien Propiedad Intelectual Spanska
Nederländerna Nederländska näringslivsbyrån Engelska
Sverige PRV Engelska

Parallellimport

Innehavare av immateriella rättigheter (särskilt varumärkesägare, upphovsrättsinnehavare och deras licenstagare) kan förbjuda dig att importera eller sälja deras varor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om du har anskaffat dem utanför EES.

Detta förbud gäller även om rättighetsinnehavaren distribuerar samma produkttyp inom EES eller inte distribuerar inom EES, så länge denne innehar immateriell rättighet i EES. Om du har för avsikt att lista t.ex. märkesvaror eller mediaartiklar på Amazons marknadsplatser i EU, och anskaffar dessa utanför den regionen ska du därför söka juridisk expertrådgivning och försäkra dig om att rättighetsinnehavaren inte motsätter sig en sådan parallellimport. Annars kan rättighetsinnehavaren begära att Amazon ska ta bort dina produktposter från marknadsplatserna inom EU på grund av intrång i immateriella rättigheter. Upprepade fall av intrång i immateriella rättigheter kommer också att påverka din möjlighet att fortsätta din försäljning på Amazon.

Parallellimport av varor som anskaffats utanför EES för försäljning inom EES med rättighetsinnehavarens samtycke kan fortfarande påverka kundupplevelsen om produkten som inte är från EES på något sätt skiljer sig från EES-versionen (t.ex. förpackning, garantitäckning, produktvariationer). Beskriv din produkt på lämpligt sätt för att undvika negativ feedback från kunderna.

Lagarna i Storbritannien är mycket lika lagarna inom EES. Innehavare av immateriella rättigheter kan förbjuda dig att importera eller sälja deras varor i Storbritannien såvida inte du, din leverantör eller en uppströmsleverantör har fått rättighetsägarens samtycke till att sälja artiklarna inom EES eller Storbritannien. Det är viktigt att notera att en rättighetsägare kan förbjuda försäljning på Amazons europeiska marknadsplatser utanför Storbritannien av en artikel som du har anskaffat i Storbritannien om de inte har godkänt försäljning av artikeln inom EES.

Mer information finns på: Viktig information för internationella säljare.

Mer information finns på: Viktig information för internationella säljare och Amazons policy om immateriella rättigheter.

Märkningar och etiketter

Produkter som säljs i EU och Storbritannien kan kräva produktetikettering och märkning. Till exempel:

 • ”CE”-märket är ett obligatoriskt överensstämmelsemärke i EU för många produkter (t.ex. lågspänningsutrustning, medicintekniska produkter, leksaker och spel, personlig skyddsutrustning osv.). Genom ”CE”-märkningen försäkrar tillverkaren att produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga europeiska direktiv.
 • I Storbritannien behöver produkter som tidigare krävde CE-märkning och aerosolprodukter numera ett ”UKCA” -märke.
 • Det finns många andra produktspecifika märken och etiketter i Europa (för t.ex. textilier, produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, återvinning osv.) som du kan vara skyldig att visa på dina produkter eller förpackningar. Produktmärkningen måste ofta anges på språket i det land där produkten säljs.

Du kan läsa mer om produktetiketter och krav på märkning i EU och Storbritannien här.

Andra källor

EU EU-standarder och CE-märkning Engelska
CE-märkning om överensstämmelse Engelska
Saluföring av produkter – CE-märkning Engelska
Storbritannien EU-kommissionens produktdirektiv Engelska
Tyskland IXPOS: The German Business Portal Engelska
Frankrike Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Franska
Italien CE-märkning Italienska
Spanien Marcado-CE Spanska
Nederländerna Nederländska näringslivsbyrån – CE-märkning för konsument- och yrkesmässiga produkter Engelska
Sverige Verksamt – Produktsäkerhet och CE-märkning Engelska

Miljö, hälsa och säkerhet

Kemikalier – REACH/CLP

Produkter som säljs i EU och Storbritannien kan omfattas av krav på vilka kemikalier de får innehålla eller hur dessa märks. Framför allt:

 • REACH är den europeiska förordningen om kemikalier och säker användning av dem. Den reglerar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen. Enligt REACH-förordningen kan tillverkare och importörer åläggas att samla in viss information om de kemiska ämnena i sina produkter, och att registrera informationen i en central databas som drivs av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
 • Utöver REACH kan förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen) vara tillämplig för dina produkter. CLP-förordningen innehåller de klassificeringskriterier och märkningsregler som fastställts på FN-nivå, i ett så kallat globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS). GHS bygger på principen att samma faror ska beskrivas och märkas på samma sätt över hela världen.
 • Storbritannien har liknande krav på de kemikalier som produkterna innehåller eller hur dessa märks.

Mer information om försäljningen av kemikalier i EU och Storbritannien hittar du här.

Andra källor

Europa Chemicals are everywhere Engelska
Europeiska kemikaliemyndigheten Engelska
Tyskland Tysk REACH/CLP-Helpdesk Engelska
Chemikalien Tyska
Frankrike REACH: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie Franska
Italien REACH: Ministero dell'Ambiente Italienska
Spanien REACH/CLP Spanska
Nederländerna Nederländska näringslivsbyrån – REACH Engelska
Sverige REACH Engelska

Elektrisk och elektronisk utrustning – WEEE/RoHS

Om du säljer elektrisk eller elektronisk utrustning kan du omfattas av krav avseende farliga ämnen och skyldigheter vid uttjänta produkter. Här ingår den europeiska lagstiftningen om begränsningar av användningen av farliga ämnen (RoHS) eller insamling och återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE).

Storbritannien har liknande krav för RoHS och insamling och återvinning av WEEE.

Några krav som du kan omfattas av enligt WEEE-bestämmelserna:

 • Visa symbolen med ”överkryssad soptunna på hjul” på dina produkter. Symbolen anger att produkten inte ska slängas som vanligt avfall utan i specifika återvinningscentraler.
 • Delta i ett godkänt system för insamling och återvinning av WEEE i EU-medlemsstater där du säljer produkter med denna typ av avfall.

Mer information om kraven i EU och Storbritannien avseende farliga ämnen, inklusive enligt RoHS, hittar du här och om skyldigheter vid uttjänta produkter, inklusive enligt WEEE, hittar du här.

Andra källor

EU Omarbetning av direktivet om avfall från elektriska och elektroniska produkter Engelska
Storbritannien Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) Engelska
Tyskland Stiftung Elektro-Altgeräte Register Tyska
Frankrike DEEE: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie Franska
Italien Centro Di Coordinamento RAEE Italienska
Spanien Registro de aparatos eléctricos y electrónicos Spanska
Nederländerna Nationellt (W)EEE-register Engelska
Sverige Naturvårdsverket Svenska

Batterier

Om du säljer batterier eller produkter som innehåller batterier kan du omfattas av krav som relaterar till dessa batterier.

Inom EU är det Batteridirektivet. Batteridirektivet innebär särskilda skyldigheter för tillverkare och distributörer av batterier. Storbritannien har också infört liknande krav.

Några av kraven som du kan omfattas av inkluderar:

 • Visa symbolen med ”överkryssad soptunna på hjul” på dina batterier. Symbolen anger att batteriet inte ska slängas som vanligt avfall utan i specifika återvinningscentraler.
 • Delta i ett godkänt system för insamling och återvinning av batterier i varje EU-medlemsstat där du säljer dina batterier.

Mer information om reglerna för batterier i EU och Storbritannien hittar du här.

Andra källor

EU Europeiska kommissionen: Batterier Engelska
Storbritannien Environment Agency: Batterier Engelska
Tyskland Bundesumweltamt BattG-Melderegister Tyska
Frankrike Filières de responsabilité élargie du producteur (REP) Franska
Italien Ministero dell'Ambiente Italienska
Spanien Registro de pilas y acumuladores Spanska
Nederländerna Nederländska näringslivsbyrån – Insamling av batterier och ackumulatorer Engelska
Sverige Naturvårdsverket – Producentansvar för batterier Engelska

Förpackningar och förpackningsavfall

Förpackade produkter som du säljer i EU och Storbritannien omfattas av särskilda krav.

I EU måste produkter följa de europeiska bestämmelserna om förpackningar och förpackningsavfall. Storbritannien har också liknande krav för förpackningar och förpackningsavfall.

Några av kraven som du kan omfattas av inkluderar:

 • Delta i ett godkänt system för insamling och återvinning av förpackningar i varje EU-medlemsstat där du säljer dina produkter.
 • Visa återvinningssymboler på dina förpackningar (till exempel ”gröna punkten”).

Mer information om krav på förpackningar i EU och Storbritannien hittar du här.

Andra källor

EU Förpackningar och förpackningsavfall Engelska
Storbritannien Tillverkarens ansvar Engelska
Tyskland Abfall | Ressourcen Tyska
IXPOS importbestämmelser Engelska
Frankrike Les emballages Franska
Italien Ministero dell'Ambiente Italienska
Spanien Hantering av förpackningar Engelska
Nederländerna Nederländska näringslivsbyrån – Förpackningar Engelska
Sverige Naturvårdsverket – Producentansvar för förpackning och tidningspapper Engelska

Produktöverensstämmelse

Stickkontakter och spänning

Europas länder använder olika typer av stickkontakter, till exempel 3-polig rektangulär kontakt i Storbritannien och 2-polig rund kontakt på den europeiska kontinenten. Dessutom kan produkter som du importerar till EU fungera med en annan spänning.

Se till att du följer reglerna för stickkontakter och spänning i varje land där du listar dina produkter. Framför allt ska kunderna kunna använda dina produkter på ett säkert sätt. .

Andra källor

Europa Electrical Outlet and Adapter Plug International Summary Engelska
Storbritannien DTI: PRODUCT STANDARDS Engelska
Frankrike Legifrance - Retour à l'accueil Franska
Tyskland IEC - Stecker & Steckdosen Engelska
Verordnung über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (1.ProdSV) Tyska
Italien Testata MSE Italienska
Spanien Lasermätningsprodukt Spanska

Leksaker och spel

I EU och Storbritannien tillämpas strikta krav avseende försäljningen av leksaker och spel.

Enligt det europeiska direktivet om leksakers säkerhet krävs det bland annat att man kan använda en leksak utan fara för någons hälsa eller säkerhet under leksakens förutsebara och normala användningsperiod. Du kan också behöva sätta varningar på produkterna, som anger lämpliga villkor och begränsningar för användning.

Storbritannien har också liknande krav på leksakers säkerhet.

Du kan läsa mer om kraven för leksaker och spel i EU och Storbritannien här.

Andra källor

Europa Leksakssäkerhet Engelska
Storbritannien DTI Toy Safety Engelska
Tyskland BMEL - Product Safety Engelska
Sicheres Spielzeug Tyska
Frankrike La sécurité des jouets Franska
Italien Hälsovårdsministeriet om leksaker Italienska
Spanien La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) Spanska
Sverige Konsumentverket – Lagar och förordningar om leksaker Svenska

Medicintekniska produkter

Exempel på medicintekniska produkter sträcker sig från enkla produkter som förband till de mest sofistikerade livsuppehållande produkterna. Om din produkt bedöms vara en medicinteknisk produkt kan du omfattas av EU:s eller Storbritanniens krav för sådana produkter.

Medicintekniska produkter omfattas till exempel av krav på att medicintekniska produkter inte får äventyra säkerheten och hälsan för patienter, användare och andra personer när de implanteras, underhålls och används korrekt.

Du hittar mer information om kraven för medicintekniska produkter i EU och Storbritannien här.

Andra källor

Europa Summaries of European Legislation Engelska
Medicintekniska produkter Engelska
Storbritannien Healthcare and medical: international trade regulations Engelska
Tyskland BFARM - Medical Devices Engelska
Frankrike ANSM: dispositifs médicaux Franska
Italien Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza - FSN (Field Safety Notice) Italienska
Spanien AEMPS – Medical Devices Spanska
Nederländerna Nederländska näringslivsbyrån – Medicinska produkter Engelska
Sverige Läkemedelsverket Engelska

Läkemedel och kosmetika

För läkemedel och kosmetika gäller flera olika förordningar i EU och Storbritannien, däribland finns särskilda krav på märkning och förpackning. Förordningarna är endast delvis harmoniserade. Till exempel kan en produkt säljas receptfritt i vissa europeiska medlemsstater, medan den i andra länder endast får säljas på apotek.

Du hittar mer information om kraven i EU och Storbritannien för kosmetika här .

Andra källor

Europa Läkemedel och kosmetiska produkter Engelska
Kosmetika Engelska
Storbritannien Regulating Medicines and Medical Devices Engelska
Tyskland BFARM – Medicinal Products Engelska
Bundesministerium für Gesundheit - Arzneimitteldaten Zentral und Transparent Tyska
Frankrike ANSM: produits cosmétiques Franska
ANSM: medicaments Franska
Italien Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza - FSN (Field Safety Notice) Italienska
Spanien Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud Spanska
Nederländerna

Nederländska näringslivsbyrån – Tillverkning eller försäljning av kosmetiska produkter

Nederländska näringslivsbyrån – Sälja receptfria läkemedel

Engelska
Sverige Läkemedelsverket Engelska

Livsmedel

Livsmedel och livsmedelsprodukter omfattas av många förordningar i EU och Storbritannien. Syftet med dessa förordningar är att fastställa högkvalitativa normer för livsmedel och livsmedelshygien, djurhälsa och -välbefinnande och växtskydd samt att förebygga risken för kontaminering från externa ämnen.

Förordningarna omfattar bland annat följande:

 • Specificerande regler för lämplig märkning av livsmedelsprodukter. Produktmärkningen måste ofta anges på språket i det land där produkten säljs.
 • Inrättande av obligatoriska återbetalnings- och återvinningssystem för dryckesförpackningar i flera europeiska medlemsstater.

Det kan också finnas begränsningar för vilka livsmedel du kan importera till vissa EU-länder eller Storbritannien.

Mer information om livsmedelsförordningarna i EU och Storbritannien får du via följande länkar:

Andra källor

Europa Europa: Food Safety Engelska
Europa: Health and Consumers - Food Engelska
European Food Safety Authority Engelska
Storbritannien Food Standards Agency Engelska
Tyskland FMFA – Food Engelska
BLL – Kennzeichnung Tyska
Frankrike ANSES Franska
DGCCRF Franska
Italien Alimenti Italienska
Spanien Alimentación Spanska
Nederländerna Nederländska myndigheten för livsmedels- och konsumentproduktsäkerhet Engelska
Sverige Livsmedelsverket Engelska

More: Se lista över produkter som omfattas av restriktioner för import till Storbritannien.

Konsumenternas rättigheter

Observera att dessa konsumenträttigheter endast beskrivs i åskådliggörande syften och inte är någon juridisk rådgivning eller ersättning för några avtalsförpliktelser som du kan ha kommit överens om med Amazon eller direkt med konsumenten.

Mer information om regler som gäller för internationella säljare hittar du i Internationella säljarregler för global försäljning här.

Rättigheter till annullering

Konsumenter i EU och Storbritannien har, med vissa undantag, rätt att annullera ett köp av en produkt som genomförts online inom 14 dagar efter mottagandet av den sista artikeln i beställningen, om köpet omfattade flera artiklar som levererats separat. Även om inget fel har uppstått eller begåtts av dig måste du återbetala artikeln och fraktkostnaderna. Om inget av nedanstående är sant kanske du inte behöver återbetala alla kostnader:


 1. Fel har uppstått eller begåtts av dig.
 2. Du har samtyckt till att stå för alla kostnader för konsumenten.
 3. Du informerade inte kunden om de kostnader som du enligt lag är skyldig att informera om.

Du måste till exempel återbetala den normala kostnaden för att skicka artikeln till konsumenten, men inte några extra kostnader för tjänster som kunden väljer, såsom snabbleverans eller presentförpackning. På samma sätt behöver du inte stå för kostnaden för att returnera produkten till dig om du tydligt informerar konsumenten om den kostnaden.

Observera att dessa konsumenträttigheter går utöver eventuella avtalsenliga returrättigheter som du kan ha avtalat med Amazon (till exempel 30-dagars returgaranti) eller direkt med konsumenten.

Andra källor

Europa The Directive on Consumer Rights Engelska
Storbritannien UK online and distance selling for business Engelska
Tyskland Verbraucherportal Tyska
Frankrike Loi consommation : e-commerce Franska
Achat à distance: droit de rétractation du consommateur
Italien Decalogue on consumer rights Italienska
Information om konsumenters rättigheter
Spanien Derechos básicos de los consumidores Spanska
Nederländerna Consumentenbond Nederländska
Sverige Konsumentverket Svenska

Rättslig garanti

Enligt EU:s konsumentskyddsregler måste säljaren av en produkt i regel erbjuda en rättslig garanti på två år vid försäljning i EU (utom i vissa EU-länder, däribland Spanien och Sverige, som har en utökad rättslig garanti på tre år, och andra länder där perioden kan vara längre, till exempel i Storbritannien). Det innebär att du under garantitiden, som beräknas från leveransdatumet av produkten, beroende på det tillämpliga landet måste reparera, byta ut, sänka priset eller erbjuda en återbetalning om någon produkt är defekt eller på annat sätt inte överensstämmer med försäljningsavtalet med en konsument. Eventuella defekter (eller brist på överensstämmelse) som visar inom ett eller två år från att produkten har levererats, beroende på den lokala förordningen (eller sex månader i Storbritannien), antas ha funnits vid leveranstillfället och därför måste du reparera produkten, byta ut den, sänka priset eller erbjuda en återbetalning. Efter den ursprungliga perioden kan du begära att kunden bevisar att defekten redan fanns vid leveranstillfället. Du hittar mer information om den rättsliga garantin på följande länk från Europeiska kommissionen.

Denna skyldighet att erbjuda rättslig garanti gäller utöver din skyldighet att behandla kundreturer enligt Amazons returpolicy.

Andra källor

Europa Sales and Guarantees Engelska
Storbritannien Accepting returns and giving refunds Engelska
Tyskland Verbraucherportal Tyska
Frankrike Achat à distance: livraison du bien ou exécution de la prestation Franska
Garantie légale de conformité
Italien Garanzia del venditore - Guida per il consumatore Italienska
Spanien Derechos básicos de los consumidores Spanska
Nederländerna Netherlands Enterprise Agency – Providing a guarantee Engelska
Sverige ECC Sverige – Rättslig garanti i Sverige Engelska

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates