Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Villkor för FBA-program för farligt gods

Versionen av dessa villkor på engelska är den slutgiltiga lagliga versionen. Översättningar till andra språk är endast för referensändamål.

Dessa villkor (”Villkor”) kompletterar Amazon Services Europe Business Solutions-avtalet (”BSA”) och reglerar deltagande i FBA-programmet för farligt gods (”Programmet”), tidigare känt som Hazmat Pilot. Såvida de inte definieras i dessa Villkor, har termer med versaler de betydelser som ges till dem i BSA.


 1. Översikt över Programmet

  Programmet tillåter säljare som är registrerade i Programmet att erbjuda farligt gods genom Fraktas från Amazon (”FBA”), i enlighet med dessa Villkor. Dessutom måste säljare, i enlighet med Amazons programpolicyer, erhålla landsspecifikt godkännande från Amazon för att sälja i vissa produktkategorier.

 2. Säljarens behörighet

  Ditt deltagande i Programmet är föremål för Amazons godkännande. Amazon kan när som helst ändra kriterier för säljares behörighet för Programmet. Säljare på väntelistan kommer att meddelas när en möjlighet att delta i Programmet blir tillgänglig.

 3. Produktbehörighet

  Amazon kommer att ta emot, lagra och leverera endast det farliga gods som är godkänt för försäljning genom Programmet (”Programenheter”). Endast material som tillhör klasserna och sektionerna 2.1, 2.2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 8 och 9 enligt definitionen i den senaste versionen av Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (”ADR”) kommer att övervägas för behörighet som Programenheter, under vissa villkor. Mer information om de klasser och avdelningar för farligt gods som tillåts för en viss marknadsplats finns i Guide för att identifiera farligt gods. För att vara berättigade till Programmet måste produkterna dessutom vara:

  • Behöriga för FBA och registrerade i FBA
  • Förpackade endast i begränsade mängder (enligt definitionen i den senaste versionen av ADR 3.2.1, 3.4)
  • För UN3171 (batteridrivet fordon): Uppfylla kraven i specialbestämmelse 240 (enligt definitionen i den senaste versionen av ADR 3.3)
  • I nytt skick

  Amazon kan när som helst avvisa eller upphäva behörigheten för en produkt för Programmet, oavsett anledning. När du listar en artikel som regleras som farligt gods måste du tillhandahålla specifik produktinformation och dokumentation till Amazon. För mer information, se Obligatorisk information och dokumentation för farligt gods.

 4. Frakt- och förpackningskrav

  Du får endast skicka Programenheter till Amazons distributionscenter som utsetts av Amazon. Allt farligt gods som skickas till Amazon måste följa alla tillämpliga bestämmelser för att säkerställa att det transporteras, lagras, hanteras och märks på ett säkert och korrekt sätt. Du måste paketera Programenheter på ett säkert och kommersiellt rimligt sätt, i enlighet med alla tillämpliga krav på förpackning, märkning, vikt och storlek. De enheter med farligt gods som du skickar till Amazon kommer att betraktas som olämpliga enheter om de inte är Programenheter eller inte på annat sätt uppfyller kraven i dessa Villkor. Sådana olämpliga enheter kan inte returneras till dig och kan bortskaffas omedelbart enligt vad som anges i BSA.

 5. Begränsning av lagerhållning

  För att hantera lagringsutrymme i distributionscenter på ett bättre sätt kan Amazon tillämpa en begränsning av lagerhållning av dina Programenheter. Amazon kan emellanåt ändra denna gräns. Du kan se din nuvarande lagringsgräns och användning för Programmet på översikt för lagerresultat i Seller Central. Du får inte överskrida din lagringsbegränsning för Programmet.

Mer information finns på sidan FBA-program för farligt gods.

Senast uppdaterad: 27 januari 2020

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates