Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Policy för det europeiska FBA-programmet

Observera: Versionen av dessa villkor på engelska är den juridiskt gällande versionen. Översättningar till andra språk är endast för referensändamål.

Ditt deltagande i det Europeiska FBA-Programmet (”Europeiskt FBA-program”) omfattas av denna programpolicy (”policy”), villkoren i Amazon Services Europe Business Solutions-avtalet (”BSA”), inklusive Amazons regler för internationella säljare och Amazons programpolicyer. Termer med inledande versaler som inte definieras i denna policy har de betydelser som anges i BSA.

Europeiska FBA-tjänster

Europeiskt FBA hjälper dig att sälja på Amazons samtliga europeiska marknadsplatser genom att möjliggöra placering av ditt lager närmare kunderna. Du skickar dina produkter till ett Amazon-distributionscenter i Europa. Vi allokerar sedan ditt lager runt vårt European Fulfillment Network i de länder som du har aktiverat för placering av lager för att möta den förväntade framtida efterfrågan från kunder.

För mer information, se Europeiskt FBA: Så här fungerar det.

För att aktivera länder för placering av lager under Europeiskt FBA, se sidan Europeiskt FBA-lager i ditt konto för försäljning på Amazon.

Placering och förvaring av ditt FBA-lager

Genom att aktivera länder för placering av lager godkänner du att Amazon allokerar och förvarar ditt FBA-lager i något av eller samtliga dessa länder (”placeringsaktiverade länder”). Du ger Amazon tillstånd att flytta eller överföra detta lager genom vårt nätverk av europeiska distributionscentra i placeringsaktiverade länder, utan extra kostnad för dig. Europeiskt FBA ger dig flexibilitet att aktivera placering av lager i färre än alla länder som är tillgängliga för placering, förutsatt att du upprätthåller ett aktivt FBA-erbjudande för produkten på alla europeiska Amazon-marknadsplatser som listas som nödvändiga på sidan Europeiskt FBA-lager.

Du godkänner att Amazon förvarar ditt lager i valfritt land där du anger ett giltigt momsregistreringsnummer i ditt konto för försäljning på Amazon. De här länderna kommer automatiskt att behandlas som placeringsaktiverade länder för Europeiskt FBA (såvida du inte avmarkerar landet för placering av lager). Momsregistreringsnumret som du anger i ditt konto för försäljning på Amazon måste anges i EU-kommissionens System för utbyte av momsinformation (VIES) och uppfylla de tillämpliga villkoren som beskrivs i Momsavtalet för att anses vara giltigt för tillämpningen av denna policy.

Om du markerar alternativet att förvara ditt lager i Tyskland, Polen och Tjeckien godkänner du att Amazon allokerar och förvarar ditt tyska lager i något av Amazons distributionscentra i Tyskland, Polen och Tjeckien. ”Tyskt lager” avser produkter som du anger som inkommande för lagring i Tyskland eller som placeras av Amazon i ett Amazon-distributionscenter i Tyskland, Polen eller Tjeckien enligt FBA-policy. Produkter som lagras i våra distributionscentra i Tyskland, Polen och Tjeckien betraktas som en enda lagerpool inom det tyska leveransnätverket (”tysk lagerpool”) tills de har levererats eller tagits bort, även om du senare avmarkerar det här alternativet i dina FBA-inställningar.

Genom att godkänna placering av lager i ett visst land medger och bekräftar du att det inte finns några lagliga restriktioner av något slag som förbjuder lagring av dina produkter i det valda landet.

ASIN-behörighet och registrering

Berättigade för registrering i Europeiskt FBA är endast ASIN:er som både är (i) listade som berättigade för Europeiskt FBA på sidan Europeiskt FBA-lager och (ii) för vilka du har skapat ett aktivt FBA-erbjudande på Amazons samtliga europeiska marknadsplatser som anges som obligatoriska på sidan ”Europeiskt FBA-lager” och där vart och ett av dessa erbjudanden är kopplat till samma lager (”Berättigade Europeiska ASIN:er”).

Observera: Om en produkt inte finns på en viss marknadsplats eller har tagits ned eftersom den inte längre kan köpas (till exempel om nya lokala begränsningar införs), behöver du inte lista produkten på den marknadsplatsen för att kvalificera dig för Europeiskt FBA. Om produktposten skapats av en annan säljare eller genom det automatiska skapandet av produktposter, kommer produkterna inte längre att vara tillgängliga för Europeiskt FBA förrän du listar på alla marknadsplatser där det aktuella ASIN:et finns.

Ett berättigat Europeiskt ASIN måste ha status ”registrerat” i det här programmet för att kunna aktiveras i syfte att få Europeiska FBA-förmåner (”Europeiskt FBA-erbjudande”). Produkter som är kopplade till ett Europeiskt FBA-erbjudande betraktas som en enda lagerpool oavsett var de lagras (”Europeisk FBA-lagerpool”).

ASIN-behörighet bekräftar endast att produkten kan levereras med hjälp av Amazons European Fulfillment Network. Detta kan ändras från tid till annan. Det bekräftar inte att din produkt uppfyller de lagar som gäller för dess erbjudande, försäljning, transport och/eller lagring. Du är ensam ansvarig för och måste se till att dina produkter alltid följer alla tillämpliga lagar.

Avgifter

  • Vi debiterar dig den lokala leveransavgiften (i stället för den gränsöverskridande leveransavgiften som tillämpas för EFN) för leveransen av ett Europeiskt FBA-erbjudande på en marknadsplats som motsvarar ett placeringsaktiverat land.
  • Vi debiterar dig den gränsöverskridande leveransavgiften som tillämpas för EFN för fjärrleverans av en kunds beställning på en marknadsplats som motsvarar ett land som du inte har aktiverat för placering av lager.
  • För borttagningar (retur av lager till dig) från den Europeiska FBA-lagerpoolen som beställs till en adress i det land som är din hemmamarknadsplats, debiterar vi de lokala borttagningsavgifter som gäller för din hemmamarknadsplats, oavsett var lagret befinner sig vid tidpunkten för borttagning av order.
  • Mer information om leveransavgifterna som gäller för din tyska lagerpool finns på sidan Program för Centraleuropa.

Mer information om avgifterna för europeiskt FBA som gäller för dig finns på sidorna FBA-prissättning. Förutom vad som uttryckligen ändras genom denna policy tillkommer avgifter för Fraktas från Amazon och Försäljning på Amazon.

ASIN:er utan aktiva erbjudanden på alla tillämpliga europeiska Amazon-marknadsplatser

ASIN:er för vilka du inte upprätthåller ett aktivt FBA-erbjudande på Amazons samtliga europeiska marknadsplatser som listas som nödvändiga på sidanEuropeiskt FBA-lager i ditt konto för försäljning på Amazon kommer inte att kvalificeras som ett berättigat Europeiskt ASIN.

Men genom att aktivera placering av lager i ytterligare länder (utanför din hemmamarknadsplats) i dina FBA-inställningar eller genom att välja ytterligare ett land i fraktarbetsflödet för dessa ASIN:er, kan du skicka ditt lager till och auktorisera Amazon att lagra det i distributionscentra i de länder du markerar (detta alternativ kallades tidigare ”Lager i flera länder” eller ”MCI”). För dessa ASIN:er gäller lokala leveransavgifter endast när registreringen av ett ASIN i en kunds beställning faktiskt levereras från ditt lokalt placerade lager. Avgifter för gränsöverskridande leverans för EFN tillämpas när en kunds beställning levereras på distans. Eftersom dessa ASIN:er inte ingår i Europeiskt FBA måste du hantera ditt lager och dina prognoser för efterfrågan själv. För att undvika oplanerade avgifter rekommenderar vi att du upprätthåller dina lagernivåer i varje land och fyller på ofta. Om du vill visa lagernivåer per land använder du Daglig lagerrapport.

Inaktivera placering av lager och ändringar för behörighet

Du kan inaktivera placering av lager i ett land genom att ändra dina FBA-inställningar i Seller Central, med förbehåll för följande begränsningar. Du kan inte avmarkera ett land för placering av lager i upp till 30 dagar efter att landet har aktiverats för placering (den här begränsningen tillämpas för att ge tid åt lagerbearbetning). Vidare är alternativet att inaktivera placering av lager i ett land där ditt lager är aktiverat för placering inte tillgängligt under perioden 1 oktober till 31 december varje år (den här begränsningen tillåter oss att bevara stabilitet i leveransnätverket så att vi kan möta den ökade efterfrågan under högsäsong). Under de perioder som beskrivs ovan kan Amazon fortsätta att placera eller flytta artiklar i din Europeiska FBA-lagerpool till distributionscentra i dessa länder. Du kan återgå till sidan för Europeiskt FBA-lager när dessa perioder löper ut för att avmarkera ett land för placering av lager.

När du avmarkerar vissa länder för placering av lager kommer alla återstående enheter som förvaras i ett land som du avmarkerar att fortsätta att vara en del av din Europeiska FBA-lagerpool (och, i förekommande fall, den tyska lagerpoolen) tills du har sålt eller tagit bort alla enheter i det landet. Lokala standardavgifter för FBA kommer att fortsätta att gälla. Vi kommer inte att erbjuda omlastning till ett annat europeiskt lands distributionscenter. Vi kommer att upphöra att förvara lager i ett avmarkerat land så snart du har sålt eller tagit bort allt återstående lager från det aktuella landet. Observera att lager tillfälligt kan finnas i länder där du inte har aktiverat placering av lager som förberedelse för omlastning till ett placeringsaktiverat land. Du kan inte längre skicka ditt lager till ett land som du avmarkerar för placering av lager (om du inte aktiverar landet vid ett senare tillfälle).

Om en produkts status som ett berättigat ASIN för Europeiskt FBA upphör (till exempel om du tar bort ett erbjudande från de nödvändiga marknadsplatserna), kommer den att upphöra att vara en del av din Europeiska FBA-lagerpool. Den kommer automatiskt att tilldelas till din lokala lagerpool i det land där den då lagras (”lokalt placeringsland”). För framtida leverans eller borttagning av det aktuella lagret anses du ha inlevererat enheten till det lokala placeringslandet. Du kan välja att leverera eller ta bort dessa produkter, och vi kommer att tillämpa Amazons FBA-avgifter, inklusive EFN och gränsöverskridande borttagningsavgifter i tillämpliga fall enligt den lokala prislista som tillämpas för lager som förvaras i det lokala placeringslandet. Vi kommer inte att erbjuda lageromlastning till ett distributionscenter i ett annat land.

Viktigt meddelande om europeiskt FBA

Lagring av produkter i ett land utöver landet som är din hemmamarknadsplats resulterar i ytterligare momsregistrerings- och rapporteringskrav för ditt företag (liksom andra rapporteringskrav som t.ex. Intrastat). Du ansvarar för uppbörd och betalning av dina skatter tillsammans med inlämning av alla relevanta deklarationer samt utfärdande av momsfakturor/kreditfakturor där så krävs. Mer information om moms finns i Skatte- och regleringsöverväganden i Europa. För information om momsregistrering och arkiveringslösningar via Seller Central, se Momstjänster på Amazon. Du kan läsa mer om externa skatterådgivare på sidan Tjänsteleverantörsnätverk (SPN). Amazon förbehåller sig rätten att kräva att du tillhandahåller bevis på skatteefterlevnad i vissa länder (t.ex. i form av ett skatteregistreringsnummer och ett skattecertifikat i tillämpliga fall) innan du placerar lager i sådana länder. Observera att vi kommer att dela information om dina transaktioner och enheter där vi är skyldiga till det, till exempel om det med rätta begärs av statliga enheter eller tillsynsmyndigheter som har jurisdiktion över Amazon.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates