Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Användaravtal för Amazon Payments – Försäljning på Amazon

Senaste uppdatering: 10 februari 2020

Visa eller hämta en PDF-version av detta Användaravtal.

GENOM ATT REGISTRERA DIG FÖR ELLER ANVÄNDA AMAZON PAYMENTS-TJÄNSTEN SOM BESKRIVS NEDAN SAMTYCKER DU (ÅT DIG SJÄLV ELLER DEN VERKSAMHET DU REPRESENTERAR) TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA AVTAL (INKLUSIVE ALLA POLICYER) VILKA KAN KOMMA ATT ÄNDRAS FRÅN TID TILL ANNAN. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA ELLER SKAFFA DIG ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN.

Detta Användaravtal för Amazon Payments – Försäljning på Amazon (“Avtalet”) gäller mellan den sökande (vid registrering som en enskild person) eller den verksamhet som den sökande är anställd hos eller representerar (vid registrering som en verksamhet) (“du” och “din”) och Amazon Payments Europe s.c.a. (“Amazon Payments”, “vi”, “oss”, “vår”). Avtalet gäller för din användning av våra betalningsbehandlingstjänster och relaterade tjänster som tillhandahålls i samband med Försäljning på Amazon-tjänsten (“Försäljning på Amazon-tjänsten”) och erbjuds av Amazon Services Europe S.à r.l. (“ASE”) samt alla eller tillämpliga delar av eventuella efterföljande tjänster vi tillhandahåller, oavsett vad dessa kallas (sammantaget “Tjänsten”). Vår Tjänst ger säljare möjlighet att ta emot betalningar för onlineköp som görs via Försäljning på Amazon-tjänsten och att överföra pengar som har tagits emot för onlineköp till ett bankkonto. Om du registrerade dig för Försäljning på Amazon-tjänsten den 14 december 2018 eller senare eller har fått ett meddelande från Amazon Payments UK Limited (“APUK”) om att ett Amazon Payments UK Limited-betalningskonto har öppnats åt dig kommer APUK att tillhandahålla betalningsbehandlingtjänster och relaterade tjänster i anslutning till Försäljning på Amazon-tjänsten på amazon.co.uk i enlighet med Användaravtalet för Amazon Payments UK – Försäljning på Amazon.

Detta Avtal omfattar, och du accepterar och samtycker härmed till tillämpliga policyer, meddelanden, procedurer, specifikationer, frågor och svar, guider och riktlinjer som tillhandahålls eller görs tillgängliga för dig, visas på webbplatserna på payments.amazon.co.uk och payments.amazon.de (sammantaget “Webbplatserna” och vardera en “Webbplats” så som tillämpligt) och onlineportalen samt de verktyg som ASE gör tillgängliga för dig och som du kan använda för hantering av dina beställningar och lager på någon av de webbplatser där Försäljning på Amazon-tjänsten görs tillgänglig för dig och via vilken du kan erbjuda och sälja dina produkter (“Seller Central”) eller som detta Avtal hänvisar till vilka vi kan komma att ändra från tid till annan (sammantaget “Policyerna”). I händelse av någon motstridighet mellan en eller flera av Policyerna och villkoren i detta Avtal som anges nedan, gäller villkoren i detta Avtal, såvida inte Policyn uttryckligen anger att den ersätter någon bestämmelse i detta Avtal och tillämplig lag inte förbjuder att Policyn ersätter det tillämpliga villkoret.

1. Ditt Försäljning på Amazon-betalningskonto

1.1 Behörighet. För att kunna använda tjänsten (a) måste du registrera dig för ett “Försäljning på Amazon-betalningskonto” så som beskrivs mer detaljerat nedan (ett “Konto”) genom att tillhandahålla fullständiga och korrekta registreringsuppgifter och (b) om du är en enskild person måste du vara minst 18 år gammal och om du registrerar dig som juridisk person måste din verksamhet, bransch eller yrke vara etablerad och godkänd för att bedriva verksamhet i ett av de designerade länderna som vi stödjer, så som beskrivs på våra Webbplatser eller Seller Central när du registrerar dig för ett Konto. Du måste uppfylla våra behörighetskrav för att kunna registrera dig för- och bibehålla ett Konto. Vi behandlar alla aktiviteter som sker inom ramen för ett Konto som att de är den registrerade användarens aktiviteter. Du får inte använda Tjänsten eller ditt Konto å någon annan fysisk eller juridisk persons vägnar. Du måste uppdatera registreringsuppgifterna omedelbart vid alla ändringar så att de alltid är fullständiga och korrekta och uppdateringar av dina registreringsuppgifter kan överföras till andra konton som du har hos oss. Vi förbehåller oss rätten att vägra tillhandahålla eller upphöra att tillhandahålla Tjänsten för en fysisk eller juridisk person eller att stänga Kontot för en fysisk eller juridisk person, i varje fall, när som helst och utan särskild orsak.

1.2 Konton. Åtkomst till Konton kan ske via Seller Central. Du får endast använda ett Konto för att sälja produkter och/eller tjänster i samband med Försäljning på Amazon-tjänsten och för att inneha och överföra pengar till ett bankkonto. Om du registrerar dig för ett Konto som en verksamhet får du endast använda ditt Konto inom ramen för din egen verksamhet, handel eller yrke och inte för privata ändamål, hushållsändamål eller som konsument. I samband med Kontot måste du på vår begäran tillhandahålla oss dina kontakt- och faktureringsuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress), ett momsregistreringsnummer (“Moms”), kontaktuppgifter till kundtjänst, allmän profilinformation om din verksamhet (t.ex. verksamhetsbeskrivning, företagsklassificering), förväntade transaktionsvolymer och alla andra uppgifter vi kan komma att kräva eller som kan krävas enligt gällande lag eller våra finansinstitut för att tillhandahålla Tjänsten. Om du agerar som en verksamhet samtycker du till att följande bestämmelser i Betaltjänstdirektivet (EU) 2015/2366 inte kommer att gälla för din användning av tjänsten: 62(1), 64(3), 76 och 77. Ditt Konto är länkat till ditt Amazon-konto (så som beskrivs nedan). För att kunna skapa ett nytt Konto måste du antingen (a) registrera dig med ditt befintliga Amazon-konto eller (b) slutföra registreringsprocessen för nya användare genom att ange alla nödvändiga uppgifter. Om du registrerar dig med ditt Amazon-konto kommer uppgifterna på ditt Amazon-konto att läggas till i Amazon Payments som registreringsuppgifter för ditt Konto. Du kan komma att behöva tillhandahålla ytterligare uppgifter baserat på din kontotyp eller den tjänst du vill använda med ditt Konto. Om du inte har ett befintligt Amazon-konto när du registrerar dig för Tjänsten kommer ett nytt Amazon-konto att upprättas automatiskt och samtidigt i ditt namn och med samma e-postadress och lösenord som du tillhandahåller oss. Inom ramen för detta Avtal är ett “Amazon-konto” ett kundkonto som du upprättat för inköp av eller åtkomst till produkter eller tjänster via vissa webbplatser som ägs eller kontrolleras av Amazon.com, Inc. eller av vissa enheter som kontrolleras av, har kontroll över eller är under gemensam kontroll med oss (vardera ett “Närstående företag” och sammantaget “Närstående företag”) eller bedrivs av Amazon.com, Inc. eller dess Närstående företag å tredje parters vägnar, inklusive och utan begränsning de webbplatser som för närvarande finns på www.amazon.com, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.fr, www.amazon.ca, www.amazon.co.jp, www.amazon.it, www.amazon.es, www.amazon.com.br, www.amazon.com.au, www.amazon.com.mx, www.amazon.nl, www.amazon.se och alla efterträdare eller utbyteswebbplatser.

1.3 Vår roll. Amazon Payments Europe s.c.a. (Société en commandite par actions) har sitt säte på 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg och är registrerat hos Luxemburgs handels- och företagsregister med nummer B153265. Vårt momsregistreringsnummer är LU 24448288. Vi är auktoriserade av Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d’Arlon, L-2991 Luxemburg som en Electronic Money Institution, med licensnummer 36/10. Med undantag för vår begränsade roll vid behandling av betalningar för dig deltar vi inte i någon bakomliggande försäljningstransaktion mellan någon säljare och köpare. Du ger oss behörighet att inneha, ta emot och betala ut pengar i enlighet med dina betalningsanvisningar (med förbehåll för villkoren i detta Avtal). I denna begränsade roll är vi varken köparen eller säljaren av de varor eller tjänster du erbjuder till försäljning och vi är inte en part i köpeavtalet. Vi kommer inte att medla i tvister mellan köpare och dig eller verkställa eller genomföra utförandet av något köpeavtal. Du är den registrerade säljaren för all försäljning via Tjänsten. Vårt eller något av våra Närstående företags namn kommer att visas på kontoutdraget för en köpares Kort (så som beskrivs nedan) (vilket också, enligt vårt gottfinnande, kan visa ditt handels- eller verksamhetsnamn). En köpares skyldighet att betala för en vara som köps via Försäljning på Amazon-tjänsten är uppfylld när köparen gör en fullständig betalning till oss för varan via Tjänsten. Vi är inget ombud eller förvaltare för vare sig köparen eller dig. Vi accepterar inga depositioner. Vi kan använda tjänster från en eller flera tredje parter, Närstående företag, databehandlare och/eller finansinstitut för att tillhandahålla Tjänsten och behandla transaktioner (vardera en “Uppgiftsbehandlare”). Vi kan outsourca vissa tjänster, inklusive de som krävs enligt tillämpliga lagar mot penningtvätt och de som är relaterade till informationsteknik och internrevisionsfunktioner, till Uppgiftsbehandlare och till deras underleverantörer som bedriver verksamhet i EES-medlemsstater, Storbritannien, Indien, Costa Rica och alla andra länder där ett av Amazon Payments Närstående företag är upprättat och för detta ändamål samtycker du till att Uppgiftsbehandlare och deras underleverantörer kan få och, om det krävs av gällande lag, ge åtkomst till personuppgifter och andra uppgifter avseende dig och ditt Konto, inklusive bankkontouppgifter och uppgifter om verklig huvudman. I syfte att tillhandahålla Tjänsten kan vi eller vår Uppgiftsbehandlare debitera eller kreditera (så som lämpligt) ditt Kontosaldo, Kort eller bankkonto som du registrerat hos oss för användning med Tjänsten (ditt “Bankkonto”). Med förbehåll för Avsnitt 3.1 garanterar vi inte betalning av någon köpare eller å någon köpares vägnar.

1.4 Verifiering. Vi kan kräva att du tillhandahåller ytterligare uppgifter för att verifiera din och/eller din verksamhets identitet som ett villkor för att tillhandahålla Tjänsten eller innan vi ger dig tillstånd att ta emot eller överföra pengar från ditt Konto. Vi kan, direkt eller via en tredje part, göra eventuella förfrågningar som vi anser vara nödvändiga för att validera uppgifter som du tillhandahåller oss, inklusive och utan begränsning för att kontrollera kommersiella databaser eller kreditupplysningar. Du ger oss behörighet att då och då inhämta en eller flera kreditupplysningar för att fastställa, uppdatera eller förnya ditt Konto hos oss eller i händelse av en tvist avseende detta Avtal och aktiviteter inom ramen för ditt Konto. Även om vi kan vidta åtgärder för att kontrollera våra användares identitet kan vi inte garantera, och garanterar inte någon användares identitet. Vi ansvarar inte för att vidta lämpliga åtgärder för att verifiera andra användares identitet när de använder Tjänsten.

1.5 Dina autentiseringsuppgifter. Din e-postadress och ett lösenord som du väljer kommer att användas för att få åtkomst till och använda Tjänsten, Webbplatserna och Seller Central och för kommunikation med dig (så som beskrivs närmare i Avsnitt 11.1). Du kan också bli uppmanad att besvara flera säkerhetsfrågor eller få tillgång till säkerhets- eller andra åtkomstnycklar eller autentiseringsuppgifter som kan användas för att möjliggöra åtkomst till Tjänsten och till att godkänna transaktioner. Ditt lösenord och eventuella åtkomstnycklar eller andra åtkomstuppgifter är dina “Autentiseringsuppgifter”. Du ansvarar för säkerheten av dina Autentiseringsuppgifter och att hålla dessa hemliga. Du bör inte avslöja dina Autentiseringsuppgifter för någon tredje part (utöver tredje parter som du ger tillstånd att använda ditt Konto). Du måste initiera transaktioner (och ge samtycke till sådana transaktioner) genom användning av dina Autentiseringsuppgifter. När du har samtyckt till ett betalningsgodkännande eller order får du inte ta tillbaka ditt godkännande eller på annat sätt ta tillbaka ditt samtycke till utförandet av transaktionen. Betalningsgodkännandet eller ordern kommer att anses vara mottagen när du har bekräftat ordern på ditt Konto eller Seller Central. Detta med förbehåll för att om vi får in ditt betalningsgodkännande på en dag som inte är en Arbetsdag eller före kl. 08.00 CET eller efter kl. 16.30 CET på en Arbetsdag kommer vi inte att anses ha tagit emot ditt betalningsgodkännande eller din order förrän nästa Arbetsdag. En “Arbetsdag” innebär måndag till fredag, exklusive allmänna helgdagar. Om några av dina Autentiseringsuppgifter äventyras måste du underrätta oss omedelbart via Kontakta oss, så att vi kan stoppa användningen av ditt Konto på vår Tjänst för att undvika obehöriga transaktioner. Du måste också underrätta oss via Kontakta oss om du vill begära att vi låser upp ditt Konto. Du kommer inte att vara ekonomiskt ansvarig för någon obehörig persons användning av ditt Konto, på grund av att dina Autentiseringsuppgifter gått förlorade eller äventyrats, efter att du omedelbart underrättat oss om förlusten eller äventyrandet, förutsatt att du inte agerar bedrägligt.

1.6 Kontogränser. Din användning av Tjänsten kan vara föremål för kontogränser, inklusive och utan begränsning transaktionsvolymgränser eller uttagsgränser. Dessa gränser fastställs baserat på prestations- och riskfaktorer, inklusive och utan begränsning vår bedömning av den risk som är förknippad med ditt Konto, din eller en köpares geografiska plats, de registreringsuppgifter du tillhandahåller och vår förmåga att verifiera dem samt kraven i tillämpliga lagar. Oaktat eventuella kontogränser kan vi fördröja, stoppa eller avvisa en transaktion från någon köpare eller på annat sätt stoppa ett Konto om vi misstänker att transaktionen eller Kontot används utan tillstånd, bedrägligt, misstänkt eller på annat ovanligt sätt baserat på tidigare transaktionsaktiviteter och tillämpning av våra interna bedrägerikontroller.

1.7 Godtagbar användning. Du måste alltid efterleva alla tillämpliga lagar, regler och förordningar som är tillämpliga för din användning av Tjänsten, inklusive och utan begränsning vår Policy för godtagbar användning som har publicerats i Seller Central. Utan att begränsa det föregående får du inte agera som leverantör av betalningstjänster, mellanhand, sammanställare eller servicebyrå eller på annat sätt återförsälja Tjänsten å någon tredje parts vägnar, inklusive och utan begränsning hantering, behandling och överföring av pengar åt någon tredje part. Vi kan inspektera ditt Konto utan särskild anledning, inklusive och utan begränsning för att undersöka något påstått brott mot detta Avtal eller eventuella klagomål från tredje part.

2. Ta emot betalningar

2.1 Godkännande av betalningar. Du får endast använda ett Konto för att ta emot betalningar från köpare som har köpt produkter eller tjänster som säljs av dig via Försäljning på Amazon-tjänsten. Med undantag för det som är tillåtet genom användning av Tjänsten får du inte använda ditt Konto för att skicka betalningar till någon annan person. Du kommer att få in pengar på ditt Konto som betalning för försäljning av produkter eller tjänster som sker via Försäljning på Amazon-tjänsten. Vi kommer att utfärda och överföra ett belopp till ditt Konto som motsvarar bruttointäkterna från försäljning som faktiskt tagits emot från köparens bank eller kortutfärdare, minus eventuella tillämpliga avgifter, avdrag och andra belopp som ska betalas till oss eller våra Närstående företag inom ramen för detta Avtal (“Nettoförsäljningsintäkter”), ej senare än den arbetsdag då bruttointäkterna från försäljning krediteras på vårt bankkonto. Du kommer inte att få ränta på eller någon annan intäkt från pengar som står på ditt Konto. Pengar som står på ditt Konto är inte kvalificerade som en insättning och därför är du inte skyddad av några insättningsgarantier, inklusive garantierna från Association pour la Garantie des Depots Luxembourg.

2.2 Godkända betalningsmetoder. Du kan ta emot betalningar på ditt Konto via betalningsmetoder som vi accepterar, inklusive kredit- och andra betalkort (“Kort”) som har logotypen från något av de betalkortsprogram, nätverk eller företag som stöds (“Sammanslutningar”). Vi kan ta bort eller lägga till Kort eller andra betalningsmetoder som vi accepterar när som helst och utan föregående meddelande därom. Vi kommer endast att behandla Kort som får ett godkännande från den tillämpliga Sammanslutningen eller kortutfärdaren. Ett godkännande garanterar inte att en sådan transaktion kommer att vara indrivningsbar eller att kortinnehavaren faktiskt har behörighet att använda Kortet eller att transaktionen inte kommer att vara föremål för Chargeback (såsom beskrivs i Avsnitt 3).

2.3 Beställningsbehandling. I enlighet med villkoren i detta Avtal kommer vi att behandla betalningar och återbetalningar för dina transaktioner som skickas in via Tjänsten. Vi kommer att fastställa den tidpunkt vid vilken vi behandlar betalningar och återbetalningar för dina transaktioner i enlighet med tillämplig lag. Du är den registrerade säljaren för all försäljning du utför med hjälp av Försäljning på Amazon-tjänsten. Vi kan hålla inne någon av dina transaktioner för utredning eller vägra att behandla den om vi misstänker att den är bedräglig, olaglig eller på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal. Vi kommer att behandla en transaktion som du korrekt inleder och godkänner inom en arbetsdag. Vi kan vägra att utföra en transaktion om den inte uppfyller villkoren i detta Avtal eller om den är förbjuden enligt gällande lag. Om vi vägrar att utföra någon transaktion kommer vi att underrätta dig (om det inte är förbjudet enligt lag) om vår vägran inom den tid som vi lagligen tilldelats för behandling av transaktionen och, om möjligt och tillämpligt, om orsakerna till vår vägran och proceduren för att korrigera eventuella faktiska misstag som ledde till vår vägran. Alla transaktioner som vi vägrar att behandla kommer att anses som icke-mottagna med avseende på tider för utförande och skadeståndsansvar för uteblivet utförande eller defekt utförande. Om vi underlåter att utföra en transaktion eller utför en transaktion felaktigt kommer vi på begäran att vidta omedelbara åtgärder för att spåra den. Vi kommer att informera dig om resultatet utan avgift.

2.4 Leveransfel och avvikelser, produktåterkallelser. Med undantag för det som på annat sätt anges i det Business Solutions-avtal du har ingått med ASE och något annat Närstående företag ansvarar du för alla former av utebliven leverans, felleverans, stöld eller andra misstag eller handlingar i samband med hanteringen och leveransen av dina produkter eller tjänster, utom i den utsträckning som de orsakas av (a) Kortbedrägeri som vi ansvarar för enligt Avsnitt 3.1 eller (b) vår underlåtenhet att ge dig tillgång till transaktionsuppgifter så som de togs emot av oss. Du ansvarar också för eventuell bristande överensstämmelse eller brister i, eller någon offentlig eller privat återkallelse av, dina produkter eller tjänster. Du måste informera oss omedelbart så snart du får kännedom om offentliga eller privata återkallelser av dina produkter eller tjänster.

2.5 Återbetalningar och returer.

2.5.1 Dina skyldigheter. Du måste acceptera och behandla returer av, och tillhandahålla återbetalningar och justeringar för, dina produkter eller tjänster i enlighet med tillämplig lag, detta Avtal och ASE:s, AEU:s och dina policyer som gäller vid det tillämpliga försäljningstillfället och du ska beräkna och återbetala alla tillhörande skatter som måste återbetalas. Du ska hantera alla återbetalningar (och justeringar) via oss genom att gå in på Seller Central med ditt Konto. Vi eller vårt utsedda Närstående företag kommer att kreditera det tillämpliga Kontot och du ersätter oss för alla belopp som återbetalas på detta sätt. Vi har ingen skyldighet att acceptera några returer av någon av dina produkter eller tjänster.

2.5.2 Kortåterbetalningar. Du måste (a) upprätthålla en rättvis policy för retur eller avbeställning av produkter eller tjänster och justeringar av Kortförsäljning, (b) uppge din retur- eller avbeställningspolicy för köpare vid köptillfället, (c) se till att inte ge en köpare kontant återbetalning i samband med en Kortförsäljning och (d) se till att inte acceptera kontanter eller någon annan ersättning för att förbereda överföring av en återbetalning till en köpare i samband med en Kortförsäljning. Återbetalnings-/justeringsbeloppet får inte överstiga det belopp som visas som summan i de ursprungliga försäljningsuppgifterna, dock med undantag för det exakta belopp som krävs för att ersätta köparen för det porto som köparen har betalat för att returnera varor. Om du accepterar returer och gör ett ojämnt byte av varor (t.ex. när försäljningspriset inte är detsamma) måste du initiera en återbetalning av det totala beloppet för de varor som returneras och genomföra en ny försäljning för alla nya varor. Om din återbetalningspolicy förbjuder returer eller är otillfredsställande för köparen kan du fortfarande få en Chargeback som är relaterad till sådan försäljning.

2.6 Reserv. Vi kan kräva att du behåller ett minsta saldo på ditt Konto eller upprättar ett separat reservkonto (en “Reserv”) för att säkerställa utförandet av dina betalningsskyldigheter inom ramen för detta Avtal. Reserven ska bestå av ett belopp som vi fastställer för att täcka vår risk för att tillhandahålla dig Tjänsten (inklusive och utan begränsning förväntade Chargebacks eller förväntad kreditrisk) eller det belopp som anges av vår Uppgiftsbehandlare. Reserven kan ökas, minskas eller tas bort när som helst. Du samtycker till att vi kan finansiera Reserven från saldot på ditt Konto, pengar som skickas av dig på vår begäran eller pengar som ska betalas ut till dig inom ramen för detta Avtal. Du ger oss också behörighet att göra eventuella uttag eller debiteringar från Reserven, utan föregående meddelande till dig, för att inkassera belopp som du är skyldig oss, våra Närstående företag eller andra kunder.

2.7 Utbetalningar. Med förbehåll för begränsningar som beskrivs i detta Avtal kommer vi att automatiskt överföra ditt Kontosaldo till ditt Bankkonto 14 dagar efter den första arbetsdag då de motsvarande transaktionerna slutfördes. Överföringar kommer endast att göras via direkt insättning till ditt Bankkonto. I tillägg till de automatiska överföringar som görs av oss enligt beskrivningen i den föregående meningen kan du initiera en överföring av ditt Kontosaldo (exklusive eventuella belopp som används som Reserv eller som på annat sätt inte är tillgängliga) till ditt Bankkonto en gång varje 24-timmarsperiod. Utom i händelse av överföringar av Kontosaldot som görs i samband med stängning eller uppsägning av Kontot eller detta Avtal, är utbetalningar till ditt Bankkonto begränsade till ett minimibelopp på 1 EUR. I tillägg till alla tillämpliga kontogränser kan vi begränsa transaktioner till eller från ditt Konto eller begränsa åtkomst till och tillgänglighet för ditt Kontosaldo i sådana belopp och under den tid vi rimligen anser vara nödvändiga för att skydda oss eller andra användare om: (a) vi är föremål för ekonomisk risk (inklusive och utan begränsning för förväntade Chargebacks), (b) vi misstänker att du har brutit mot något villkor i detta Avtal, (c) vi inte kan verifiera din identitet, (d) det förekommer någon tvist avseende ditt Konto eller transaktioner som utförs i samband därmed eller (e) det är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten i våra system. Vi kan begränsa åtkomsten till ditt Kontosaldo under den tid det tar oss att genomföra en väntande utredning eller lösa en väntande tvist. Vi kan även hålla kvar ditt Kontosaldo så som krävs enligt gällande lag eller ett domstolsbeslut eller om det begärs av polisiära myndigheter eller något myndighetsorgan.

2.8 Kontohistorik. Vi eller våra Närstående företag kommer att skapa översikter över dina Kontoaktiviteter tillgängliga för dig via Seller Central. Med undantag för det som krävs enligt gällande lag är du ensam ansvarig för att (a) sammanställa och spara permanenta register med alla transaktioner och andra data som är förknippade med ditt Konto och din användning av Tjänsten och (b) stämma av alla betalningsaktiviteter till och från ditt Konto. Vid uppsägning av detta Avtal, oavsett orsak, har varken vi eller våra Närstående företag någon skyldighet gentemot dig att lagra, behålla, rapportera eller på annat sätt tillhandahålla några kopior av eller ge dig åtkomst till register, dokumentation eller andra uppgifter i samband med Webbplatsen, Seller Central, ditt Konto, Tjänsten eller någon transaktion som du har skickat via Tjänsten.

2.9 Obehöriga transaktioner.

2.9.1 Allmänt. Med förbehåll för begränsningarna i detta Avtal gäller att om du utan dröjsmål underrättar oss om att en obehörig eller felaktig transaktion har gjorts från ditt Konto, kommer vi omedelbart att återbetala beloppet för den obehöriga betalningen och om tillämpligt vidta andra åtgärder som krävs för att återställa ditt Konto till det tillstånd som det skulle varit i om den obehöriga eller felaktiga transaktionen inte hade ägt rum. För att vara berättigad till återbetalning måste du underrätta oss utan onödigt dröjsmål när du fått kännedom om en obehörig eller felaktigt utförd transaktion från ditt Konto och under inga omständigheter senare än 13 månader efter transaktionsdatumet, såvida vi inte har underlåtit att göra information om transaktionen tillgänglig i enlighet med Avsnitt 2.8.

2.9.2 Ditt ansvar. Du ansvarar för alla förluster relaterade till en obehörig transaktion från ditt Konto om du har agerat bedrägligt eller underlåtit, antingen avsiktligt eller genom grov oaktsamhet, att använda ditt Konto i enlighet med villkoren i detta Avtal, att skydda dina Autentiseringsuppgifter eller att underrätta oss om den obehöriga transaktionen så som krävs i Avsnitt 2.9.1.

2.10 Vilande konton. Om ditt Konto är inaktivt (inklusive och utan begränsning om du inte har gått in på ditt Konto eller utfört några transaktioner) under en oavbruten period på minst två (2) år och sex (6) månader och du för närvarande har pengar på Kontot, kommer vi att kontakta dig genom att skicka ett e-postmeddelande till din e-postadress som finns i våra register och ge dig möjligheten att hålla ditt Konto öppet och behålla ditt saldo, att betala ut ditt saldo (med förbehåll för villkoren i detta Avtal) eller att konvertera ditt saldo till ett Amazon-presentkort. Om du inte svarar på vårt meddelande inom 30 dagar kommer vi att stänga ditt Konto automatiskt i enlighet med Avsnitt 5.3 i Avtalet och konvertera ditt Kontosaldo till ett Amazon-presentkort.

2.11 Kundtjänst. Du, ASE eller något annat av våra Närstående företag, beroende på vilken tjänst eller vilka tjänster du kan ha prenumererat på hos sådana företag och med förbehåll för villkoren som gäller för en eller flera sådana tjänster, kommer att vara ensamt ansvarigt för alla kundtjänstärenden avseende dina produkter eller tjänster (inklusive priser, rabatter, varuinformation, tillgänglighet, teknisk support, utfärdande av momsfakturor om så behövs, funktioner och garantier), leverans av beställningar (inklusive frakt och hantering), din eller köparens avbeställning, returer, återbetalningar och justeringar samt feedback avseende din personal, dina policyer eller dina rutiner. När du utför kundtjänstärenden måste du alltid presentera dig själv som en enhet som är separat från oss. Mellan dig och oss kommer vi att vara ensamt ansvariga för alla kundtjänstärenden relaterade till: betalning, Kortbehandling, debitering eller kreditering och Avsnitt 3.

3. Chargebacks

3.1 Ditt ansvar. Ett transaktionsbelopp kan debiteras tillbaka eller återföras till ditt konto (en “Chargeback”) om transaktionen (a) bestrids av en köpare, (b) upphävs av någon anledning av en Sammanslutning, vår Uppgiftsbehandlare eller en köpares eller vårt finansinstitut, (c) inte har godkänts eller vi har anledning att tro att transaktionen inte har godkänts eller (d) påstås vara olaglig, misstänkt eller i strid mot villkoren i detta Avtal. Vi kommer att ansvara för risken för Kortbedrägeri (dvs. ett bedrägligt köp som uppstår genom stöld och obehörig användning av en tredje parts Kortuppgifter) som inträffar i samband med betalningar som köpare har gjort till dig via Försäljning på Amazon-tjänsten och du ansvarar för all annan risk för bedrägeri eller förlust. Detta förutsätter att du ansvarar för risken för Kortbedrägeri i samband med någon av dina produkter som säljs på eller via Försäljning på Amazon-tjänsten och som inte (a) levereras med hjälp av tjänsten Levereras av Amazon eller (b) levereras helt i enlighet med de beställnings- och leveransuppgifter som ASE eller dess Närstående företag tillhandahåller eller gör tillgängliga för dig tillsammans med det uppskattade eller utlovade utskicks- och/eller leveransdatumet.

3.2 Inkasseringsrättigheter. För alla transaktioner som leder till en Chargeback kan vi hålla Chargeback-beloppet inne i Reserven och dra av eventuella Chargeback-belopp och eventuella tillhörande avgifter, viten eller straffavgifter som fastställts av en Sammanslutning, vår Uppgiftsbehandlare eller behandlande finansinstitut från ditt Kontosaldo (inklusive och utan begränsning eventuell Reserv), eventuella intäkter som ska betalas ut till dig, ditt Bankkonto eller något annat betalningsinstrument som är registrerat hos oss. Vidare gäller att om vi anser att en Chargeback är förestående i relation till någon transaktion som skickats av eller godkänts av dig eller å dina vägnar, kan vi hålla inne betalningar som på annat sätt ska betalas ut till dig inom ramen för detta Avtal tills: (a) en Chargeback är bedömd mot bakgrund av en användares klagomål, varvid vi kommer att behålla pengarna, (b) den tidsperiod, som gäller enligt tillämplig lag eller förordning, under vilken användaren kan bestrida en transaktion har löpt ut eller (c) vi fastställer att en Chargeback på transaktionen inte kommer att ske. Om vi inte kan få tillbaka pengar relaterade till en Chargeback som du ansvarar för inom ramen för detta Avtal, ska du betala hela Chargeback-beloppet omedelbart på begäran. Du samtycker till att betala alla kostnader och utgifter, inklusive och utan begränsning advokatarvoden och andra juridiska omkostnader, som åsamkas av dig eller å våra vägnar i samband med inkassering av alla negativa Kontosaldon som du inte har betalat. Om vi väljer att inte ta tillbaka en Chargeback från dig eller någon annan misslyckad betalning eller återbetalning (ett “Betalningsmisslyckande”) kommer vi att överta den skuld som är förknippad med Betalningsmisslyckandet, varvid du oåterkalleligen tilldelar oss alla rättigheter, äganderätter och intressen du har i och förknippat med den skulden. Du samtycker till att ge oss alla uppgifter och underteckna alla dokument som vi kan kräva för fastställandet och tilldelningen av sådana rättigheter, äganderätter eller intressen.

3.3 Överdrivet många Chargebacks. Om vi fastställer att du drabbas av ett alltför högt antal Chargebacks kan vi upprätta kontroller eller villkor som reglerar ditt Konto, inklusive och utan begränsning genom att (a) upprätta behandlingsavgifter, (b) skapa en Reserv till ett belopp som rimligen fastställs av oss för att täcka förväntade Chargebacks och relaterade avgifter, (c) begränsa uttags- eller utskicksprivilegier eller (d) säga upp eller stoppa Tjänsten.

3.4 Bestridande av Chargebacks. Du ska hjälpa oss, på vår begäran, och på din bekostnad, att undersöka någon av dina transaktioner som behandlas via Tjänsten.

4. Betalningsvillkor

4.1 Betalningar till ASE och andra Närstående företag. Du ger oss härmed oåterkallelig behörighet att betala ut alla eventuella avgifter eller andra belopp som uppstår i samband med din användning av Försäljning på Amazon-tjänsten till ASE, i enlighet med den avgiftstabell som tillhandahålls av ASE eller något av våra Närstående företag i relation till denna Tjänst. Du ger oss härmed oåterkallelig behörighet att betala ut alla eventuella avgifter eller andra belopp som uppstår i samband med din användning av Levereras av Amazon-tjänsten till ASE, i enlighet med den avgiftstabell som tillhandahålls av ASE eller något av våra Närstående företag i relation till denna Tjänst. Du ger oss härmed oåterkallelig behörighet att betala ut alla eventuella avgifter eller andra belopp som uppstår i samband med din användning av den tjänst som tillhandahålls av AEU för försäljning av dina produkter på webbplatsen www.amazon.co.uk (eller någon annan relevant eller tillämplig webbplats) till Amazon EU S.à r.l. (“AEU”), i enlighet med den avgiftstabell som tillhandahålls av AEU eller något av våra Närstående företag i relation till denna Tjänst. Vi förbehåller oss rätten att ändra avgifter utan särskilt meddelande och med omedelbar verkan, dock med undantag för vad som är förbjudet enligt tillämplig lag.

4.2 Vår rätt till kvittning. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, kan vi göra avräkningar mot ditt Kontosaldo, något betalningskontosaldo som återspeglar belopp som ska betalas ut till dig av något av våra Närstående företag, någon Reserv eller intäkter som ska betalas ut till dig eller debitera ditt Bankkonto eller annat betalningsinstrument på ditt Konto för alla (a) skyldigheter du har gentemot oss inom ramen för detta Avtal, (b) skyldigheter du har gentemot ASE, AEU eller något annat av våra Närstående företag, i den utsträckning du har givit ASE, AEU eller något annat av våra Närstående företag behörighet att ta emot betalning från ditt Konto eller i enlighet med detta Avtal för en sådan skyldighet eller (c) belopp, skatter eller pålagor vi eller ASE måste betala enligt gällande lag eller i enlighet med en bindande rättsligt beslut i samband med din användning av Försäljning på Amazon-tjänsten (betalningar som inkasseras av oss enligt (a), (b) och (c), benämns sammantaget “Avdrag”). Alla Avdrag debiteras när vi behandlar en transaktion och dras först av från de överförda eller inkasserade pengarna och därefter från ditt Kontosaldo. Om du är skyldig oss ett belopp som överskrider saldot på ditt Konto (eller något betalningskonto som du har fått av något av våra Närstående företag) kan vi debitera ett betalningsinstrument eller Bankkonto som är registrerat på ditt Konto eller också måste du betala de obetalda Avdragens hela belopp när du får vår faktura. Du ska ansvara för och betala oss vid fakturering av alla kostnader som är förknippade med inkassering i tillägg till det inkasserade beloppet, inklusive och utan begränsning advokatarvoden, domstolskostnader, avgifter från inkassobyråer och eventuell tillämplig ränta. I syfte att verkställa våra rättigheter enligt detta Avsnitt ger du oss härmed oåterkallelig behörighet att debitera ditt Amazon Payments UK Limited Försäljning på Amazon-betalningskonto (om du har ett) för alla belopp som ska betalas ut till oss inom ramen för detta Avtal.

4.3 Behandlingsfel. Om det förekommer ett fel vid behandlingen av någon transaktion ger du oss behörighet att initiera debet- eller kreditposter på ditt Konto eller Bankkonto, så som tillämpligt, för att korrigera ett sådant fel, dock under förutsättning att en sådan korrigering görs i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Om vi av någon anledning inte kan debitera det Bankkonto du väljer, ger du oss behörighet att åter göra debiteringen mot något annat Bankkonto eller betalningsinstrument som du har registrerat hos oss (eller om det gäller avgifter du är skyldig ASE eller något annat av våra Närstående företag, dra av sådana belopp från ditt Kontosaldo).

4.4 Skatter. Du ansvarar för att fastställa alla tillämpliga skatter och pålagor, inklusive och utan begränsning försäljnings-, nyttjande-, överförings-, mervärdes-, käll- och andra skatter och/eller pålagor som oavsett orsak tas ut, ådras, betalas eller hålls inne i samband med någon begäran om eller utförande eller användning av Tjänsten, din användning av Webbplatsen eller Seller Central, försäljning eller inköp av några produkter eller tjänster eller på annat sätt i samband med din eller något av dina närstående företags eller någon av dina eller deras respektive medarbetares, ombuds, uppdragstagares eller representanters handling, uteblivna handling eller försummelse (“Skatter”). Du ansvarar också för att inkassera, hålla inne, rapportera och översända korrekta Skatter till den tillämpliga skattemyndigheten. Även om vi kan förse dig med en metod för att fastställa och tillämpa Skatter på dina transaktioner är vi och våra Närstående företag inte skyldiga att fastställa om Skatter gäller och vi ansvarar inte för att beräkna, inkassera, rapportera eller översända några Skatter som uppstår genom någon transaktion till någon skattemyndighet.

5. Löptid och uppsägning

5.1 Löptid. Detta Avtal börjar gälla på det datum då du registrerar dig för ett Konto hos oss på Seller Central. Avtalet fortsätter att gälla så länge det inte sägs upp i enlighet med bestämmelserna i detta Avsnitt 5.

5.2 Uppsägning av dig. Om inget annat har överenskommits skriftligen av dig kan du säga upp detta Avtal när som helst genom att kontakta kundtjänst och stänga ditt Konto. Om du säger upp din användning av Försäljning på Amazon-tjänsten väljer du att säga upp detta Avtal, varvid vi kommer att stänga ditt Konto. När ditt Konto har stängts kommer alla pågående transaktioner att avbrytas. Alla pengar som står på ditt Konto vid stängningstillfället, minus eventuella belopp som du är skyldig oss eller våra Närstående företag eller som inte är tillgängliga för utbetalning i enlighet med detta Avtal, kan överföras, dock med förutsättning att alla uttagsrelaterade autentiseringskrav har uppfyllts (du får exempelvis inte stänga ditt Konto som ett sätt att kringgå utbetalningsbegränsningar). Om en utredning pågår när du stänger ditt Konto kan vi hålla inne dina pengar så som beskrivs vidare i Avsnitt 2.7. Om det senare fastställs att du är berättigad till vissa eller alla omstridda belopp kommer vi att översända motsvarande belopp till ditt Bankkonto.

5.3 Avstängning eller uppsägning av oss. Med undantag för det som har överenskommits skriftligen kan vi säga upp Tjänsten och detta Avtal, utan särskild anledning, genom att underrätta dig skriftligen med två (2) månaders varsel. Utan att begränsa det föregående kan vi stänga av Tjänsten och blockera åtkomst till ditt Konto (inklusive och utan begränsning pengarna på ditt Konto) om (a) du har brutit mot villkoren i detta Avtal, (b) vi fastställer att du utgör en oacceptabel risk för oss, (c) du tillhandahåller eller har tillhandahållit falska, ofullständiga, felaktiga eller vilseledande uppgifter (inklusive och utan begränsning registreringsuppgifter) eller på annat sätt engagerar dig i bedrägligt eller olagligt beteende, (d) vi befarar att säkerheten för ditt Konto, inklusive dina Autentiseringsuppgifter, kan vara äventyrad eller (e) vi misstänker obehörig eller bedräglig användning av ditt Konto eller vissa betalningsuppgifter på ditt Konto. I sådana fall kommer vi att informera dig om att ditt Konto har stängts av och om skälen till det, om möjligt före avstängningen och senast omedelbart därefter, såvida vi inte fastställer att det skulle äventyra säkerhetsåtgärder att ge dig denna information eller det är förbjudet enligt gällande lag. Vi kommer att aktivera ditt Konto eller dina Autentiseringsuppgifter på nytt eller ersätta det eller dem så som tillämpligt när vi har åtgärdat orsakerna till avstängningen. Du måste underrätta oss via Kontakta oss om du vill begära att vi aktiverar ditt Konto på nytt.

5.4 Resultat av uppsägning. Vid uppsägning av detta Avtal oavsett orsak: (a) förblir du föremål för skyldigheten att betala alla avgifter och att uppfylla alla andra betalningsskyldigheter som har uppstått med avseende på Tjänsten fram till och med uppsägningsdatumet, (b) upphör alla licenser eller andra rättigheter som endera parten beviljas inom ramen för detta Avtal omedelbart, (c) måste du returnera eller förstöra och upphöra med användningen av alla Amazon-material och Amazon-varumärken (beskrivs nedan) samt (d) upphör din åtkomst till Webbplatserna och Seller Central. I tillägg till alla betalningsskyldigheter inom ramen för detta Avtal kommer följande Avsnitt i detta Avtal att överleva och förbli verksamma i enlighet med deras villkor vid uppsägning av detta Avtal: 1.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 3.2, 4.2, 4.4, 5.4, 6, 7.3 och 9 t.o.m. 11.

6. Integritet, användares uppgifter.

6.1 Integritet. Se vårt Integritetsmeddelande.

6.2 Din användning. I samband med Tjänsten samtycker du till att inte be om eller kräva att någon användare tillhandahåller något Kort, något bankkonto eller andra uppgifter relaterade till en betalningsmetod. I syfte att underlätta transaktioner mellan våra användare får du inhämta vissa personuppgifter, inklusive köpares eller mottagares namn, e-postadresser, mobilnummer, leveransadresser och andra personidentifierande uppgifter om användare (sammantaget “Personuppgifter”). Du har inte rätt att och får inte ge dina närstående företag möjlighet att, direkt eller indirekt (a) använda några Personuppgifter på något sätt som är oförenligt med din integritetspolicy eller tillämplig lag, (b) kontakta en person som har beställt dina produkter eller tjänster som ännu inte har levererats, med avsikt att inkassera eventuella belopp i samband därmed, (c) misskreditera oss, våra Närstående företag eller någon av deras eller våra respektive produkter eller tjänster eller (d) styra meddelanden av något slag baserat på att den avsedda mottagaren är en användare av vår Tjänst eller en kund hos oss eller våra Närstående företag. Med förbehåll för det föregående har du rätt att lämna ut och använda Personuppgifter så som nödvändigt för att genomföra den beställning som är relaterad till transaktionen och relaterad kundtjänst. Villkoren i detta Avsnitt 6.2 förhindrar dig inte från att använda uppgifter som du samlar in oberoende av Tjänsten eller uppgifter som du erhåller utan hänvisning till Personuppgifter för något ändamål, även om sådana uppgifter är identiska med Personuppgifter, dock under förutsättning att du inte får styra meddelanden baserat på att den avsedda mottagaren är en användare av vår Tjänst eller en kund hos oss eller våra Närstående företag.

7. Licens

7.1 Amazon-material. Under detta Avtals löptid får du endast använda Amazon-material för dina interna ändamål och endast så som nödvändigt för din användning av Tjänsten. “Amazon-material” omfattar alla delar av programvara, data, material, innehåll och tryckt och elektronisk dokumentation som har utvecklats och tillhandahålls dig av oss eller våra Närstående företag för nedladdning från Webbplatsen eller Seller Central. Amazon-material omfattar inte programvara, data eller annat material som specifikt har gjorts tillgängligt av oss eller våra Närstående företag enligt separata licensvillkor eller som har skapats av en tredje part, inklusive och utan begränsning programvara som tillhandahålls enligt en licens för öppen källkod, t.ex. Apache 2.0. Du får inte och får inte göra några försök att direkt eller indirekt:
(a) överlåta, underlicensiera, låna ut, sälja, tilldela, leasa, hyra ut, agera som en servicebyrå för, distribuera eller bevilja rättigheter i Tjänsten eller Amazon-material till någon fysisk eller juridisk person,
(b) avlägsna, dölja eller förändra något meddelande om något Varumärke eller andra immateriella rättigheter eller äganderätter som visas på eller ingår i Tjänsten eller på något Amazon-material,
(c) modifiera, förändra, manipulera, reparera eller på annat sätt skapa härledda arbeten av någon programvara som ingår i Amazon-material, dock under förutsättning att det föregående inte ska hindra dig från att skapa derivat av programvara som görs tillgänglig av oss på Webbplatsen i enlighet med separata licensvillkor som medföljer sådan programvara och som uttryckligen tillåter att derivat skapas, samt
(d) baklängeskonstruera, ta isär eller dekompilera Amazon-material eller Tjänsten eller tillämpa någon annan process eller procedur för att härleda källkoden till någon programvara som ingår i Amazon-material eller som en del av Tjänsten.

7.2 Varumärken. Du får inte använda “Amazon Payments” och annan relaterad design, grafik, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript och tjänstenamn (sammantaget “Varumärken”) i samband med Tjänsten. Du bekräftar att vi och våra Närstående företag är de enda innehavarna av sådana Varumärken. Alla andra varumärken som inte ägs av oss och som förekommer på Webbplatsen eller Seller Central i samband med Tjänsten tillhör respektive innehavare som eventuellt är eller inte är närstående, anslutna till eller sponsrade av oss. Vi och våra Närstående företag får endast använda ditt namn, din logotyp, ditt tjänstenamn eller dina varumärken så som nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med våra Policyer. Vi och våra Närstående företag kan använda ditt namn eller din logotyp för att identifiera dig som en deltagande handlare.

7.3 Förbehåll. Utöver de begränsade användnings- och åtkomsträttigheter och licenser som uttryckligen anges i detta Avtal förbehåller vi och våra Närstående företag oss alla rättigheter, äganderätter och intressen (inklusive alla immateriella rättigheter och äganderätter) i och till Tjänsten, Amazon-material, våra eller våra Närstående företags Varumärken och all annan teknik, programvara och immateriella rättigheter som vi tillhandahåller, gör tillgängliga eller använder för att tillhandahålla Tjänsten, Webbplatsen, Seller Central och Amazon-material. Med undantag för de begränsade användnings- och åtkomsträttigheter som beskrivs i detta Avtal har du inte, genom detta Avtal, rätt att förvärva något ägandeintresse eller några rättigheter till Tjänsten, Webbplatsen, Seller Central, Amazon-material, våra Varumärken eller annan teknik, programvara eller immateriella rättigheter som tillhandahålls eller görs tillgängliga av oss eller våra Närstående företag.

7.4 Pressmeddelanden. Du får inte utfärda något pressmeddelande eller göra något offentligt uttalande relaterat till Tjänsterna eller, utom så som uttryckligen anges i detta Avtal, använda vårt eller något av våra Närstående företags namn, varumärken eller logotyp på något sätt (inklusive i reklammaterial) utan föregående skriftligt tillstånd från oss eller framställa relationen mellan oss på något missvisande eller förskönande sätt.

8. Utfästelser och garantier

Du framställer och garanterar att: (a) du är berättigad att registrera dig för och använda Tjänsten och har rätt, befogenhet och förmåga att ingå och uppfylla detta Avtal och bevilja de rättigheter, licenser och behörigheter du beviljar inom ramen för detta Avtal, (b) det namn du angav när du registrerade dig är ditt namn eller namnet på den verksamhet du använder för att sälja produkter och tjänster, (c) alla försäljningstransaktioner som skickas in av dig kommer att representera en ärlig försäljning av dig så som beskrivs i villkoren för Försäljning på Amazon-tjänsten och dina policyer, (d) du endast kommer att använda Tjänsten för transaktioner med ditt eget konto och inte å någon annan fysisk eller juridisk persons vägnar, (e) alla försäljningstransaktioner som skickas in av dig kommer att beskriva dina produkter och/eller tjänster korrekt, (f) du kommer att uppfylla alla dina förpliktelser gentemot varje användare för vilken du skickar in en transaktion, (g) du och alla transaktioner som initieras av dig kommer att efterleva alla lagar, regler och förordningar som är tillämpliga för din verksamhet, inklusive alla skattelagar och- förordningar, (h) du korrekt och under efterlevnad av tillämpliga lagar kommer att beskriva din användning av personuppgifter och din användning av våra Tjänster i din integritetspolicy, (i) med undantag för i den normala verksamhetens gång, ingen försäljningstransaktion som skickas in av dig via Tjänsten kommer att representera en försäljning till någon som är en huvudman för, partner till, innehavare av eller ägare av dig, (j) du inte kommer att använda Tjänsten, direkt eller indirekt, för någon bedräglig verksamhet eller på något sätt som kan störa användningen av Tjänsten, (k) du och dina finansinstitut inte är föremål för sanktioner eller på annat sätt angivna på någon förteckning över förbjudna eller begränsade parter eller ägs eller kontrolleras av en sådan part, inklusive men ej begränsat till de förteckningar som upprätthålls av FN:s säkerhetsråd, myndigheter i USA (t.ex. USA:s finansdepartements Specially Designated Nationals-lista och Foreign Sanctions Evaders-lista och USA:s handelsdepartements Entity-lista), Storbritannien, EU eller dess medlemsstater eller någon annan tillämplig statlig myndighet samt (l) du inte kommer att direkt eller indirekt exportera, återexportera, överföra eller orsaka export, återexport eller överföring av handelsvaror, programvara eller teknik till något land, någon enskild person, något företag, någon organisation eller någon enhet till vilken sådan export, återexport eller överföring är begränsad eller förbjuden, inklusive alla länder, enskilda personer, företag, organisationer eller enheter som omfattas av sanktioner eller embargon som administreras av FN, USA:s utrikes-, finans- eller handelsdepartement, Storbritannien, EU eller någon annan tillämplig statlig myndighet.

9. Ansvarsbegränsning

Båda parterna är endast ansvariga för skador som uppkommit genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Vid mindre försumlighet är parterna endast ansvariga för (a) skada på liv, kropp eller hälsa eller (b) förutsägbara vanligt förekommande skador som uppstår som resultat av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse.

10. Skadeersättning

Du ska gottgöra, försvara och hålla oss och våra Närstående företag (och deras respektive medarbetare, chefer, ombud och representanter) skadeslösa från- och mot alla former av anspråk, kostnader, stämningar eller krav från tredje parter och alla relaterade förluster, skador, skadeståndsansvar, domar, taxeringar, straffavgifter, räntor och utgifter (inklusive och utan begränsning rimliga advokatarvoden) (vardera ett “Anspråk”) som uppstår genom någon tredje parts anspråk, åtgärd, revisionsgranskning, utredning, förfrågan eller annat förfarande som inleds av en extern fysisk eller juridisk person och som uppstår genom eller är relaterad till: (a) din bristande efterlevnad av tillämpliga lagar, (b) något faktiskt eller påstått intrång, förskingring eller brott mot någon tredje parts rättigheter eller tillämplig lag genom att ditt varumärke används i anslutning till Tjänsten eller din webbplats eller app som använder Tjänsten eller (c) faktiskt eller påstått brott mot någon av de framställningar du har gjort.

11. Allmänna bestämmelser

11.1 Meddelanden. Detta Avtal är en svensk översättning, men originalet är på engelska och du samtycker till att vi kommer att kommunicera med dig på engelska och att du ska kommunicera med oss på engelska under detta Avtals löptid. När du besöker Webbplatsen eller skickar e-post till oss kommunicerar du med oss elektroniskt. Vi kommunicerar med dig via Webbplatsen, Seller Central och den e-postadress vi har registrerat för dig. Genom att registrera dig för Tjänsten och samtycka till villkoren i detta Avtal bekräftar du ditt samtycke till att få meddelanden från oss på elektronisk väg. Vi kan tillhandahålla alla meddelanden och all information avseende Tjänsten och ditt Konto, inklusive och utan begränsning avtal relaterade till Tjänsten, tillägg till eller ändringar av sådana avtal eller alla Policyer, utlämnanden, meddelanden, transaktionsuppgifter, uttalanden, svar på anspråk och annan kundkommunikation som vi kan behöva tillhandahålla dig enligt gällande lag (sammantaget “Meddelanden”) i elektroniskt format. Meddelanden kan publiceras på Webbplatsen eller Seller Central eller skickas via e-post till den e-postadress vi har registrerat för dig och alla sådana Meddelanden kommer att anses vara “skriftliga” och mottagna av och korrekt överlämnade till dig. Du ansvarar för att skriva ut, spara och upprätthålla dina egna register med Meddelanden, inklusive kopior av detta Avtal. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter, inklusive din rätt att begära en kopia av detta Avtal när som helst. Du kan kontakta oss om Tjänsten genom att använda länken “Kontakta oss” på Webbplatsen eller Seller Central.

11.2 Ändringar. Vi kan ändra villkoren i detta Avtal, någon Policy eller Tjänstens funktioner när som helst. Vi kommer att informera dig om att Avtalet eller Policyn har uppdaterats genom att publicera det/den på vår Webbplats eller Seller Central. Alla ändringar i en Policy kommer att träda i kraft vid den tidigare av publiceringen på vår Webbplats eller Seller Central eller när vi på annat sätt informerar dig om dem. Alla andra ändringar i detta Avtal kommer att träda i kraft 60 dagar efter det tidigare av det datum då de publiceras på vår Webbplats eller Seller Central eller det datum då du får vårt meddelande om ändringarna. Om du inte samtycker till en ändring av detta Avtal, någon Policy eller någon funktion i Tjänsten, kan du säga upp detta Avtal genom att kontakta oss via Kontakta oss och stänga ditt Konto. Du kommer att anses samtycka till ändringar i Policyer om du inte säger upp detta Avtal efter det tidigare av det datum då en uppdaterad Policy har publicerats på vår Webbplats eller Seller Central eller det datum då du på annat sätt har blivit informerad om ändringarna, och du kommer att anses samtycka till ändringar i detta Avtal (utöver ändringar i Policyer) om du inte säger upp detta Avtal inom 60 dagar efter det tidigare av det datum då det uppdaterade Avtalet har publicerats på vår Webbplats eller Seller Central eller det datum då du på annat sätt har blivit informerad om ändringarna. Du är alltid ansvarig för att läsa och förstå varje version av detta Avtal och våra Policyer.

11.3 Oberoende uppdragstagare. Ingenting i detta Avtal är avsett att skapa eller skapar någon form av joint venture, anställningsförhållande, depositionsavtal, partnersamarbete eller förtroenderelation mellan dig och oss eller våra Närstående företag. Vidare ska ingen part anses vara ett ombud eller en representant för den andra parten i kraft av detta Avtal. Ingen av parterna är behörig att och får inte försöka skapa eller anta några skyldigheter eller ansvar, uttryckliga eller underförstådda, i den andra partens namn eller på annat sätt å dess vägnar. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående, får ingen av parterna ingå något avtal, någon överenskommelse eller något annat åtagande, lämna någon form av garanti eller ådra sig några skyldigheter eller ansvar i den andra partens namn eller på annat sätt å dess vägnar.

11.4 Överlåtelse. Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller privilegier som du har inom ramen för detta Avtal utan föregående skriftligt medgivande. Vi har rätt att överlåta eller överföra alla rättigheter, skyldigheter eller privilegier som vi har inom ramen för detta Avtal till ett Närstående företag. Med förbehåll för det föregående kommer detta Avtal att vara bindande för varje parts efterträdare och tillåtna övertagare. All överlåtelse eller överföring i strid mot detta Avsnitt kommer att anses vara ogiltig.

11.5 Inga avståenden. Alla eventuella avståenden en part gör från sina rättigheter eller från den andra partens skyldigheter inom ramen för detta Avtal måste göras skriftligen (med avseende på villkoren i detta Avsnitt 11.5 ej via e-post) och undertecknas av den avstående parten för att de ska kunna träda i kraft. Ingen underlåtenhet eller överseende från endera partens sida att insistera på eller genomdriva utförande av någon av bestämmelserna i detta Avtal, eller att utöva några rättigheter eller gottgörelser inom ramen för detta Avtal eller på annat sätt, utgör inte någon form av avstående i någon utsträckning av en sådan parts rätt att hävda eller förlita sig på någon sådan bestämmelse, rättighet eller gottgörelse i detta eller något annat fall. Sådana rättigheter kommer att vara och förbli i full kraft och verkan.

11.6 Avskiljbarhet. Om en domstol med behörig jurisdiktion fastställer att någon del av detta Avtal är ogiltig eller ogenomförbar ska de återstående delarna av detta Avtal fortsätta att gälla med full kraft och verkan och på begäran från oss kommer domstolen att tolka alla ogiltiga eller ogenomförbara delar på ett sätt som närmast återspeglar den ursprungliga textens effekt och avsikt. Om en sådan tolkning inte är möjlig kommer bestämmelsen att avskiljas från detta Avtal, varvid resten av Avtalet fortsätter att gälla med full kraft och verkan.

11.7 Gällande Lag, forum. Tjänsten, varje Webbplats och Seller Central ägs och drivs av oss och våra Närstående företag i Luxemburg. Lagarna i Luxemburg reglerar detta Avtal och alla dess villkor, utan att ge effekt till några principer gällande lagkonflikter. Alla eventuella tvister som på något sätt är relaterade till din användning av Tjänsten eller till detta Avtal ska avdömas på icke-exklusiv basis i domstolarna i Luxembourg City, Luxemburg.

11.8 Rutin för klagomål utanför domstol. Om du vill framföra ett klagomål om Tjänsten kan du göra det via Kontakta oss. Du kan även skicka in ett klagomål om vår Tjänst till Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d’Arlon, L-2991 Luxemburg, som är den behöriga myndigheten för att ta emot sådana klagomål utanför domstol och för att nå en uppgörelse i godo för relaterade tvister.

11.9 Fullständigt Avtal. Detta Avtal, inklusive och utan begränsning Policyerna, utgör parternas fullständiga avtal med avseende på ämnet i detta Avtal och ersätter och upphäver samtliga av parternas tidigare och samtidiga avtal, anspråk, framställningar och överenskommelser i samband med ämnet i detta Avtal. Med undantag för det som uttryckligen anges ovan kommer ingen modifiering eller ändring av detta Avtal att vara bindande för oss om den inte anges i ett skriftligt dokument som undertecknats av oss.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates