Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Villkor för Amazon Brand Analytics

Välkommen till Amazon Brand Analytics (”ABA-tjänst”). ABA-tjänsten tillhandahålls av tillämplig avtalsslutande part i Amazon och dess tillämpliga dotterbolag enligt definitionen i användarvillkoren för Amazon Brand Registry (”Amazon”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”). Varje person eller enhet (”du” eller ”din”) som använder ABA-tjänsten omfattas av villkoren nedan (”avtalet”) och, i förekommande fall, de villkor som gäller för försäljningen av dina produkter till oss eller våra dotterbolag eller på våra webbplatser (”tillämpliga villkor för Amazon”, som till exempel omfattar användarvillkoren för Amazon Brand Registry, villkoren för leverantörer om du säljer dina produkter till oss, eller Amazon Services Europe Business Solutions-avtal om du säljer dina produkter på våra webbplatser).


 1. Hur ABA-tjänsten fungerar.

  Genom ABA-tjänsten får du tillgång till data (”information om ABA”) som rör försäljning och kampanjer för produkter via den aktuella Amazon-webbplatsen. Information om ABA kan vara tillgänglig via en webbplats eller annan onlinekanal (”ABA-webbplats”). Vi kan när som helst, oavsett skäl, ändra innehållet, formatet eller uppdateringsfrekvensen för information om ABA eller ABA-webbplatsen.

 2. Villkor.

  Båda parter har rätt att säga upp detta avtal genom att meddela den andra i enlighet med de bestämmelser om uppsägning som anges i dina tillämpliga villkor för Amazon. Din licens att använda information om ABA eller få tillgång till ABA-webbplatsen återkallas omedelbart vid uppsägning av detta avtal.

 3. Äganderätt och användningsrättigheter och skyldigheter.

  Vi äger alla rättigheter till informationen om ABA. Under avtalstiden beviljar vi dig en begränsad, återkallelig, icke-överförbar, icke-exklusiv licens att använda information om ABA enbart för dina interna affärsändamål (”tillåtna affärsändamål”). Du måste uppfylla alla tekniska krav och säkerhetsåtgärder som krävs av oss. Du ska omgående meddela oss om du upptäcker någon felaktig användning, säkerhetsrisk eller överträdelse relaterad till ABA-webbplatsen.

 4. Sekretess.
  1. Begränsad användning och sekretess. Utöver de sekretesskrav som eventuellt finns i dina tillämpliga villkor för Amazon eller andra sekretessavtal som du har med Amazon, ska du: (i) hålla information om ABA konfidentiell, (ii) endast använda information om ABA för tillåtna affärsändamål och (iii) vidta alla rimliga åtgärder för att undvika obehörig användning eller utlämnande av information om ABA, inklusive åtminstone de åtgärder du vidtar för att skydda din egen sekretessbelagda information. Du bekräftar att utlämnande eller användning av information om ABA som strider mot detta avtal kan orsaka irreparabel skada för vilken ekonomiskt skadestånd kan vara en otillräcklig gottgörelse, och samtycker därför till att Amazon har rätt att begära föreläggande vid brott mot detta avtal.
  2. Personal. Åtkomsten till och användningen av ABA-webbplatsen och information om ABA ska begränsas till auktoriserade användare. ”Auktoriserad användare” avser en anställd eller agent som behöver få tillgång till ABA-webbplatsen och information om ABA för ett tillåtet affärsändamål och som samtycker till att agera i enlighet med detta avtal. ”Auktoriserad användare” inkluderar inte personer som vi anser vara olämpliga för åtkomst till ABA-webbplatsen. Du ska se till att alla auktoriserade användare uppfyller kraven i detta avtal. Du ska omedelbart avsluta en auktoriserad användares åtkomst till ABA-webbplatsen och användning av information om ABA om hen inte längre kvalificerar sig som auktoriserad användare.
  3. Gottgörelse. Du ska försvara, gottgöra och hålla Amazon och dess dotterbolag skadeslösa (samt chefer, tjänstemän, anställda, agenter och andra representanter för Amazon och dess dotterbolag) från och mot alla anspråk, skadestånd, skulder, förluster, domar, förlikningar, kostnader och utgifter (inklusive advokatkostnader) som härrör från eller är relaterade till din eller en auktoriserad användares utlämnande eller användning av information om ABA i ett annat syfte än ett tillåtet affärssyfte. Amazon kommer att försvara, gottgöra och hålla dig och dina anställda, tjänstemän och chefer skadeslösa mot eventuella anspråk från tredje part som härrör från eller är relaterade till: (a) Amazons bristande efterlevnad av gällande lagar; eller (b) anklagelser om att informationen om ABA bryter mot eller missbrukar tredje parts immateriella rättigheter.
 5. Ansvarsfriskrivning för garantier.

  DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT ABA-WEBBPLATSEN OCH ALL INFORMATION OM ABA TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”.

 6. Begränsning av ansvar.

  UTOM UNDER GOTTGÖRELSEN I AVSNITT 4(c): BÅDA PARTER ÄR ENDAST ANSVARIGA FÖR SKADOR SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV UPPSÅTLIG FÖRSUMMELSE ELLER GROV VÅRDSLÖSHET. VID MINDRE VÅRDSLÖSHET ÄR PARTERNA ENDAST ANSVARIGA FÖR (A) SKADA PÅ LIV, KROPP ELLER HÄLSA, ELLER (B) NORMALT FÖRUTSEBARA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ÅSIDOSÄTTANDET AV EN GRUNDLÄGGANDE AVTALSENLIG FÖRPLIKTELSE.

 7. Diverse
  1. Uppdrag. Du får inte överlåta någon del av eller hela detta avtal utan vårt skriftliga medgivande.
  2. Klausul. Med undantag för den andra meningen i avsnitt 3 ska avsnitten 3–7 i detta avtal fortsätta att gälla vid uppsägning av detta avtal.
  3. Gällande lag; plats. Detta avtal kommer att tolkas och verkställas i enlighet med bestämmelserna i dina tillämpliga villkor för Amazon.
  4. Meddelanden. Alla meddelanden eller annan kommunikation gällande detta avtal som ges av oss till dig gäller om: den skickas via e-post till dig på någon av de e-postadresser du har registrerat hos oss eller som du på annat sätt har angivit eller publicerat på ABA-webbplatsen eller på Amazons webbplats som är tillgänglig via ditt konto eller liknande.
  5. Hela avtalet. Detta avtal, tillsammans med de tillämpliga villkoren för Amazon, utgör hela avtalet avseende dess innehåll och får, om inte annat anges i detta avtal, endast ändras eller modifieras med parternas skriftliga samtycke.
  6. Ändringar i villkoren. Dessa villkor kan komma att ändras i enlighet med samma ändringsbestämmelser som anges i dina tillämpliga villkor för Amazon.
  7. Giltighet. Om något av dessa villkor anses vara ogiltigt, annullerat eller overkställbart, kommer villkoret att anses vara avskilt och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för återstående villkor.
  8. Icke-avstående: Båda parters underlåtenhet att verkställa någon bestämmelse i detta avtal kommer inte att vara ett avstående från partens rätt att därefter genomdriva bestämmelsen.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates