Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Villkor för Amazons valutakonverterare för Säljare

Amazon Services Europe SARL ("vi, "oss", "vår") erbjuder Amazons valutakonverterare för Säljare som en frivillig tjänst för användning i samband med en Amazon säljartjänst enligt villkoren nedan. Du samtycker till att använda Amazons valutakonverterare för Säljare i enlighet med följande villkor, vilka är separata från och i tillägg till andra Amazon säljartjänsteavtal (t.ex. Amazon Services Europe Business Solutions-avtalet, Merchants@Amazon.se Program-avtalet eller Marketplace Participation-avtalet) som du har ingått med Amazon Services Europe SARL eller något av dess närstående företag. Amazon säljartjänsteavtalet reglerar ditt erbjudande av produkter till försäljning genom Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.es, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.nl, och/eller Amazon.se (var och en benämnt, såsom tillämpligt, "Amazon-webbplats") och vår hantering av dina produkter, inklusive utbetalning av medel ("Utbetalning") till det bankkonto som du angett på ditt Amazon säljarkonto ("Ditt Bankkonto") liksom eventuella återbetalningar, avgifter, kostnader och ersättningar som ska betalas ut till oss ("Omvända Transaktioner").

 1. När du väljer att använda Amazons valutakonverterare för Säljare, ber du oss endast att ändra valutan i vilken vi gör varje Utbetalning (och eventuella nödvändiga Omvända Transaktioner) till valutan i det land/region som Ditt Bankkonto finns ("Din Bankvaluta") istället för den valuta som kunder betalar i på Amazon-webbplatsen. Du erbjuder inte betalning i en valuta och mottar en annan valuta från oss.  
 2. Varje konvertering till eller från Din Bankvaluta med Amazons valutakonverterare för Säljare kommer att äga rum enligt den växelkurs som tillämpas av vår utomstående tjänsteleverantör vid tidpunkten då vi påbörjar Utbetalningen eller den Omvända Transaktionen, vilken inkluderar och speglar alla avgifter för betalning i den valuta du väljer ("Tillämpliga Valutakursen"). Sådan utomstående tjänsteleverantör kommer sedan hantera konverteringen av valutan för varje Utbetalning eller Omvänd Transaktion till eller från Din Bankvaluta. Vi kan, om tillämpligt, dela information om dig eller din transaktion med någon sådan utomstående tjänsteleverantör såsom nödvändigt för att genomföra din Utbetalning eller Omvända Transaktion. Valutakurser fluktuerar under marknadsvillkoren vilket är utanför vår kontroll och därför kan den Tillämpliga Valutakursen för varje utbetalning och varje Omvänd Transaktion vara olika. Den Tillämpliga Valutakursen är bara tillämplig vid tidpunkten för varje Utbetalning eller Omvänd Transaktion och kan ändras för framtida Utbetalningar och Omvända Transaktioner.
 3. Utöver detta kan vi visa ett uppskattat belopp i Din Bankvaluta för varje pågående Utbetalning och/eller Omvänd Transaktion, grundat på den valutakurs som vi tagit emot från vår tjänsteleverantör vid tidpunkten då vi uppskattar beloppet (den "Uppskattade Valutakursen"). Notera även att den Uppskattade Valutakursen kan skilja sig från den Tillämpliga Valutakursen på grund av fluktuering under marknadsvillkoren vilket är utanför vår kontroll.
 4. Du kan se den Uppskattade Valutakursen för varje pågående Utbetalning och Omvänd Transaktion, liksom den Tillämpliga Valutakursen för varje slutförd Utbetalning och Omvänd Transaktion, genom att klicka på "Se Valutakurs"-länken i ditt Amazon säljarkonto.
 5. Du kan avbryta din användning av Amazons valutakonverterare för Säljare när som helst. Om du gör det måste du först uppdatera informationen för Ditt Bankkonto så att den inkluderar ett bankkonto för vilken den lokala valutan är densamma som valutan för Amazon-webbplatsen. Efterföljande utbetalningar kan ta upp till 14 extra dagar då den uppdaterade bankkontoinformationen måste träda ikraft.
 6. Vid användning av Amazons valutakonverterare för Säljare bär du risken, om risk finns, för det fall växelkursen vid tidpunkten för försäljningen av dina produkter på Amazon-webbplatsen, eller vid tidpunkten för någon uppkommen återbetalning, ersättning, avgift eller kostnad, skiljer sig från den Uppskattade Valutakursen och/eller den Tillämpliga Valutakursen. Din användning av Amazons valutakonverterare för Säljare och de här villkoren är fristående från, och medför inga ytterligare rättigheter avseende dina kontraktsenliga skyldigheter mot köpare av dina produkter på Amazon-webbplatsen. Köparen av dina produkter på Amazon-webbplatsen är varken involverad i tillhandahållandet av Amazons valutakonverterare för Säljare eller är en part till dessa villkor.
 7. Dessa villkor regleras av och är utformade i överensstämmelse med lagarna i Storhertigdömet Luxemburg, utan referenser till reglerna som styr lagval eller CISG (den Internationella Köplagen (1987:822)). Du, precis som vi, samtycker oåterkalleligen till den icke-exklusiva jurisdiktionen och domstolarna i Luxemburg City beträffande tvister med oss som på något sätt anknyter till dessa villkor.
 8. Du kan kontakta oss angående Amazons valutakonverterare för Säljare via e-mail genom att besöka https://sellercentral.amazon.se/gp/contact-us/contact-amazon-form.html. Vi kommunicerar med dig genom att publicera meddelanden på ditt Amazon säljarkonto eller på Amazon-webbplatsen. När du skickar e-mail till oss eller granskar meddelanden från oss på ditt Amazon säljarkonto eller på Amazon-webbplatsen, kommunicerar du med oss elektroniskt. För avtalsmässiga ändamål samtycker du till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla legala krav på att sådan kommunikation ska ske skriftligen. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
 9. Dessa villkor är en översättning av de engelska villkoren och du samtycker till att vi kan kommunicera med dig på engelska under det här avtalets löptid.
 10. Vi kan komma att göra ändringar i Amazons valutakonverterare för Säljare och dessa villkor närsomhelst och efter eget gottfinnande. Ändringar (a) för rättsliga, regulatoriska, förebyggande av bedrägeri eller missbruk eller säkerhetsskäl (b) för ändring av existerande funktioner eller för att lägga till ytterligare funktioner till Amazons valutakonverterare för Säljare (där detta inte väsentligen påverkar din användning av Amazons valutakonverterare för Säljare); eller (c) för att begränsa produkter eller aktiviteter som vi anser är osäkra, olämpliga eller kränkande, kommer att träda ikraft vid publiceringen av en sådan ändring på ditt Amazon säljarkonto eller på Amazon-webbplatsen. Andra ändringar kommer att träda ikraft 15 dagar efter publiceringen av en sådan ändring på ditt Amazon säljarkonto eller på Amazon-webbplatsen. Du är ansvarig för att granska dessa platser och hålla dig uppdaterad om alla tillämpliga ändringar eller meddelanden. Alla meddelanden om ändringar av Amazons valutakonverterare för Säljare och/eller dessa villkor kommer att vara publicerade under minst 30 dagar. Du bör regelbundet besöka ditt Amazon säljarkonto respektive Amazon-webbplatsen för att hålla dig uppdaterad om de aktuella villkoren som gäller för Amazons valutakonverterare för Säljare. DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV AMAZONS VALUTAKONVERTERARE FÖR SÄLJARE EFTER ATT SÅDANA ÄNDRINGAR HAR TRÄTT IKRAFT UTGÖR DITT GODKÄNNANDE AV SÅDANA ÄNDRINGAR ELLER MODIFIKATIONER. OM DU INTE SAMTYCKER TILL NÅGON ÄNDRING AV AMAZONS VALUTAKONVERTERARE FÖR SÄLJARE OCH/ELLER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE FORTSÄTTA ANVÄNDA AMAZONS VALUTAKONVERTERARE FÖR SÄLJARE. Du kommer att vara bunden av de villkor som gäller vid tidpunkten för ditt användande av Amazons valutakonverterare för Säljare, såvida inte någon ändring av dessa villkor krävs enligt lag eller en myndighet (i så fall kommer det att gälla alla beställningar såsom krävs enligt den lagen eller myndigheten). Om en domstol anser att något av dessa villkor är ogiltigt eller av någon anledning icke verkställbart kommer det villkoret anses vara avskiljbart och kommer inte påverka giltigheten och verkställbarheten av något återstående villkor.
 11. Vår underlåtenhet att verkställa ditt genomförande av någon bestämmelse i dessa villkor kommer inte att utgöra ett avstående från vår rätt att verkställa en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse i dessa villkor vid ett senare tillfälle.
 12. Vi kan avsluta din användning av Amazons valutakonverterare för Säljare utan särskild anledning med 30 dagars varsel. Vi förbehåller oss också rätten att omedelbart stänga av eller avsluta din användning av Amazons valutakonverterare för Säljare om vi bedömer att (a) du väsentligen brutit mot bestämmelse i ett avtal du har med oss och som du underlåtit att avhjälpa inom 7 dagar efter du fått meddelande om avtalsbrottet såvida inte din överträdelse utsätter oss för ansvar gentemot en tredje part. I sådant fall har vi rätt att reducera eller avstå från den ovannämnda avhjälpningsperioden efter vårt rimliga gottfinnande; (b) ditt konto har använts, eller våra kontroller identifierar att det används för, vilseledande, bedrägliga eller olagliga aktiviteter; eller (c) din användning av Amazons valutakonverterare för Säljare har skadat, eller våra kontroller identifierar att det kan skada andra Säljare, kunder eller Amazons legitima intressen.
 13. Amazon Services Europe SARL, 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg är registrerad i Luxemburg Nr. B-93815, affärslicensnummer: 100416, utfärdat av Ministry of Middle Class Affairs (Ministère des classes moyennes et du tourisme, Grand-Duché de Luxembourg), www.mcm.public.lu, Luxemburg momsregistreringsnummer LU 19647148.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates