Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Policy för försäljning av tjänster i Amazon Stores

Denna policy kompletterar Amazon Services Europe Business Solutions-avtalet (”avtalet”) och gäller för erbjudandet och försäljningen av tjänster som du tillhandahåller via tjänsten Försäljning på Amazon (”din(a) tjänst(er)), inklusive Hemtjänster, Butikstjänster och Leverans-till-butik-tjänster. ”Hemtjänster” avser de tjänster du tillhandahåller till Amazons kunder i deras hem. ”Butikstjänster” avser de tjänster du tillhandahåller i din butik i anslutning till produkter som tagits in av Amazons kunder. Med ”Leverans-till-butik-tjänster” avses de tjänster du tillhandahåller till Amazons kunder i anslutning till levererad(e) produkt(er) i din butik.

 1. Dina ansvarsområden.

  Utöver de skyldigheter som beskrivs i avtalet ska du, och ska du ombesörja att varje närstående bolag eller tredje part som administrerar, garanterar eller på annat sätt deltar i erbjudandet, försäljningen eller utförandet av dina tjänster, inklusive dina anställda, representanter, agenter, leverantörer och underleverantörer (gemensamt kallade ”din personal”) alltid:

  1. Utföra dina tjänster i enlighet med den information som anges på den tillämpliga sidan med tjänstebeskrivning på Amazons webbplats och i enlighet med tillämpliga instruktioner från tillverkare eller andra krav som gäller för produkten och/eller den tjänst som relaterar till produkten.
  2. Utföra dina tjänster med högsta nivå av omsorg, skicklighet och flit i enlighet med bästa praxis som vanligtvis uppvisas av högkvalificerade professionella yrkesmän som tillhandahåller liknande tjänster.
  3. Följa alla krav gällande servicenivå och andra krav som Amazon kan fastställa enligt avtalet och eventuella programpolicyer som åberopas i avtalet och, på begäran, förse Amazon med rapporter (i en form som fastställs av Amazon) avseende din efterlevnad av dessa krav.
  4. Upprätthålla och följa branschstandard och andra certifieringar och licenser som krävs enligt gällande lagar eller förordningar och, på Amazons begäran, tillhandahålla kopior till oss. Amazon kräver att du innehar lämpliga och giltiga licenser, registreringar och certifieringar för att utföra de tjänster du erbjuder på Amazon. All teknikpersonal måste också ha giltiga kvalifikationer, licenser och certifieringar för det arbete de utför. Det är ditt ansvar att säkerställa att din verksamhet och teknikpersonal alltid uppfyller dessa krav. Underlåtenhet att uppfylla dessa krav kan medföra avstängning av ditt Amazon-konto. Amazon kan begränsa din möjlighet att erbjuda vissa tjänster eller slutföra vissa typer av arbeten innan licensinformationen har validerats. Dessutom har Amazon rätt att när som helst begära kopior av din licensinformation.
  5. Använda konfidentiell information som gjorts tillgänglig för dig, inklusive kundadresser och -telefonnummer, endast i syfte att kommunicera med kunder av dina tjänster för att schemalägga eller annullera tjänster i enlighet med Amazons programpolicyer inklusive denna policy för försäljning av tjänster och policyn för förbjudna säljaraktiviteter och -åtgärder. Se även till att all programvara från tredje part som du använder för att tillhandahålla dina tjänster skyddar konfidentiell information på motsvarande sätt.
  6. Inte på något sätt framställa för kunder att du eller din personal är Amazon eller att du eller din personal agerar på uppdrag av Amazon.
  7. Informera Amazon om alla lagstadgade registreringar eller tillstånd som Amazon är skyldigt att inhämta för att du och/eller din personal ska kunna utföra dina tjänster.
  8. Följa alla övriga krav som fastställs av Amazon enligt denna policy för försäljning av tjänster och andra tillämpliga policyer som åberopas i avtalet.

 2. Utfästelser och garantier.

  I tillägg till avsnitt 5 i avtalet intygar och garanterar du att: (a) dina tjänster och alla aspekter av deras erbjudande, försäljning och utförande kommer att följa alla tillämpliga lagar, inklusive alla tillämpliga licensierings-, tillstånds-, registrerings- eller arkiveringskrav; och (b) du och din personal är auktoriserade att på ett lagligt sätt tillhandahålla dina tjänster, inklusive obligatoriska tillstånd och enligt tillämpliga lagar avseende migration och arbetsstatus.

 3. Annulleringar.
  1. Annullering av leverantör.

   Som försäljningspartner i Amazon-butiken är det viktigt att du känner till att dina kundrecensioner, betyg och resultatmätningar kan påverkas negativt av annulleringar. Ta del av följande rekommendationer för att förhindra annulleringar:

   1. Se till att tillgängligheten i din schemaläggning alltid är uppdaterad hos Amazon.
   2. Granska arbetets omfattning noggrant för alla tjänster som du tänker erbjuda.
   3. Granska informationen i beställningen för att fastställa eventuell koppling till en relaterad produkt och säkerställ att din teknikpersonal känner till den berörda produkten.

  2. Annullering som begärts av kund.

   Vi uppmanar dig att inte annullera avtalade möten på uppdrag av kunden. Om en kund kontaktar dig för annullering är det viktigt att först bekräfta den bakomliggande orsaken och därefter hänvisa dem till deras Amazon-konto för att annullera beställningen. Det enda undantaget är när en kund begär annullering inom 24 timmar före en schemalagd avtalad tid: I detta fall kommer Amazon att kräva att kunden kontaktar dig, i din egenskap av försäljningspartner, för att utföra annulleringen. Om en kund vill annullera en beställning på grund av schemaläggningskonflikter i form av t.ex. produktskada eller tidsändringar men fortfarande är intresserad av tjänsten vid ett senare tillfälle, ska du råda kunden att göra en ombokning. Annullerade beställningar kan inte återaktiveras. Om kunden annullerar en tjänst måste den beställas på nytt.

 4. Kommunikation mellan köpare–säljare.

  Vid sidan om dina sekretesskrav enligt avtalet och utöver tillämpliga Amazon-policyer, inklusive policyn för förbjudna säljaraktiviteter och -åtgärder, får du och din personal inte i något fall inhämta beställningar av produkter eller tjänster som inte beskrivs i den tillämpliga beställningsaviseringen från, eller marknadsföra sådana produkter och tjänster till, en person som har beställt dina tjänster, förutom vad som uttryckligen tillåts enligt avtalet och tillämpliga Amazon-policyer.

  Som försäljningspartner får du endast kontakta en kund, eller köpare, för att utföra en servicebeställning eller besvara en begäran om kundtjänst. Du får inte använda konfidentiell information för att på något sätt kontakta kunder i marknadsförings- eller kampanjsyften via e-post, brev, telefon eller med annan metod.

  Om du skickar e-post/meddelande till en kund via kanalen för kommunikation mellan köpare–säljare, får e-posten/meddelandet inte innehålla något av följande:

  1. Länkar till en webbplats utanför Amazon
  2. Referenser till dig eller din e-postadress
  3. Kampanjer för ytterligare produkter, tjänster eller hänvisningar till produkter, tjänster eller kampanjer från tredje part

 5. Policy för godkännande av betalning

  Som försäljningspartner i Amazon-butiken måste du säkerställa att alla betalningar (inklusive återbetalningar och rabatter) för servicebeställningar och kundförfrågningar som initieras via Amazons webbplats också bearbetas via Amazons webbplats. Underlåtenhet att följa denna policy kan resultera i en varning, avstängning av dina försäljningsprivilegier och/eller att dina försäljningsprivilegier upphör. Om vi fastställer att du eller din personal har kringgått denna policy kan vi hålla inne alla betalningar till dig fram till slutförandet av en relaterad utredning, och/eller återkräva Amazons avgifter med valfri metod som anges i avtalet och i ditt användaravtal för Försäljning på Amazon hos Amazon Payments Europa och/eller i användaravtalet för Försäljning på Amazon hos Amazon Payments UK.

 6. Försäkring.

  Med undantag för avsnitt 8 i avtalet ska du upprätthålla, och ombesörja att dina närstående bolag (inklusive genom en tredje part) upprätthåller: (a) kommersiell allmän ansvarsförsäkring för att täcka skadeståndsansvar som orsakas av eller inträffar i samband med erbjudandet, försäljningen och utförandet av dina tjänster; och (b) bilansvarsförsäkring med begränsningar på minst 300 000 GBP per förlust om genomförandet av någon av dina tjänster innebär drift av en bil eller annat motorfordon. Om du har godkänts av oss för att lista valfria täckningsplaner ska du, utan hinder av föregående mening, upprätthålla en kommersiell allmän försäkring, paraplyförsäkring och/eller tilläggsförsäkring för ansvar med begränsningar på minst 2 000 000 GBP som täcker skadeståndsansvar som uppstår genom eller i samband med verksamheten i ditt företag, inklusive produkter, produkter/slutförda insatser och kroppsskada. På vår begäran ska du tillhandahålla bevis för försäkringsbeloppet via e-post till coi@amazon.com eller c/o Amazon, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, Attention: Risk Management.

 7. Avgifter.

  Avgifterna som tillämpas för var och en av dina tjänster kommer att vara i enlighet med Avgiftsplan för försäljning på Amazon.

 8. Nolltolerans för olämpligt beteende gentemot kunder.
  1. Vid specifika indikationer kommer Amazon omedelbart att stänga av försäljningsprivilegierna för dig och/eller din personal i avvaktan på vår utredning av någon av följande påstådda incidenter som rapporteras av kund:
   • Stöld från en kunds hem
   • Fysisk eller verbal misshandel eller trakasserier av en kund eller någon annan person i en kunds hem
   • Användning av droger eller alkohol på arbetet
  2. Amazon kommer att utreda och kan stänga av försäljningsprivilegier för dig och/eller din personal vid någon av följande påstådda incidenter som rapporteras av kund:
   • Anvisande av en tekniker till ett arbete för vilket teknikern saknar erforderlig licens eller godkänd bakgrundskontroll
   • Egendomsskador som överstiger 10 000 GBP
   • En tekniker som tycks vara drog- eller alkoholpåverkad på arbetet
   • En tekniker som försöker bearbeta en betalning utanför Amazon för tjänster som beställts och/eller kundförfrågningar som initierats via Amazon

   Amazon kommer att besluta om resultatet av varje utredning. Om du är oense med vårt beslut kan du överklaga inom (30) dagar efter vår underrättelse.

 9. Viktigt: ytterligare krav efter typ av tjänster.
  1. Bakgrundskontroller för Hemtjänster:

   Om du utför Hemtjänster måste du och din personal som ska utföra någon av dina tjänster i en kunds bostad, företag eller på annan plats som anvisats av kunden först godkännas i en individuell bakgrundskontroll. Denna kontroll kommer att möjliggöras genom Amazon och därefter utföras självständigt av en behörig tredje part, såvida vi inte skriftligen meddelar att du är undantagen från denna process. Om undantaget medges och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar, kommer du att åläggas att regelbundet utföra dessa kontroller av din personal, inklusive (i) genom en fullständig kontroll av kriminalregister eller en kontroll som kan vara lämplig i landet där du tillhandahåller dina tjänster, och (ii) en sökning på relevanta sanktionslistor, inklusive OFAC:s förteckning över särskilt utsedda medborgare och blockerade personer, förteckningen över kringgående av utländska sanktioner samt EU:s konsoliderade förteckning (gemensamt kalladesanktionslistor). Du får inte tillåta att dina tjänster utförs av en person som har upptagits i ett kriminalregister eller på en sanktionslista, såvida inte noteringarna har strukits, ingår i förseglade register eller betraktas som ”avslutade” enligt gällande lagar. Vi kan också med jämna mellanrum kräva en bakgrundskontroll av din personal eller ditt företag. Vi kan begära information om dina policyer och procedurer för bakgrundskontroll (även innan du erbjuder någon av dina tjänster via tjänsten Försäljning på Amazon) med 24 timmars varsel. I händelse av sådan begäran måste du förse oss (och våra revisorer eller andra rådgivare) med allt rimligt samarbete, stöd och dokumentation i samband med varje begäran. Amazon medger att du kanske inte kan utföra kontroller i kriminalregister och av personer i sanktionslistor avseende underleverantörers personal. För att undvika tvivel ska du ålägga dina underleverantörer alla skyldigheter enligt detta avsnitt 9(a) genom skriftliga avtal.

  2. Leverans-till-butik-tjänster:

   När du tillhandahåller Leverans-till-butik-tjänster gäller följande villkor:

   För att säkerställa bästa möjliga serviceupplevelse omfattas tillhandahållandet av dina Leverans-till-butik-tjänster av de krav på servicenivå och resultatmätningar som finns här.

   1. Om du vid mottagandet av en produkt som du har fått på uppdrag av en Amazon-kund för att kunna tillhandahålla dina Leverans-till-butik-tjänster (”levererad produkt”) upptäcker att den är skadad eller defekt, ska du omgående kontakta Amazons kundtjänst per telefon på ett nummer du erhållit från Amazon för att samordna avsändning av en ersättningsvara från säljaren utan kostnad för kunden. Du ska använda en förbetald returfraktetikett, som tillhandahålls av Amazon eller kunden, för att omgående returnera den skadade produkten till säljarens returadress för kundens räkning.
   2. Om en levererad produkt går förlorad eller skadas efter att du har mottagit den men innan den avhämtats av kunden, ska du omgående kontakta Amazons kundtjänst per telefon på ett nummer du erhållit från Amazon för att ordna leverans av en ersättningsprodukt på din bekostnad och utan extra kostnad för kunden. Om den levererade produkten inte har gått förlorad utan skadats ska du omgående returnera den skadade produkten till säljarens returadress på din bekostnad.
   3. Om en kund vägrar att ta över en levererad produkt för vilken du har slutfört dina Leverans-till-butik-tjänster, ska du omgående returnera den levererade produkten som du har monterat eller installerat (i förekommande fall) till säljaren med hjälp av en fraktetikett som tillhandahålls av Amazon eller kunden. I detta fall ska du återställa, utan extra kostnad för kunden, skicket hos all kundegendom som har varit i ditt förvar i samband med dina Leverans-till-butik-tjänster (till exempel kundens bil) till ett skick som är minst lika bra som egendomens ursprungliga skick när du tog emot den.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates