Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Begränsningar för kategori, produkt och innehåll

Policyerna du tittar på gäller Amazon.se. Om du säljer i andra onlinebutiker som tillhör Amazon ska du läsa de respektive policysidorna för dessa butiker, eftersom begränsningarna kan skilja sig åt.

Kunderna litar på att de alltid kan handla med tillförsikt på Amazon. Produkter som erbjuds till försäljning på Amazon måste följa alla lagar och förordningar samt Amazons policyer. Innan du listar produkter på Amazon bör du noggrant granska sidorna med Policy för begränsade produkter som anges nedan.

Exemplen på dessa sidor är inte uttömmande och inte avsedda som juridisk rådgivning. Vi uppmuntrar dig att rådfråga ditt juridiska ombud om du har frågor om lagar och förordningar som gäller dina produkter. Även om en produkt listas under ”Exempel på tillåtna produktposter” måste alla produkter och produktposter dessutom följa alla gällande lagar. Vidare tillhandahålls eventuella länkar endast i informationssyfte. Amazon garanterar inte riktigheten i någon information som tillhandahålls i dessa länkar. Du bör också regelbundet granska Amazons policyer eftersom de kan ändras från tid till annan, och vi kan begränsa eller förbjuda produkter som är tillåtna enligt lag.

Om du levererar en produkt i strid med lagen eller någon av Amazons policyer, inklusive de som listas på sidorna med Policy för begränsade produkter, kommer vi att vidta lämpliga korrigerande åtgärder, inklusive men inte begränsat till att annullera produktposten, omedelbart upphäva eller avsluta försäljningsprivilegier, förstöra lager på våra distributionscentra utan återbetalning, returnera lager och avsluta affärsrelationen. Försäljning av olagliga eller osäkra produkter kan också leda till rättsliga åtgärder, inklusive civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Då säljare är juridiskt ansvariga för sina handlingar och transaktioner, måste de känna till de rättsliga parametrarna kring alla produkter de erbjuder till försäljning på Amazon.se. Detta inkluderar försäljning av produkter av säljare utanför Sverige.

Vi gör ständiga förändringar å våra kunders vägnar och samarbetar med tillsynsmyndigheter, tredjepartsexperter, leverantörer och säljare för att förbättra våra metoder att upptäcka och förhindra olagliga och osäkra produkter från att nå vår marknadsplats. Amazon uppmuntrar dig att rapportera produktposter som strider mot Amazons policyer eller gällande lag genom att kontakta oss. Bifoga all relevant information så att vi kan göra en grundlig undersökning och vidta lämpliga åtgärder.

Ytterligare relaterade policyer
  • kategorier. Se sidan Kategorier och produkter som kräver godkännande för mer information.
  • Vissa kategorier kräver att du lämnar ytterligare information eller en kompletterande garanti innan du listar i dem.
  • De som deltar i Levereras av Amazon (FBA) bör också granska sidan FBA-produktbegränsningar som listar produkter som inte är berättigade till FBA-programmet.
  • Om du vill lista artiklar för internationella köp är du ansvarig för att utföra ordentliga efterforskningar för att säkerställa att de listade artiklarna följer alla gällande lagar och förordningar. Se sidan Viktig information för internationella säljare för mer information.
  • Produkterna måste uppfylla alla krav avseende säkerhet och överensstämmelse. Se sidan Produktsäkerhet och överensstämmelse för mer information.
  • Produkter som bryter mot upphovsrätts-, patent- eller varumärkeslagar eller andra immateriella rättigheter är förbjudna. Se sidan Amazons policy för immateriella rättigheter för mer information.
  • Produkter från begränsade länder och regioner: Amazons globala nuvarande affärspolicy är att förbjuda försäljning av produkter som har sitt ursprung i eller har producerats i följande länder eller regioner: Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Kuba, Syrien, Iran, Krim och Folkrepubliken Donetsk samt bomull som kommer från Turkmenistan och Uzbekistan. Observera att denna lista kan ändras till följd av uppdateringar av affärspolicyn. Vid överträdelse av denna policy kommer eventuella ASIN-nummer som erbjuder ”Levereras av Amazon” (FBA) kanske inte att kunna tas bort. Produkterna hanteras i stället i enlighet med våra FBA-policyer.
  • Nekade parter: Amazons globala nuvarande affärspolicy är att inte delta i transaktioner med parter (dvs. individer, enheter, statliga regimer) som av USA, Europeiska unionen eller andra länder identifierats som involverade i terrorism, narkotikahandel, vapenspridning och annan verksamhet som hotar dessa länders nationella säkerhet, utrikespolitik eller ekonomi, inbegripet personer eller enheter som är föremål för sanktioner eller andra gällande handelsrestriktioner (”nekade parter”). Olika myndigheter publicerar listor över sådana parter. Detta inkluderar men är inte begränsat till parter som är listade på: listorna med Specially Designated Nationals (SDN) och Foreign Sanktions Evaders (FSE) som upprätthålls av USA:s finansdepartement: Entity List, Unverified List och Denied Persons List som upprätthålls av USA:s handelsdepartement: den konsoliderade förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av EU:s ekonomiska sanktioner som upprätthålls av Europeiska unionen, den konsoliderade förteckningen över mål för finansiella sanktioner som upprätthålls av Her Majesty's Treasury i Storbritannien och den konsoliderade förteckningen över namn som upprätthålls av den kanadensiska tillsynsmyndigheten Office of the Superintendent of Financial Institutions. Vid överträdelse av denna policy kommer eventuella ASIN-nummer som erbjuder ”Levereras av Amazon” (FBA) kanske inte att kunna tas bort. Produkterna hanteras i stället i enlighet med våra FBA-policyer.

Överklagande för begränsade produkter

Ibland kan våra system ta bort produkter som är tillåtna att säljas på vår webbplats. Det kan inträffa om vi fått ofullständig eller felaktig produktinformation eller om våra system felaktigt identifierar en produkt som begränsad. Om det till exempel finns en produkt i versioner för både allmän och receptbelagd försäljning, kan vi begränsa produkten om vi inte kan fastställa vilken version som erbjuds. Observera också att vissa produkter som är lagliga ändå förbjuds enligt Amazons policyer.

Säljare som tror att deras produkt har tagits bort av misstag bör kontakta säljarsupporten för en granskning av begränsningen. Om produkten bedöms vara tillåten för försäljning kommer lämpliga justeringar att genomföras av våra system samt av säljarkontots status, beroende på vad som är tillämpligt.

Att flytta en begränsad produktpost till Slutsåld (OOS) medför inte att produktposten kommer att uppfylla kraven. Underlåtenhet att stänga eller radera alla begränsade produktposter på rätt sätt från ditt lager kan leda till att dina försäljningsprivilegier tas bort. Om du tror att din produkt felaktigt har identifierats som en begränsad produkt på Amazon, stäng omedelbart produktposten för att säkerställa överensstämmelse medan du överklagar begränsningen via säljarsupport.

Mer information om varje säljares ansvar när det gäller försäljning på Amazon finns i Ytterligare information och resurser för säljare om vår Policy för begränsade produkter. Mer information finns i Vanliga frågor om begränsade produkter.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates