Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Villkor och avtal för Amazon Partnered Carrier

VILLKOR SOM GÄLLER FÖR PARTNERED CARRIER-PROGRAMMET

Villkoren nedan gäller endast för din användning av Partnered Carrier-programmet (PCP), enligt definitionen som följer. Dessa villkor (”PCP-villkor”) gäller utöver villkoren i Business Solutions-avtalet inklusive Tjänstevillkoren för FBA, som du har avtalat med Amazon och som gäller för ditt deltagande i FBA. Såvida de inte definieras här är alla begrepp med inledande stor bokstav definierade i Business Solutions-avtalet och Tjänstevillkoren för FBA. Om inget annat anges avser hänvisningar till avsnitt delar av Tjänstevillkoren för FBA.

Den engelskspråkiga versionen av PCP-villkoren är den juridiskt bindande versionen. Översättningar till andra språk är endast tillgängliga för att underlätta för dig.

Amazon kan när som helst ändra PCP-villkoren enligt eget gottfinnande och utan att underrätta dig. Alla ändringar av PCP-villkoren kommer att träda i kraft när sådana ändringar publiceras på Seller Central eller den tillämpliga Amazon-webbplatsen, och du är ansvarig för att kontrollera dessa webbplatser och uppdatera dig om alla tillämpliga ändringar eller tillkännagivanden. Du bör regelbundet gå in på ditt konto respektive Seller Central för att förstå de aktuella PCP-villkoren. DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV PCP EFTER ATT AMAZON HAR PUBLICERAT EVENTUELLA ÄNDRINGAR INNEBÄR ATT DU GODKÄNNER SÅDANA ÄNDRINGAR ELLER JUSTERINGAR. OM DU INTE GODKÄNNER EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV PCP-VILLKOREN FÅR DU INTE FORTSÄTTA ATT ANVÄNDA PCP.

PCP-villkoren är följande:

P.1. Om du har registrerat Enheter på

 • webbplatsen Amazon.fr kan Amazon, efter eget gottfinnande, erbjuda dig alternativet (på basis av varje enskild leverans) att skicka Enheter från Frankrike på din bekostnad (som beskrivs i avsnitt P.2 i dessa PCP-villkor) till Amazons distributionscenter i Frankrike, Tyskland, Förenade kungariket, Spanien eller Italien,
   
 • webbplatsen Amazon.de kan Amazon, efter eget gottfinnande, erbjuda dig alternativet (på basis av varje enskild leverans) att skicka Enheter från Tyskland på din bekostnad (som beskrivs i avsnitt P.2 i dessa PCP-villkor) till Amazons distributionscenter i Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket, Spanien eller Italien,
   
 • webbplatsen Amazon.co.uk kan Amazon, efter eget gottfinnande, erbjuda dig alternativet (på basis av varje enskild leverans) att skicka Enheter från Storbritannien på din bekostnad (som beskrivs i avsnitt P.2 i dessa PCP-villkor) till Amazons distributionscenter i Förenade kungariket, Tyskland, Frankrike, Spanien eller Italien,
   
 • webbplatsen Amazon.it kan Amazon, efter eget gottfinnande, erbjuda dig alternativet (på basis av varje enskild leverans) att skicka Enheter från Italien på din bekostnad (som beskrivs i avsnitt P.2 i dessa PCP-villkor) till Amazons distributionscenter i Italien, Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket eller Spanien,
   
 • webbplatsen Amazon.es kan Amazon, efter eget gottfinnande, erbjuda dig alternativet (på basis av varje enskild leverans) att skicka Enheter från Spanien på din bekostnad (som beskrivs i avsnitt P.2 i dessa PCP-villkor) till Amazons distributionscenter i Spanien, Tyskland, Frankrike, Förenade kungariket eller Italien,
   
 • webbplatsen Amazon.nl kan Amazon, efter eget gottfinnande, erbjuda dig alternativet (på basis av varje enskild leverans) att skicka Enheter från Nederländerna på din bekostnad (som beskrivs i avsnitt P.2 i dessa PCP-villkor) till Amazons distributionscenter i Spanien, Tyskland, Polen, Tjeckien, Frankrike eller Italien.
   
 • webbplatsen Amazon.pl kan Amazon, efter eget gottfinnande, erbjuda dig alternativet (på basis av varje enskild leverans) att skicka Enheter från Polen på din bekostnad (som beskrivs i avsnitt P.2 i dessa PCP-villkor) till Amazons distributionscenter i Spanien, Tyskland, Polen, Tjeckien, Frankrike eller Italien.
   
 • webbplatsen Amazon.se kan Amazon, efter eget gottfinnande, erbjuda dig alternativet (på basis av varje enskild leverans) att skicka Enheter från Sverige på din bekostnad (som beskrivs i avsnitt P.2 i dessa PCP-villkor) till Amazons distributionscenter i Spanien, Tyskland, Polen, Tjeckien, Frankrike, Sverige eller Italien.

Användning av rabatterade leveranspriser som erbjuds av deltagande tredjepartsspeditörer (”Amazons partnerspeditörer”). I dessa PCP-villkor kommer detta program att hänvisas till som ”Partnered Carrier-programmet” eller ”PCP”.

Du godkänner följande för varje leverans du gör inom ramen för PCP:

 • Du kommer att tillhandahålla korrekt information som Amazon begär.
 • Du kommer att använda de beställningsprocesser som Amazon kräver.
 • De avtalsbestämmelser som beskrivs i detta avsnitt P.1 kommer att gälla mellan dig och Amazon, och mellan dig och Amazons partnerspeditörer.

Om Amazon väljer att göra PCP tillgängligt för dig för en viss försändelse kommer Amazon att ange den uppskattade leveranskostnaden för den aktuella leveransen med en av Amazons partnerspeditörer.

De uppskattade leveranskostnaderna beräknas genom att använda de försändelseuppgifter som du har tillhandahållit Amazon och omfattar både

 • avgiften för inkommande transporter
 • programavgiften för inkommande transporter.

Du bekräftar och godkänner att den faktiska leveranskostnaden som ska betalas av dig enligt avsnitt P.2 i dessa PCP-villkor kan avvika från den uppskattade leveranskostnaden om:

 • Amazon eller Amazons partnerspeditör bedömer att den leveransinformation du har angett är inkorrekt eller
 • Ytterligare tilläggsavgifter tillkommer för din leverans med Amazons partnerspeditör. Se både Leveransavtalet (enligt definitionen nedan) och Seller Central-sidan Amazon Partnered Carrier-programmet: Ange information för en förklaring av de tilläggsavgifter för Amazons partnerspeditörer som ibland kan tillkomma för en försändelse.

Genom att godkänna den uppskattade leveranskostnaden ger du tillåtelse till och instruerar Amazon att, som ombud för din räkning, ingå ett leveransavtal (”Leveransavtalet”) med Amazons partnerspeditör på

 • grundval av de uppgifter du har tillhandahållit Amazon i samband med leveransen och
 • de villkor för Amazons partnerspeditör som gäller vid tiden för din beställning (de tillämpliga villkoren kan variera över tid: aktuella villkor finns alltid tillgängliga på webbplatsen för Amazons partnerspeditör).

Om du inte godkänner de tillämpliga villkoren för Amazons partnerspeditör får du inte använda PCP. Efter att du har godkänt den uppskattade leveranskostnaden kommer Amazon att sträva efter att ingå Leveransavtalet med Amazons partnerspeditör för din räkning. Amazon kommer att förse dig med en nedladdningsbar avräkningsrapport (”Avräkningsrapport”) (tillgänglig för varje avräkningsperiod via Seller Central) för varje Leveransavtal som Amazon har ingått som ombud för din räkning. En sådan Avräkningsrapport kommer att innehålla en redovisning av Avgiften för inkommande transporter samt Programavgiften för inkommande transporter. Denna avtalsprocess gäller varje gång du placerar en beställning inom ramen för PCP.

För varje beställning som du gör inom PCP kommer Leveransavtalet att gälla mellan dig och Amazons partnerspeditör, och du kommer att vara den registrerade avsändaren. Du kommer att fullgöra dina skyldigheter samt uppfylla alla transportvillkor och begränsningar enligt Leveransavtalet (och du ansvarar för att läsa igenom villkoren för ett sådant Leveransavtal, som kan läsas på webbplatsen för Amazons partnerspeditör för detta ändamål). Du ger härmed Amazons partnerspeditör behörighet att tillhandahålla Amazon all spårningsinformation för försändelser som hör till dina beställningar.

Utan hinder av avsnitt F.4 i Tjänstevillkoren för FBA, gäller att om någon Enhet skadas eller förloras i samband med transporten inom ramen för PCP, kommer Amazon, efter att du har slutfört den process för begäran som Amazon kräver, att betala dig det tillämpliga Ersättningsvärdet (som beskrivs och definieras i FBA-riktlinjerna för den tillämpliga Amazon-webbplatsen). Ersättningsvärdet inkluderar eventuell mervärdesskatt (om tillämpligt). Om Ersättningsvärdet är belagt med mervärdesskatt samtycker du till att förse Amazon med en giltig faktura med mervärdesskatteuppgifter. Amazon utgör ingen part i Leveransavtalet (som är mellan dig och Amazons partnerspeditör) och åtar sig inte något ansvar för dess fullgörande: Amazon väljer att göra Ersättningsvärdet tillgängligt för dig som en extra förmån som erbjuds på grund av ditt deltagande i FBA. Ersättningsvärdet kanske inte är tillgängligt för dig om Amazon fastställer att du eller någon av dina anställda, uppdragstagare eller ombud (förutom Amazon) är ansvarig för den aktuella förlusten eller skadan. Om Amazon betalar dig Ersättningsvärdet för en Enhet har Amazon rätten att avyttra den Enheten i enlighet med avsnitt F.7.2 i Tjänstevillkoren för FBA, och att göra anspråk på och behålla all ersättning för den Enheten som du har rätt till enligt Leveransavtalet som Amazon tar emot för din räkning från Amazons partnerspeditör.

Du får inte använda PCP för att transportera farligt gods eller farligt material. Att transportera farligt gods eller farligt material inom ramen för PCP är strikt förbjudet.

Du får inte använda PCP för att transportera gods om det innebär överträdelse av EU:s eller nationella bestämmelser för tullar, importkontroller eller exportkontroller.

Du får inte använda några uppgifter om speditörskonton (t.ex. speditörens kontonummer, belopp för fraktpriser m.m.) som du fått genom PCP för något som helst syfte, eller röja sådana uppgifter till någon tredje part, och du kommer att skydda sådana uppgifter så som Amazons konfidentiella uppgifter i enlighet med avsnitt 11 i Business Solutions-avtalet. Amazons enda skyldigheter som ditt ombud för en försändelse är följande:

 • Efter att du har godkänt den uppskattade leveranskostnaden, att sträva efter att ingå ett Leveransavtal med Amazons partnerspeditör för din räkning och enligt villkoren som anges ovan.
 • Behandla betalningar som tas emot från dig på det sätt som beskrivs i avsnitt P.2 i dessa PCP-villkor.

Amazon har ingen behörighet att agera för din räkning utöver dessa åtgärder. För att undanröja tvivel bekräftar och godkänner både du och Amazon att Amazon inte har några skyldigheter (inklusive förvaltaruppdrag) som ditt ombud, utöver vad som uttryckligen anges i dessa avsnitt P.1 och P.2 i dessa PCP-villkor.

Följande ändringar gäller inom ramen för PCP:

 • Avsnitt 13 (Parternas relation) i Business Solutions-avtalet ska gälla som om det inte hänvisade till ”agentförhållande”. Avsnitt 13 kommer att fortsätta att gälla i sin helhet för alla andra aspekter av FBA.

Tjänstevillkoren för FBA kommer att ändras genom att ersätta den nuvarande definitionen av ”Enheter” med följande: ”Enhet” avser en enhet av Din produkt som levereras till Amazon i samband med FBA-programmet i anslutning till en viss Amazon-webbplats.

P.2. Om du levererar Enheter till Amazon inom ramen för PCP (som görs tillgängliga enligt avsnitt P.1 i dessa PCP-villkor) kommer du, när Amazon begär detta, att betala både Avgiften för inkommande transporter och Programavgiften för inkommande transporter.

Definitioner för PCP:
”Avgift för inkommande transporter” avser det belopp som anges i den tillämpliga Avräkningsrapporten som kan hämtas i Seller Central och som du, enligt Leveransavtalet, är skyldig att betala till Amazons partnerspeditör för en försändelse inom ramen för PCP. Detta belopp kan komma att ändras om:

 • Amazon eller Amazons partnerspeditör fastställer att det faktiska antalet paket (och/ eller pallar för leveranser av Mindre än lastbilslast) i en försändelse, eller vikten eller måtten för ett enskilt paket (och/ eller pall för leveranser av Mindre än lastbilslast) i en försändelse skiljer sig från de uppgifter om försändelsen som du har tillhandahållit; och/ eller 
 • Ytterligare tilläggsavgifter tillkommer för din leverans med Amazons partnerspeditör. 

”Programavgift för inkommande transporter” avser det belopp som anges i den tillämpliga Avräkningsrapporten som kan hämtas i Seller Central, som du enligt Leveransavtalet är skyldig Amazon för en försändelse inom ramen för PCP. Detta belopp kan komma att ändras om Amazon eller Amazons partnerspeditör fastställer att det faktiska antalet paket (eller pallar för leveranser av Mindre än lastbilslast) i en försändelse, eller vikten eller måtten för ett enskilt paket (eller pall för leveranser av Mindre än lastbilslast) i en försändelse skiljer sig från de uppgifter om försändelsen som du har tillhandahållit.

Bekräftelse av villkoren
Genom att använda PCP för alla sändningstransaktioner accepterar du dessa PCP-villkor som är tillämpliga på transaktionen.

Om du använder PCP via Inbound Shipment Workflow: Genom att kryssa för rutan för godkännande av villkoren på sidan med uppgifter om leveransavgifter i Inbound Shipment Workflow, och klicka på knappen ”Accept charges”, bekräftar och godkänner du att dessa 
 PCP-villkor gäller för den PCP-transaktion som du håller på att inleda.

Om du använder PCP via Amazon Marketplace Web Services: Genom att kryssa för rutan för godkännande av villkoren på sidan Settings för FBA i Seller Central, och klicka på knappen ”Update”, bekräftar och godkänner du att dessa PCP-villkor (som kan komma att ändras av Amazon vartefter) gäller för alla PCP-transaktioner som du ingår i via Amazon Marketplace Web Services.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates