Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Metod för momsberäkningstjänst inom EU

Senast uppdaterad den 1 januari 2021.

Innehåll

 1. Syfte
 2. Omfattning
 3. Översikt
 4. Behörighetskriterier för beräkning av säljares moms
 5. Momsregistreringsnummer
 6. Fastställande av momsjurisdiktion
 7. Tilldela en skattekod för produkter (Product Tax Code, PTC)
 8. Tilldela ”standardland för pris utan moms”
 9. Fastställande av pris exklusive/inklusive moms
 10. Försäljningstid för momsberäkning
 11. Återbetalningar
 12. Underhåll av momssats
 13. Momsfakturering
 14. Rapportering av momsberäkning
 15. Registrering/aktivering för momsberäkningstjänst
 16. Inaktivering

1. Syfte

Detta dokument beskriver den metod vi tillämpar för att beräkna moms för säljare med hjälp av Amazons momsberäkningstjänst.

Viktigt: Läs denna metod för momsberäkning noggrant innan du använder Amazons momsberäkningstjänst. Säljare ansvarar för korrektheten i alla beräkningar, fakturering, skatterapportering och alla andra skatterelaterade skyldigheter. Säljare bör konsultera en skatterådgivare om de behöver hjälp med att ange skatteinformation för sin verksamhet.

2. Omfattning

Metoden som beskrivs i detta dokument gäller endast beställningar för vilka säljare ansvarar för uppbörd och överföring av moms till berörda skattemyndigheter. Metoden som beskrivs i detta dokument gäller inte för beställningar av följande:

2.1 Storbritanniens (UK) lagstiftning om moms på e-handel:

Storbritannien lämnade formellt EU:s inre marknad och tullunion den 1 januari 2021 (”Brexit”). Från och med detta datum införde Storbritannien en ny uppsättning momsregler som kan ändra hur moms redovisas på försäljning som görs av säljare till brittiska kunder.

Från och med den 1 januari 2021 ansvarar Amazon för att ta ut brittisk moms på försäljning av följande varor som levereras till kunder i Storbritannien som inte är momsregistrerade i Storbritannien, beställda via någon av Amazons skyltfönster:

 1. Varor som levereras från lager som förvaras utanför Storbritannien med ett leveransvärde på upp till 135 £.
 2. Varor som levereras från lager som förvaras i Storbritannien, oavsett värde, när säljaren inte är etablerad i Storbritannien.

Om någon av dessa leveranser sker kommer Amazon att beräkna och ta ut brittisk moms från kunden i kassan och skicka denna direkt till de brittiska skattemyndigheterna. Du kommer inte att motta det brittiska momsbeloppet i dina utbetalningar och du kommer inte att behöva skicka in dessa belopp till de brittiska skattemyndigheterna.

Det finns undantag för viss försäljning av varor som levereras till kunder i Nordirland, för vilka du kan förbli ansvarig för att redovisa eventuell brittisk moms som ska betalas.

Säljare ansvarar fortfarande för att redovisa eventuell brittisk moms på alla andra leveranser, inklusive leveranser till brittiska momsregistrerade företagskunder. Metoden som beskrivs i detta dokument kommer att fortsätta att gälla för dessa leveranser.

Mer information om hur Amazon beräknar och samlar in brittisk moms på dessa leveranser finns på hjälpsidan för Storbritanniens lagstiftning om moms på e-handel.

Observera:

För beställningar som Amazon ansvarar för att ta ut moms från kunden i kassan och skicka detta direkt till berörda skattemyndigheter, kommer Amazon att använda sina egna produktrelaterade momssatser för att utföra momsberäkningen. Produktrelaterade momssatser som fastställts av säljare för Amazons momsberäkningstjänst kommer inte att användas för att beräkna moms på dessa leveranser.

Produktrelaterade momssatser som fastställts av säljare kommer att fortsätta att användas för alla andra leveranser för vilka säljare förblir ansvariga för eventuella moms- eller importavgifter.

3. Översikt

Amazons momsberäkningstjänst kommer uteslutande att utföra momsberäkningar för Storbritannien (UK) och de 27 EU-medlemsstaterna (EU-27) för produkter som säljs på Amazons europeiska/EU-marknadsplatser. Momsberäkningarna utförs baserat på säljarens angivna skatteinställningar och annan relaterad säljarinformation som angivits under konfiguration. Amazons momsberäkningstjänst utför inte momsberäkningar i länder utanför EU.

Momsberäkningstjänst: Amazons momsberäkningstjänst använder sig av en programvara för momsberäkning från tredje part, Vertex Indirect Tax O Series. Denna programvara innehåller momsberäkningsregler och logik, inklusive logik relaterad till avrundning av de beräknade beloppen. Amazons momsberäkningstjänst har stöd för följande momsberäkningar och tillhörande funktioner:

 • Momssatser (inklusive månadsvisa uppdateringar).
 • Fastställande av momsjurisdiktion.
 • Logik för pris exklusive moms:
  • dvs. hur moms beräknas utifrån säljarens inkluderade visningspris.
 • Förifyllda skattekoder för produkter (PTC:er) för att underlätta produktspecifik beskattning i EU:s medlemsstater och Storbritannien.
  • Exempel: Böcker, kläder och mat.
 • Möjligheten att lägga till/ta bort momsregistreringsnummer.
 • Möjlighet att ange en standardplats för ”levereras från” för ordrar som levereras av säljare.
 • Möjlighet att välja en säljardefinierad standard-PTC.
 • Möjlighet att ställa in en PTC på ASIN/SKU-nivå.
 • Möjlighet att välja ett säljardefinierat standardland för att fastställa pris exklusive moms.
 • Möjlighet att ange skatteinställningar för att beräkna moms på frakt och presentförpackningar.
 • Möjlighet att hantera transaktioner inom B2B (business-to-business) och B2C (business-to-consumer).
 • Momsberäkningsrapport.
 • Detaljerad månadsrapport om momstransaktioner från Amazon, inklusive information om momssats, momsbelopp och pris exklusive moms för att underlätta skapande av momsrapport, momsfaktura och kreditnota.
 • Generering av momsfaktura och kreditnota.
 • Skapande av XML-faktura och kreditnota för inhemska B2B-leveranser i Italien och
 • Möjligheten att korrigera faktureringsadress eller juridiskt företagsnamn på momsfakturor.
  Further information: Detta gäller fall där en kund begär faktureringsadress eller korrigering av juridiskt företagsnamn på momsfakturor som genereras av Amazon. Korrigeringar av säljargenererade momsfakturor stöds inte.
 • Beräkningar av inhemsk omvänd betalningsskyldighet för personer som ej är bosatta i landet.

  Ytterligare information: Detta gäller fall där en kund är momsregistrerad och etablerad i det land där transaktionen äger rum för momsändamål, och säljaren endast är momsregistrerad i detta land (men inte etablerad). Länder som har infört en allmänt tillämplig mekanism för inhemsk omvänd betalningsskyldighet för personer som ej är bosatta är Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna och Spanien.

  Exempel på en inhemsk transaktion med omvänd betalningsskyldighet för personer som ej är bosatta i landet:

  En fransk momsregistrerad säljare som inte har en fysisk närvaro i Frankrike listar en artikel för 12,00 € på Amazon.fr, skickar varorna från Frankrike och säljer artikeln till en B2B-kund i Frankrike.

  Momssats = 0 % (inhemsk omvänd betalningsskyldighet för personer som ej är bosatta i landet)

  Beräkning av artikelpris exklusiv moms: 12,00 €/ (1 + 0,20) = 10,00 € (baspris på vilket inhemsk omvänd betalningsskyldighet beräknas).

  Slutlig beräkning av pris inklusive moms (inklusive tillämplig moms) för artikel: 10,00 € * (1 + 0,00) = 10,00 €

Amazons momsberäkningstjänst har för närvarande inte stöd för följande beräkningar och tillhörande funktioner:

 • Eventuella beräkningar av omvänd betalningsskyldighet utöver den som beskrivs ovan.
  • Exempel: Produktrelaterad beräkning av omvänd betalningsskyldighet för inhemska leveranser som mobiltelefoner, över ett tröskelvärde, samt alla andra inhemska omvända betalningsskyldigheter för personer som ej är bosatta i landet osv.
 • Möjlighet att ange flera ”levereras från”-platser för av säljare levererade ordrar.
 • Momsberäkning på PrimeNow-transaktioner.
 • Momsberäkning på säljarens lokala momsregistreringsnummer (dvs. inte VIES-validerat).
 • Momsberäkning på digitala produkter och tjänster, inklusive leverans av varor som var underordnade tillhandahållandet av tjänster.
 • Beräkning av tullar, skatter och avgifter vid import av varor:
  • Exempel: Varor som importeras från Kina till EU.
 • Beräkning av lokala skattesatser i följande områden, där endast skattesatser för fastlandet just nu stöds, till exempel:
  • Korsika (Frankrike).
  • Azorerna och Madeira (Portugal).
 • Beräkning av Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) på Kanarieöarna (Spanien).
 • Skapande av XML-faktura och kreditnota för inhemska B2B-leveranser i Ungern.

  Se Momsberäkningstjänsten – vanliga frågor för en lista över EU-områden som inte omfattas av EU:s momsregler.

 • Beräkning av eventuella lagstadgade eller miljömässiga avgifter/skatter:
  • Exempel: Pantsystem och avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE).
 • Momsberäkning på försändelsenivå:
  • Detta innebär att Amazons momsberäkningstjänst beräknar moms på enhetsnivå, och detta multipliceras sedan med antalet för den köpa produkten.
  • Om en kund till exempel köper tio enheter av produkt X, beräknar Amazons momsberäkningstjänst moms på en enhet och multiplicerar sedan värdet med tio.
 • Beräkning och rapporteringskorrigeringar efter transaktion.
 • Generering av momsdeklarationer och andra skatterelaterade rapporter:
  • Exempel: Unionsinterna och europeiska försäljningsförteckningar och sammanfattande uträkningar.
 • Momsskyldigheter avseende gränsöverskridande förflyttning av säljarens egna varor mellan EU-medlemsstater eller Nordirland, såsom varor som överförs mellan Amazons distributionscentra (FC).
  • Ytterligare information: Säljaren ansvarar för att säkerställa att nödvändiga efterlevnadsrelaterade skyldigheter uppfylls. Information angående överföringar över EU-gränser mellan distributionscenter finns i Amazons rapport om momstransaktioner, under rapportavsnittet i Seller Central-kontot.
 • Eventuella särskilda momssystem, inklusive systemet för kontantredovisning, marginalsystemet för begagnade produkter eller särskild momsordning för utgivare.

För att Amazons momsberäkningstjänst ska fungera som det är tänkt måste momsregistreringsnumren, PTC (Product Tax Code) och andra momsberäkningsinställningar som säljaren tillhandahåller eller konfigurerar i Seller Central vara korrekta. Det momsregistreringsnummer som kunden har tillhandahållit måste också vara korrekt. Säljare är själva ansvariga för att se till att deras information och inställningar, inklusive ”levereras från”-platser, uppdateras i Seller Central vid behov och alltid är korrekta och uppdaterade. Amazon varken påstår eller garanterar att momsberäkningarna eller momsfakturor som produceras av Amazons momsberäkningstjänst alltid är korrekta eller rapporteras i rätt tid till relevant skattemyndighet (där tjänsterna inkluderar sådan rapportering), och vi är inte skyldiga att (men kan efter eget gottfinnande) verifiera eller korrigera den information som lämnats av säljaren eller kunden. Framför allt tar Amazon inget ansvar för momsfakturor som är felaktiga till följd av att säljaren eller kunden har tillhandahållit felaktig eller ofullständig information.

4. Behörighetskriterier för beräkning av säljares moms

Dessa krav gäller för att en säljare ska vara berättigad att registrera sig för momsberäkningstjänsten:

 • Momsregistreringsnummer
  • Säljaren har ett giltigt EU-unionsinternt momsregistreringsnummer som gäller för VIES (EU-kommissionens system för utbyte av momsinformation)
   • VIES är en elektronisk metod för validering av momsregistreringsnummer för ekonomiska aktörer som är registrerade i Europeiska unionen för gränsöverskridande transaktioner som rör varor eller tjänster.
  • För brittiska momsändamål har säljaren ett giltigt brittiskt momsregistreringsnummer som gäller för den brittiska regeringens tjänst ”Kontrollera ett brittiskt momsregistreringsnummer”.
  • Säljaren är momsregistrerad på de platser där de tillåter att deras lager placeras och begär att momsberäkningar ska utföras.
 • Juridiskt namn – säljarens juridiska namn i Seller Central måste stämma överens med det juridiska namn som är associerat med respektive momsregistreringsnummer som innehas av skattemyndigheterna.
 • Standardland för pris exklusive moms – säljaren måste välja Storbritannien eller ett av EU-27-länderna som ”standardland för pris exklusive moms”, och måste ha ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer i det valda landet.
Observera: Genom att registrera sig för momsberäkningstjänsten samtycker säljaren till att tillhandahålla fakturor för alla Amazon-levererade försändelser som skickas från länder där säljaren inte har angett ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer (som Amazons momsberäkningstjänst följaktligen inte genererar någon faktura för).

5. Momsregistreringsnummer

Amazons momsberäkningstjänst kommer använda alla VIES-validerade momsregistreringsnummer (endast för UK och EU-27) för att fastställa i vilken jurisdiktion momsskulden för transaktionen finns när den säljs på Amazons europeiska marknadsplatser. Momsberäkningstjänsten kommer att bortse från alla lokala EU-momsberäkningsnummer som en säljare har på sitt konto vid momsberäkning och fakturering. Momsregistreringsnummer kan anges i samband med registreringsprocessen för momsberäkningstjänsten, och hanteras sedan under avsnittet ”Skatteinformation” som finns i Seller Central under ”Kontoinformation”.

Amazon genomför valideringar (se nedan) av momsregistreringsnummer som tillhandahålls av både säljare och kunder. Amazon kan dock inte garantera giltigheten för ett momsregistreringsnummer som används i dess momsberäkningstjänst, vid någon tidpunkt. Endast VIES-validerade momsregistreringsnummer som beviljats av EU:s medlemsstater eller den brittiska regeringen kommer att användas i momsberäkningstjänsten.

Momsregistreringsnummer valideras med hjälp av olika metoder:

 • Om ett EU-momsregistreringsnummer aktiveras för unionsinterna transaktioner inom EU (över EU-länders gränser) det att valideras via databasen i EU:s system för utbyte av momsinformation (VAT Information Exchange System, VIES). Ytterligare information om valideringsprocessen finns här.
 • Om ett brittiskt momsregistreringsnummer har utfärdats av Storbritanniens regering kommer det att valideras via brittiska system för validering av momsregistreringsnummer. Ytterligare information om valideringsprocessen finns här.
 • Amazon tillåter kunder att ange sina lokala momsregistreringsnummer (momsregistreringsnummer som endast kan valideras via lokala skattemyndigheters webbplats) i Italien och Spanien. Från och med den 1 januari 2020 kommer dessa lokala momsregistreringsnummer inte längre att vara berättigade till momsbefrielse för unionsinterna B2B-leveranser av varor. Istället kommer dessa transaktioner att omfattas av moms i ursprungslandet (levereras från). Dessa lokala momsregistreringsnummer valideras enligt processen som beskrivs nedan:
  • För italienska momsregistreringsnummer valideras dessa med hjälp av den lokala skattemyndighetens webbplats, Agenzia.
  • För spanska momsregistreringsnummer krävs en kopia av momsbeviset. Ytterligare information om verifieringsprocessen finns här.

Kravet på att ha ett momsregistreringsnummer där säljaren har sitt lager

 • Om en säljare har varor lagrade i ett av våra europeiska distributionscenter (FC:er) måste säljaren ha ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer i den jurisdiktionen för att momsberäkningstjänsten ska kunna utföra momsberäkning och fakturering. Om säljaren till exempel har varor på ett tyskt distributionscenter, ska säljaren ha ett tyskt momsregistreringsnummer som är giltigt inom VIES.
 • Om en säljare framgångsrikt registrerar sig för momsberäkningstjänsten och därefter tar bort momsregistreringsnummer från sitt Seller Central-konto, eller om en säljare inte har ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer för en viss jurisdiktion, debiterar momsberäkningstjänsten kunden priset inklusive moms, men utför inte en momsberäkning och genererar inte en momsfaktura. Momsberäkningstjänsten kommer endast att generera ett kvitto för alla ordrar där emblemet för nedladdningsbar momsfaktura visades, och säljaren blir därför ansvarig för att generera sin egen faktura.

Juridiskt namn på Seller Central

Momsberäkningstjänsten kräver att säljarens juridiska namn i Seller Central exakt stämmer överens med det juridiska namn som är associerat med säljarens momsregistreringsnummer. När säljarens juridiska namn har angetts korrekt, och om en säljare vill att ett annat ”handelsnamn” ska visas i deras skyltfönster, kan säljaren ändra detta genom att uppdatera sitt ”visningsnamn” som finns under ”kontoinformation” i sitt Seller Central-konto.

Gruppmomsregistreringsnummer

Om en säljare har ett gruppmomsregistreringsnummer och företaget som registrerar sig för momsberäkningstjänsten inte är den representerande medlemmen, måste säljaren tillhandahålla sitt ”medlemscertifikat”, som anger alla de juridiska företagsnamn som är kopplade till momsregistreringsnumret. Det juridiska namnet på företaget med vilket säljaren registrerar sig för momsberäkningstjänsten måste anges på detta certifikat för att bli godkänd i den juridiska behörighetskontrollen.

6. Fastställande av momsjurisdiktion

Urvalslogiken för jurisdiktion i Vertex använder information från fyra transaktionsrelaterade uppgiftsposter för att avgöra om det är en B2B- eller B2C-transaktion, samt momsjurisdiktion och skattetyp (dvs. moms). De fyra transaktionsrelaterade uppgiftsposterna är:

 • Säljarens momsregistreringsnummer.
 • Kundens momsregistreringsnummer (om tillämpligt).
 • ”Levereras från”-plats (avsändningsland).
 • ”Levereras till”-plats (ankomst/destinationsland).

6.1 Säljarens momsregistreringar:

Alla VIES-giltiga EU och brittiska momsregistreringsnummer som har tillhandahållits av säljaren under Kontoinformation > Momsinformation (kallas även ”Information om etableringsort” på vissa marknadsplatser) på Seller Central-kontot.

6.2 Kundens momsregistreringar:

Alla EU och brittiska momsregistreringsnummer som har tillhandahållits av kunden på sitt Amazon-konto kommer att beaktas.

EU:s momslagstiftning kommer från och med den 1 januari 2020 att kräva ett EU-momsregistreringsnummer (VIES-giltigt) för kunden i ett annat land än ”levereras från”-landet som ett väsentligt villkor för momsbefrielse/nollskattesats för gränsöverskridande leveranser.

Om en kund inte har ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer, utan i stället ett lokalt momsregistreringsnummer är gränsöverskridande leveranser av varor inte EU-momsbefriade. I stället kommer ursprungsmoms (”levereras från”-plats) att debiteras. Detta gäller specifikt för kunder i Italien och Spanien.

Om exempelvis en säljare (med ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer i Tyskland) skickar produkter från Tyskland till företagskunder i Spanien som endast har lokala spanska momsregistreringsnummer, kan säljaren inte behandla den gränsöverskridande leveransen som momsbefriad/med nollskattesats, och tysk moms ska betalas eftersom det är ursprungslandet för varorna.

6.3 ”Levereras från”-plats:

6.3.1. Produkter som levereras med Levereras av Amazon (FBA): Vid leverans av produkten kommer den slutliga momsberäkningen att använda den faktiska ”levereras från”-platsen (avsändningsland) för försändelser som kommer från ett av Amazons distributionscenter.

6.3.2. Produkter som levereras av säljaren och momsberäkning: Försändelser som levereras av säljaren använder standardplatsen för ”levereras från” (avsändningsland) som konfigurerats i säljarens momsberäkningsinställningar. Säljare måste uppdatera standardplatsen för ”levereras från” på sitt Seller Central-konto om detta skiljer sig från den faktiska ”levereras från”-platsen.

6.4 ”Levereras till”-plats:

”Levereras till”-platsen baseras på landet, länet, orten och postnumret som kunden anger, eftersom Amazons momsberäkningstjänst också genomför momsberäkning för beställningar som skickas till vissa momsexkluderade områden. Amazons momsberäkningstjänst beräknar skatt baserat på den skatteplats som vårt system fastställer är den mest exakta när man ser till den adress som angivits av kunden.

6.5 Distansförsäljning

Enligt EU:s momsregler, förutsätter både momsberäkningstjänsten och momstjänster på Amazon att säljaren har valt att beskattas i sändningens ankomstland, från den tidpunkt säljaren erhåller ett giltigt momsregistreringsnummer (tillhandahålls av säljaren på sitt Seller Central-konto). Detta innebär att av varor till konsumenter som korsar EU-gränser (distansförsäljning) alltid kommer att beskattas i det EU-land dit transporten anländer (”mottagarland”), om det finns ett giltigt momsregistreringsnummer för det landet.

De allmänna momsregler som gäller för distansförsäljning anger att denna försäljning beskattas i det EU-land som försändelsen skickas från (”avsändningsland”), så länge säljaren inte har nått ett visst tröskelvärde för distansförsäljning till ett visst EU-land. Det är dock möjligt för säljaren att välja att beskatta sin distansförsäljning omedelbart i ankomstlandet. I de fall då säljaren inte har överskridit tröskelvärdet för distansförsäljning för ett eller flera av sina momsregistrerade länder, måste säljaren därför se till att de vederbörligen har informerat de berörda skattemyndigheterna för att omedelbart beskatta sin distansförsäljning i ankomstlandet inom EU, innan de anmäler sig till momsberäkningstjänsten.

7. Tilldela en skattekod för produkter (Product Tax Code, PTC)

PTC är viktigt för att fastställa tillämplig momssats för de produkter som listas av säljaren i det berörda landet där moms ska betalas (skattejurisdiktion).

Som systemstandard kommer standardsatsen för PTC (A_GEN_STANDARD) att anges som standard-PTC för säljaren när momsberäkningstjänsten är aktiverad. Momsberäkningstjänsten kommer alltid att använda sig av standardmomssatsen för produkterna i vart och ett av länderna (till exempel 19 % i Tyskland, 20 % i Storbritannien för tillfället).

Om en säljare vill ändra systemets standardplats och tilldela en annan PTC kan säljaren göra detta genom att antingen ändra den PTC-tilldelningen som säljaren valt i sina skatteinställningar, eller genom att välja PTC-tilldelningar på erbjudandenivå. En PTC-tilldelning på erbjudandenivå gäller för individuella erbjudanden, och kan också användas för att välja en PTC som skiljer sig från den standard-PTC som valts av säljaren. PTC-tilldelningen på erbjudandenivå har företräde framför standard-PTC.

Se här för en lista över specifika PTC-koder och tillhörande momssatser.

Observera: Alla PTC:er måste stavas korrekt, så som de visas på de europeiska hjälpsidorna för Seller Central för att de ska gälla vid momsberäkning. Ogiltiga PTC:er kommer att ignoreras vid momsberäkning till förmån för säljarens standard-PTC. PTC-tilldelningar på erbjudandenivå är endast giltiga för den marknadsplats som säljaren gör tilldelningen för. Om säljaren vill att tilldelningen ska vara giltig på alla europeiska marknadsplatser, måste säljaren genomföra en PTC-tilldelning på erbjudandenivå på samtliga marknadsplatser.

8. Tilldela ”standardland för pris exklusive moms”

Observera: Genom att registrera sig för momsberäkningstjänsten och programmet Levereras av Amazon (FBA) kan säljaren uppleva att momsbehandlingen skiljer sig åt för produkter som levereras av Amazon och produkter som är självlevererade. Säljare är själva ansvariga för att se till att deras standardplats för ”levereras från” och ”standardland för pris exklusive moms” alltid är korrekta och aktuella.

8.1. Produkter för Levereras av Amazon (FBA):

 • Europeiska säljare som är registrerade för FBA: ”Standardland för pris exklusive moms” är förvalt i säljarens skatteinställningar för att återspegla landet i angiven adress som standard ”levereras från”-adress (avsändningsplats), förutsatt att säljaren har ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer i standardlandet för ”levereras från” i sitt Seller Central-konto.
 • Icke-europeiska säljare som är registrerade för FBA: Säljare utanför EU som levererar produkter från platser utanför Storbritannien och EU och som använder FBA-tjänsten, måste tillhandahålla ”standardland för pris exklusive moms”. Det land som säljaren valt måste ha ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer i Storbritannien eller EU-27 på sitt Seller Central-konto.
  Observera: Om säljare importerar produkter från länder utanför EU, och betalar de tullavgifter och skatter som är förknippade med importen och sedan bedriver lokal (antingen i Storbritannien eller unionsinternt inom EU) försäljning från någon av EU-27-länderna, kan säljare ange importplatsen som standardplats för ”levereras från”. I så fall kommer ”standardland för pris exklusive moms” att väljas i förväg för att återspegla landet för standardadressen ”levereras från”.

8.2. Självlevererade produkter:

För säljare som har sin standard ”levereras från”-adress (avsändningsplats) utanför EU, kommer momsberäkningstjänsten inte att generera momsfakturor eller utföra momsberäkningar. Säljaren är ansvarig för att skapa momsfakturor och redovisa moms på alla sina självlevererade ordrar.

9. Fastställande av pris exklusive/inklusive moms

Amazons momsberäkningstjänst använder tre huvudsakliga komponenter för att genomföra momsberäkningar som visas vid listning av en produkt, i kassan och på fakturorna:

 • Momsregistreringsnummer och momsberäkningsinställningar som har konfigurerats av säljaren.
 • Logik och regler som är en del av Vertex Indirect Tax O Series.
 • Kompletterande metoder som tillämpas av Amazon, till exempel: Fastställande av pris exklusive moms och tilldelning av kampanjer på beställningsnivå för enskilda artiklar i en beställning.

Amazons momsberäkningstjänst använder sig av säljarens tillhandahållna försäljningspris inklusive skatt (”visningspris”) och den logik som beskrivs nedan, som baseras på säljarens momsregistreringsstatus, för att fastställa vilken momssats som ska användas för att fastställa pris exklusive skatt (”pris exklusive moms”), i förekommande fall.

9.1 Beräkning av moms utifrån visningspriset för att fastställa [det faktiska priset eller] priset exklusive moms:

Säljare förväntas tillhandahålla ett visningspris för artiklar som riktar sig till kunder på de lokala marknadsplatserna (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna eller Sverige) där de listar sina artiklar. Därför kommer beräkningen av moms utifrån visningspriset i allmänhet att utföras i följande ordning:

9.1.1. För transaktioner mellan företag (B2B):

 • om säljaren har ett giltigt VIES-giltigt momsregistreringsnummer i marknadsplatsens land, kommer momsberäkningstjänsten att använda marknadsplatsens momssats för att fastställa priset exklusive moms utifrån visningspriset. Den momssats som tillämpas beror på den PTC som definieras av säljaren i sina skatteinställningar tillsammans med andra logiska krav, eller
 • om säljaren inte har ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer i marknadsplatsens land, kommer momsberäkningstjänsten att använda satsen för det ”standardland för pris exklusive moms” som säljaren har angivit för att fastställa priset exklusive moms utifrån visningspriset. Momssats som tillämpas beror på den PTC som definieras av säljaren i sina skatteinställningar, tillsammans med andra logiska krav.

9.1.2. För transaktioner mellan företag och konsument (B2C):

 • Om säljaren inte har ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer i destinationslandet och skickar produkten till en kund som inte är momsregistrerad, kommer momsberäkningstjänsten att använda momssatsen för ”levereras från”-landet för att fastställa priset exklusive moms utifrån visningspriset. Momssats som tillämpas beror på den PTC som definieras av säljaren i skatteinställningarna, eller
 • Om säljaren har ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer i marknadsplatsens land, kommer momsberäkningstjänsten att använda marknadsplatsens momssats för att fastställa priset exklusive moms utifrån visningspriset. Momssats som tillämpas beror på den PTC som definieras av säljaren i skatteinställningarna, eller
 • Om säljaren har ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer i destinationslandet och säljaren har angett ”standardland för pris exklusive moms”, kommer momsberäkningstjänsten att använda momssatsen för ”standardland för pris exklusive moms” för att fastställa priset exklusive moms utifrån visningspriset. Momssats som tillämpas beror på den PTC som definieras av säljaren i skatteinställningarna, eller
 • I alla andra fall kommer momsberäkningstjänsten att använda momssatsen för ”levereras från”-landet (se även EU:s momsregler för distansförsäljning ovan) för att fastställa pris exklusive moms utifrån visningspriset. Momssats som tillämpas beror på den PTC som definieras av säljaren i skatteinställningarna.

Nedan följer några exempel för att visa den metod för bestämning av pris exklusive moms som anges ovan. Den tyska standardmomssatsen (19 %) och den polska motsvarigheten (23 %) har använts i nedanstående exempel. Den faktiska momssats som används beror på PTC (se avsnitt 7.0).

Exempel A:

 • EU-transaktion mellan företag (B2B): Säljaren är momsregistrerad i marknadsplatslandet och säljer produkten till en momsregistrerad kund inom EU. Vi kommer att använda marknadsplatslandets momssats för produkten för att få fram priset exklusive moms.

  En säljare som är momsregistrerad i Tyskland som listar en vara för 11,90 € på Amazon.de kommer att se följande pris exklusive moms för en artikel som är momspliktig enligt standardsatsen (eller det totala priset som betalats, inklusive eventuell moms):

  11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 €

 • EU-transaktion mellan företag (B2B): Säljaren saknar ett momsregistreringsnummer i marknadsplatslandet och säljer produkten till en momsregistrerad kund inom EU. Vi kommer att använda momssatsen från säljarens ”standardland för pris exklusive moms” för att få fram priset exklusive moms.

  En säljare som är momsregistrerad i Polen, vars ”standardland för pris exklusive moms” också är Polen, och som inte är momsregistrerad i Tyskland, listar en artikel för 12,30 € på Amazon.de. Säljaren kommer se följande pris exklusive moms (det totala priset som betalats, inklusive eventuell moms) för en artikel som är momspliktig enligt standardsatsen:

  12,30 / (1 + 0,23) = 10,00 €

Exempel B:

EU-transaktion mellan företag och konsument (B2C): Om säljaren inte har ett momsregistreringsnummer i destinationslandet och skickar produkten till en kund som inte är momsregistrerad inom EU, kommer momsberäkningstjänsten att använda momssatsen för ”levereras från”-landet (se kommentarer gällande distansförsäljning) för att fastställa priset exklusive moms utifrån visningspriset. Momssatsen som tillämpas beror på den PTC som definieras av säljaren i sina skatteinställningar.

Observera:

Följande är ett exempel på ett resultat av en EU-transaktion av B2C. För fullständig lista över B2C-resultat. Se avsnitt 9.1. Beräkning av moms utifrån visningspriset för att fastställa pris exklusive moms.

En säljare som är momsregistrerad i Tyskland som listar en vara för 11,90 € på Amazon.de skickar produkten från Tyskland till en kund i Polen, kommer att se följande pris exklusive moms för en artikel som är momspliktig enligt standardsatsen:

11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 €

Observera: Amazons Business-kunder: Logiken som beskrivs ovan kommer också att användas för att fastställa det artikelpris exklusive moms som visas för Amazon Business-kunder på Amazons webbplats som en del av deras shoppingupplevelse på Amazon Business.

9.2 Beräkning av moms på priset exklusive moms:

När priset exklusive moms har fastställts, baserat på logiken som beskrivs ovan, genomförs momsberäkningen ännu en gång på priset som är exklusive moms. Detta resulterar i ett exakt pris som inkluderar moms, vilket också är det totala pris som kunden betalar.

9.2.1. Beräkning av moms på artikel:

När priset exklusive moms har fastställts, bestäms det slutliga försäljningspriset inklusive moms genom att göra en momsberäkning med hjälp av den metod som beskrivs ovan. Denna beräkning tar hänsyn till tre huvudsakliga komponenter: momsregistreringsnummer, regler och logik för Vertex, samt tillhörande Amazon-metoder som används för att genomföra beräkningen.

Nedan följer några exempel för att visa hur momsberäkningen fungerar:

 • EU-transaktion mellan företag och konsument (B2C): En säljare som är momsregistrerad i Tyskland och Österrike listar en artikel för 11,90 € på Amazon.de, skickar varan från Tyskland och säljer artikeln till en B2C-kund i Österrike (momssats = 20 %):

  Beräkning av artikelpris exklusive moms: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 €

  Slutlig beräkning av artikelpris inklusive moms: 10,00 * (1 + 0,20) = 12,00 €

  Detta beror på att 20 % moms ska betalas i Österrike. Priset exklusive moms förblir detsamma, men det pris som kunden betalar ökar på grund av den högre momssatsen i Österrike.

 • EU-transaktion mellan företag (B2B): En säljare som är momsregistrerad i Tyskland och Österrike listar en artikel för 11,90 € på Amazon.de, skickar varan från Tyskland och säljer artikeln till en B2B-kund i Österrike (momssats = 0 %, leverans av varor inom gemenskapen):

  Beräkning av artikelpris exklusive moms: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 €

  Slutlig beräkning av artikelpris inklusive moms (totalt betalat pris inklusive eventuell tillämplig moms): 10,00 * (1 + 0,00) = 10,00 €

 • EU-transaktion mellan företag (B2B): En säljare som är momsregistrerad i Tyskland och Italien listar en artikel för 11,90 € på Amazon.de, skickar varan från Tyskland och säljer artikeln till en kund i Italien med ett lokalt italienskt momsregistreringsnummer:

  Beräkning av artikelpris exklusive moms: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 €

  Slutlig beräkning av artikelpris inklusive moms: 10,00 * (1 + 0,19) = 11,90 €

  Ursprungsmoms har debiterats eftersom distansförsäljningsmoms inte kan debiteras då kunden har ett lokalt italienskt momsregistreringsnummer (dvs. det är inte en B2C-försäljning och momsreglerna för distansförsäljning gäller inte) och momsundantaget på 0 % för unionsintern EU-leverans av varor inte kan tillämpas eftersom kundens momsnummer inte är VIES-giltigt.

9.2.2. Beräkning av moms på kampanj:

Kampanjer har fast pris inklusive, vilket innebär att momsen inklusive kampanjvärde endast bestäms vid beräkningen av det slutliga försäljningspriset inklusive moms (se avsnitt 8.2 A). Momsen som beräknas på kampanjen använder den momssats som är kopplad till artikeln. När momsen inklusive kampanjvärdet har fastställts, kommer vi att använda den momssats som är kopplad till artikeln för att ta fram kampanjvärdet exklusive moms.

Exempel A:

 • EU-transaktion mellan företag och konsument (B2C): En säljare som är momsregistrerad i Tyskland och Österrike listar en artikel för 11,90 € på Amazon.de, och säljer artikeln till en B2C-kund i Österrike (momssats = 20 %) med en kampanj på 10 %:

  Beräkning av artikelpris exklusive moms: 11,90/ (1 + 0,19) = 10,00 € (Visat pris på .de-webbplats)

  Beräkning av artikelpris inklusive moms: 10,00 * (1 + 0,20) = 12,00 € (moms som ska betalas i Österrike)

  Beräkning av artikelkampanj inklusive moms: 12,00 * 0,10 = 1,20 €

  Beräkning av artikelkampanj exklusive moms: 1,20 / (1 + 0,20) = 1,00 €

  Slutlig beräkning av moms inklusive artikelpris: 12,00 – 1,20 = 10,80 €

Exempel B:

 • EU-transaktion mellan företag (B2B): En säljare som är momsregistrerad i Tyskland och Österrike listar en artikel för 11,90 € på Amazon.de, och säljer artikeln till en B2B-kund i Österrike (momssats = 0 %, leverans av varor inom gemenskapen på grundval av att ett giltigt VIES-momsregistreringsnummer tillhandahålls) med en kampanj på 10 %:

Beräkning av artikelpris exklusive moms: 11,90/ (1 + 0,19) = 10,00 € (Visat pris på .de-webbplats)

Beräkning av artikelpris inklusive moms: 10,00 * (1 + 0,00) = 10,00 €

Beräkning av artikelkampanj inklusive moms: 10,00 * 0,10 = 1,00 €

Beräkning av artikelkampanj exklusive moms: 1,00 / (1 + 0,00) = 1,00 €

Slutlig beräkning av moms inklusive artikelpris: 10,00 − 1,00 = 9,00 €

9.2.3. Momsberäkning på frakt:

Fraktavgifter har fast pris inklusive, vilket innebär att fraktpriset inte varierar beroende de på transaktionsuppgifter som anges i avsnitt 6.0. Endast fraktkostnad exklusive moms kan variera från en transaktion till en annan, se alternativet för skattskyldighet för frakt nedan.

Exempel A:

 • EU-transaktion mellan företag och konsument (B2C):

  En säljare som är momsregistrerad i Tyskland och Österrike skickar en artikel till en B2C-kund i både Tyskland (19 %) och Österrike (20 %) och fraktavgiften inklusive moms är samma för båda länderna, alltså 5,00 €. I båda fallen kommer kunden alltid att betala hela beloppet på 5,00 €

  Fast fraktavgift inklusive moms för en tysk kund: 5,00 €

  Beräkning av fraktpris exklusive moms: 5,00 / (1 + 0,19) = 4,20 €

  Fast fraktavgift inklusive moms för en österrikisk kund: 5,00 €

  Beräkning av fraktpris exklusive moms: 5,00 / (1 + 0,20) = 4,17 €

 • EU-transaktion mellan företag (B2B):

  En säljare som är momsregistrerad i Tyskland och Österrike skickar en artikel till en B2B-kund i både Tyskland (19 %) och Österrike (0 % – leverans inom gemenskapen av varor på grundval av att ett giltigt VIES-momsregistreringsnummer tillhandahålls) och fraktavgiften inklusive moms är densamma för båda länderna, alltså 5,00 €. I båda fallen kommer kunden alltid att betala hela beloppet på 5,00 €.

  Fast fraktavgift inklusive moms för en tysk kund: 5,00 €

  Beräkning av fraktpris exklusive moms: 5,00 / (1 + 0,19) = 4,20 €

  Fast fraktavgift inklusive moms för en österrikisk kund: 5,00 €

  Beräkning av fraktpris exklusive moms: 5,00 / (1 + 0,00) = 5,00 €

Alternativ för skatteplikt för frakt:

Som standard tilldelas varje fraktavgift till samma produktskattekod (PTC) som motsvarande artikel. Därför kommer samma regler för produktbeskattning att tillämpas på fraktkostnader. En säljare kan åsidosätta standardregeln om skattskyldighet för frakt genom att ange om frakt alltid ska vara skattepliktigt enligt standardmomssatsen.

Säljare bör rådfråga en skatterådgivare om de behöver hjälp med att konfigurera denna skatteinställning för sin verksamhet.

9.2.4. Momsberäkning för presentinslagningsavgifter:

Presentinslagningsavgifter har fast pris inklusive, vilket innebär att det totala priset för presentinslagning inte varierar beroende de på transaktionsuppgifter som anges i avsnitt 6.0. Endast presentinslagningsavgiften exklusive moms kan variera från en transaktion till en annan, se alternativet för skattskyldighet för presentinslagning nedan.

Exempel A:

 • EU-transaktion mellan företag och konsument (B2C):

  En säljare som är momsregistrerad i Tyskland och Österrike presentförpackar en artikel och skickar den från Tyskland till en kund i både Tyskland (19 %) och Österrike (20 %). Presentinslagningsavgiften inklusive moms är samma för båda länderna, det vill säga 3,00 €. I båda fallen kommer kunden alltid att betala hela beloppet på 3,00 €.

  Fast presentinslagningsavgift inklusive moms för en tysk kund: 3,00 €

  Beräkning av pris för presentinslagningsavgift exklusive moms: 3,00 / (1 + 0,19) = 2,52 €

  Fast presentinslagningsavgift inklusive moms för en österrikisk kund: 3,00 €

  Beräkning av pris för presentinslagningsavgift exklusive moms: 3,00 / (1 + 0,20) = 2,50 €

 • EU-transaktion mellan företag (B2B):

  En säljare som är momsregistrerad i Tyskland och Österrike presentförpackar en artikel och skickar den till en kund i både Tyskland (19 %) och Österrike (0 % – unionsintern leverans av varor på grundval av att ett giltigt VIES-momsregistreringsnummer tillhandahålls). Presentinslagningsavgiften inklusive moms är samma för båda länderna, det vill säga 3,00 €. I båda fallen kommer kunden alltid att betala hela beloppet på 3,00 €.

  Fast presentinslagningsavgift inklusive moms för en tysk kund: 3,00 €

  Beräkning av pris för presentinslagningsavgift exklusive moms: 3,00 / (1 + 0,19) = 2,52 €

  Fast presentinslagningsavgift inklusive moms för en österrikisk kund: 3,00 €

  Beräkning av pris för presentinslagningsavgift exklusive moms: 3,00 / (1 + 0,0) = 3,00 €

Alternativ för skattepliktig presentinslagning:

Som standard tilldelas varje presentinslagningsavgift samma produktskattekod (PTC) som motsvarande artikel. Därför kommer samma regler för produktbeskattning att tillämpas på presentinslagningsavgifter. En säljare kan åsidosätta standardregeln om skattskyldighet för presentinslagning genom att ange om presentinslagning alltid ska vara skattepliktigt enligt standardmomssatsen.

Säljare bör rådfråga en skatterådgivare om de behöver hjälp med att konfigurera denna skatteinställning för sin verksamhet.

10. Försäljningstid för momsberäkning

Moms beräknas i förväg i kassan med hjälp av de momsberäkningsregler och satser som gäller det datum då beställningen görs. Den moms som faktiskt debiteras kunden kommer dock att baseras på de momsberäkningsregler (inklusive status för säljarens och kundens momsregistreringsnummer), priser och faktisk ”levereras från/till”-plats som gäller vid den tidpunkt då en avgift för debiteringsmetod godkänns.

Beroende på hur en försändelse levereras kan godkännande av avgift för debiteringsmetod ske kort efter att en beställning har skickats, eller omedelbart innan produkten skickas.

Många faktorer kan ändras under den tid som går mellan beställningsdatumet och godkännandedatumet för avgiften för debiteringsmetoden. Till följd av detta kan det momsbelopp som beräknades på förhand skilja sig från det belopp som faktiskt debiteras. Till exempel kan momsberäkningsregler eller momssatser och den faktiska ”levereras från”-platsen ändras (finns under inställningar för Levereras av Amazon) och detta kan leda till en ökning eller minskning av den moms som debiteras, och därmed även en ökning eller minskning av prismarginalen.

11. Återbetalningar

Alla återbetalningsbelopp behandlas exklusive moms och momsberäkningar på återbetalningar följer momsberäkningen för den ursprungliga försäljningstransaktion som den avser.

Hur återbetalningsprocessen för kunden ser ut beror på om produkten levereras med hjälp av Levereras av Amazon (FBA) eller om den är självlevererad.

11.1 Produkter som levereras med FBA:

Amazons momsberäkningstjänst beräknar moms på återbetalningar och justeringar som är relaterade till kundreturer och icke-kundreturer, till exempel kan en säljare utfärda en delvis återbetalning av produkten, men kräver inte att kunden ska returnera den.

Observera: Vi beräknar inte moms på justeringar som betecknas som koncession/goodwill. Amazons momsberäkningstjänst utför momsberäkning vid retur av fysiska varor utan att ta hänsyn till tidsperioden mellan den ursprungliga försäljningen och returen.

11.2 Självlevererade produkter:

Amazons momsberäkningstjänst beräknar moms på eventuella återbetalningar som utfärdas av säljaren via Seller Central. Alla sådana återbetalningar utfärdas efter säljarens eget gottfinnande.

Observera: Vi beräknar inte moms på justeringar som betecknas som koncession/goodwill.

Amazons momsberäkningstjänst har inte stöd för återbetalning av moms som ger upphov till en kreditnota och en ny momsfaktura på 0 %. Detta gäller främst B2B-leveranser av varor över gränser där kunden efteråt informerar säljaren om sitt momsregistreringsnummer i det andra EU-landet och begär återbetalning av den moms som tagits ut. Om säljaren vill behandla en återbetalning som endast gäller moms måste säljaren använda återbetalningsalternativet ”Goodwill” och skapa en egen kreditnota och en ny momsfaktura.

12. Underhåll av momssats

Momssatser, liksom momsberäkningsregler och logik, tillhandahålls av vår tredjepartsleverantör, Vertex, som tillhandahåller månadsvisa uppdateringar som vi implementerar före kalendermånadens slut.

13. Momsfakturering

Amazons momsberäkningstjänst skapar automatiskt momsfakturor och kreditnotor till kunden i säljarens namn och å säljarens vägnar. Säljaren förblir dock juridisk utfärdare av momsfakturan som har genererats med hjälp av Amazons momsberäkningstjänst. Momsberäkning och fakturagenerering sker också på ordrar som gjordes före aktiveringsdatumet, men som levererades efter aktiveringsdatumet. Säljaren måste se till att de inte längre skapar momsfakturor och kreditfakturor för sådana ordrar och alla transaktioner som sker efter registrering hos Amazons momsberäkningstjänst.

Säljare måste fortfarande tillhandahålla kreditnotor, efter behov, för transaktioner som inträffade före registreringen hos momsberäkningstjänsten, men som returneras/återbetalas efter registreringen.

Observera: Amazons momsberäkningstjänst använder brittisk momslagstiftning och EU:s momsdirektiv för att skapa momsfakturor och inte lokala landsspecifika undantag. Säljare måste fortfarande tillhandahålla kreditnotor, efter behov, för transaktioner som inträffade före registreringen hos momsberäkningstjänsten, men som returneras/återbetalas efter registreringen.

13.1. Fakturanummer

En unik momsfaktura och kreditnota kommer att skapas för varje land där säljaren har ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer och som kommer att anges på dokumenten. Fakturanummer skapas i numerisk ordning. Om en säljare inaktiverar momsberäkningstjänsten och sedan aktiverar tjänsten igen, fortsätter sekvensen från det senaste numret.

13.2. Typer av dokument:

 • Förenklade momsfakturor och förenklade kreditnotor: Dessa genereras när en säljare säljer under sitt spanska momsregistreringsnummer till kunder som inte har uppgett ett momsregistreringsnummer, ett företagsregistreringsnummer eller sitt medborgar-ID.
 • Kvitton: Inga momsfakturor genereras när
  • en säljare säljer under sitt italienska momsregistreringsnummer till kunder som inte har angett ett momsregistreringsnummer eller Codice Fiscal på sitt Amazon-konto;
  • en säljare skickar varor från ett av våra europeiska distributionscentra men har inte ett giltigt momsregistreringsnummer i den jurisdiktionen, och dessa beställningar beviljades nedladdningsbar momsfaktura.
 • XML-fakturor: Dessa kommer att genereras för inhemsk B2B-försäljning i Italien och SDI (Sistema di Interscambio) skickar detta direkt till kunden om följande krav är uppfyllda:
  • Säljaren har angett sin SDI, sitt konto-ID eller sin bekräftade e-postadress, eller
  • säljaren har ett momsregistreringsnummer och är fysiskt närvarande i Italien (fysisk närvaro anses vara korrekt om adressen som är kopplad till säljarens italienska momsregistreringsnummer finns i Italien). Se Momsberäkningstjänst – vanliga frågor för mer information.

13.3. Åtkomst till momsfakturor:

Momsfakturor är tillgängliga för nedladdning i Seller Central:

 • Fakturor för säljaravgifter – dessa kan nås genom att gå till mappen ”Bibliotek för skattedokument”, som finns under fliken ”Rapporter”, och välja fliken ”Fakturor för säljaravgifter”.
 • Fakturor för momsberäkning av Amazon – säljaren kan ladda ner momsfakturor som genererats av momsberäkningstjänsten genom att gå till sitt konto på Seller Central. Välj mappen ”Bibliotek för skattedokument”, som är tillgänglig under fliken ”Rapporter”, klicka på fliken ”Momsberäkning av Amazon” och välj ”Momsfakturor” i rullgardinsmenyn ”Rapporttyp”. Webbadresserna för fakturor kommer också att bäddas in som en del av den momsberäkningsrapport som hämtas för en vald period.
 • Italiensk XML-faktura – Säljaren kan få italienska XML-fakturor genom att gå till sin personliga skatteportal på den italienska skattemyndighetens webbplats. Observera att Amazon kommer att tillhandahålla en kopia i form av ett PDF-dokument för varje order på Seller Central, men detta är inte en officiell faktura. Säljaren kan endast motta den officiella fakturan från sin personliga skatteportal.

14. Rapportering av momsberäkning

För säljare som använder Amazons momsberäkningstjänst kommer momsberäkningsrapporten att innehålla information om momsberäkning för säljare. Denna information kan vara användbar vid upprättandet av säljarens periodiska momsdeklarationer. Säljaren kan komma åt den här rapporten genom att gå till sitt Seller Central-konto: Välj mappen ”Bibliotek för skattedokument”, som är tillgänglig under fliken ”Rapporter”, klicka på fliken ”Momsberäkning av Amazon” och välj ”Momsberäkningar” i rullgardinsmenyn ”Rapporttyp”.

Ytterligare information finns också i den månadsvisa rapporten om momstransaktioner från Amazon som är tillgänglig under ”Rapporter” på Seller Central-kontot.

Säljare som behöver hjälp med sammanställning och inlämning av skatterelaterade deklarationer bör kontakta en skatterådgivare.

15. Registrering/aktivering för momsberäkningstjänst

I samband med registreringen för momsberäkningstjänsten kan säljare välja när beräkningstjänsten ska börja gälla. Inställningarna för momsberäkning gäller från kl. 12:00:00 UTC för alla aktiveringsdatum som säljaren väljer.

Observera att det tar 30 minuter efter aktiveringen innan eventuella ändringar som säljaren gör gällande startdatumet för beräkningstjänsten träder i kraft i systemet. Säljare rekommenderas att övervaka sina transaktioner under den period som ändringen görs och göra korrigeringar vid behov.

16. Inaktivering

Säljare har möjlighet att inaktivera momsberäkningstjänsten. Säljare är själva ansvariga för beräkning, momsfakturering och rapportering från och med detta datum.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates