Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Obligatorisk information och dokument om farligt gods (farliga material)

Specifik information om farligt gods (farliga material) måste lämnas till Amazon när du listar en ny produkt på Fraktas från Amazon (FBA).

När du har skapat en produktpost kan vi kräva att du tillhandahåller ett säkerhetsdatablad eller ett undantagsformulär. Om du inte tillhandahåller den obligatoriska informationen och dokumenten kan det leda till försenade försändelser och annullerade kundleveranser.

Du kan ladda upp ett säkerhetsdatablad eller undantag genom att gå till Hantera klassificering av farligt gods. .

Viktigt: Även om din produkt inte är klassificerad som farligt gods rekommenderar vi att du tillhandahåller all tillgänglig information om farligt gods när du skapar ditt erbjudande. Det bidrar till att förhindra eventuella dröjsmål i bearbetningen.

På den här sidan lär du dig mer om följande:

Nya produktposter Information om farligt gods som krävs när du skapar och konverterar en produktpost för FBA, samt hur du tillhandahåller den här informationen
Befintliga produktposter Dokument som kan krävas för farligt gods efter att din produktpost har konverterats till FBA: säkerhetsdatablad och undantagsformulär

Nya produktposter

När du skapar eller konverterar en produktpost för FBA måste du ha med information om farligt gods för både batterier och produkter som klassificeras som farligt gods. (Börja med att klicka på Lägg till information om farligt gods i arbetsflödet.) Se till att tillhandahålla korrekt och fullständig information så att din produkt klassificeras rätt och inte blockeras för försäljning.

Obligatorisk information för batterier

Under Batteriinformation ska du uppge om produkten är ett batteri eller använder batterier. Om du svarar Ja krävs mer information enligt beskrivningen nedan.

Hur används batterier med den här produkten?

Välj något av följande i rullgardinsmenyn:

 • Batteri. Om produkten är ett fristående batteri (till exempel ett ersättningsbatteri till en bärbar dator) eller om batteriet säljs med artiklar som det inte driver (till exempel ett reservbatteri till en mobiltelefon som säljs med laddare). Externa batteriladdare (till exempel ”power banks”) betraktas som batterier.
 • Förpackad med. Om batteriet är förpackat med, men inte inuti, enheten som det driver. Till exempel en mobiltelefon där det löstagbara batteriet förpackats tillsammans med telefonen.
 • Inkluderat i. Om batteriet är förinstallerat eller monterat i artikeln (till exempel en Kindle-surfplatta).
 • Säljs separat. Om batteriet inte ingår i produktförpackningen.

Batteriets sammansättning

Välj batteriets sammansättning i rullgardinsmenyn (till exempel alkalisk eller litiumjon). Den här informationen är vanligen tryckt på själva batteriet eller på förpackningen.

Om batteriprodukten använder batterier kan det betraktas som farligt gods och du behöver då ange vissa eller samtliga av följande uppgifter:

Batterityp/storlek

Välj typ av batteri i rullgardinsmenyn (till exempel AAA, CR123A). Den här informationen är vanligen tryckt på själva batteriet eller på förpackningen. Om du inte vet vad det är för batteritypen väljer du Okänd.

Antal batterier

Ange det totala antalet batterier, inklusive reservbatterier.

Batterivikt (gram)

Ange den totala vikten på alla batterier i gram. Det här är det fristående batteriets vikt utan förpackningen eller andra enheter som det används i.

Celler per batteri

Ange det totala antalet celler, inklusive reservbatterier.

Observera: En ”cell” är en enskild elektrisk lagringsenhet med en positiv och en negativ pol. Ett ”batteri” är två eller flera celler som utgör en enskild komponent. Till exempel drivs en tv-fjärrkontroll vanligtvis två st AA-celler som placeras i det bakre facket. Dessutom kan ett enda batteri för en bärbar dator ha sex celler i batteriets plasthölje. Information om antalet celler i batterier med flera celler finns ofta på batteriets förpackning eller i den tekniska informationen från tillverkaren.

Förpackning av litiumbatterier

Välj det alternativ i rullgardinsmenyn som beskriver hur batteriet är förpackat i förhållande till enheten (till exempel om batterier ingår i utrustningen).

Wattimmar per batteri

Om produkten är, innehåller eller säljs med ett litiumjon-batteri ska du ange antalet wattimmar (Wh) per batteri. Den här informationen finns vanligen tryckt på själva batteriet, på förpackningen eller i tillverkarens tekniska dokumentation.

Observera: Om det inte finns någon uppgift om wattimmar kan du beräkna det själv utifrån batterispänningen (V) och antalet amperetimmar (Ah). De här uppgifterna är ofta tryckta på batteriet, på ytterförpackningen eller i tillverkarens dokumentation. Den spänning som ska användas vid beräkningen av wattimmar är batteriets nominella spänning (anges ofta som enbart ”spänning”). Det ska inte förväxlas med inspänningen, utspänningen eller den maximala laddningsspänningen. Beräkna antalet wattimmar för din produkt

Litiuminnehåll (gram)

Om din produkt är, innehåller eller säljs med ett litiummetallbatteri anger du litiuminnehållet i gram. Den här informationen finns vanligtvis i tillverkarens tekniska information.

Observera: Fyll alltid i den här informationen utifrån tillverkarens uppgift om litiuminnehåll. Om tillverkaren inte kan tillhandahålla den här informationen kan ett likvärdigt litiuminnehåll också beräknas om antalet amperetimmar (Ah) per cell är känt. Beräkna litiuminnehållet i din produkt

Obligatorisk information om regler för farligt gods

Under Information om produktreglering ska du ange om din produkt anses vara farligt gods eller farligt material som omfattas av regler för transport, lagring, avfall eller alla tre. Svara Nej om din produkt inte anses vara farligt gods eller farligt material.

Om du svarar Ja ska du välja du det som gäller i rullgardinsmenyn Ange typ. Beroende på vad du väljer kan du behöva ange mer information (det gäller även om du svarar Inte säker). Den här informationen kan innehålla allt eller delar av följande:

UN-nummer

Du kan hitta den här informationen på säkerhetsdatabladet (SDS) eller inhämta den från tillverkaren. Inkludera ”UN” före numret (till exempel UN1266) utan några mellanslag.

Produktvikt (kg)

Ange vikten i kg (1 lb = 0,45 kg).

Produktvolym (milliliter)

Ange volym för gas eller vätska i milliliter (1 fl oz = 29,6 ml).

Kategorisering/GHS-piktogram

Om din produkt anses vara farligt gods eller farligt material enligt GHS/CLP-standarder markerar du varje piktogram som visas på produktens förpackning eller i säkerhetsdatabladet. (GHS står för Globally Harmonized System of Classification, och CLP står för Classification, Labeling, and Packaging.)

Exempel på GHS/CLP-piktogram finns i guiden för att identifiera farligt gods (farliga material). Om du vill veta mer om GHS/CLP kan du besöka webbplatsen UNECE.

Ange även följande information om den finns tillgänglig:

 • säkerhetsdatablad Produktens säkerhetsdatablad kan inhämtas från tillverkaren. Mer information om säkerhetsdatablad finns nedan.
 • Flampunkt: En produkts flampunkt bestämmer dess antändlighet. Ange produktens flampunkt i grader Celsius (ºC). Den här informationen finns på säkerhetsdatabladet eller kan inhämtas från tillverkaren.

När din produkt har skapats eller konverterats till FBA tar granskningsprocessen två arbetsdagar (måndagar till fredagar, exklusive allmänna helgdagar). Mer information finns i hjälpartikeln Granskningsprocess för farligt gods (farliga material).

Använd verktyget Leta reda på ett ASIN för att kontrollera klassificeringsstatusen för ditt FBA ASIN.

Viktigt: informationen ovan måste anges för att du ska kunna skapa eller konvertera en produktpost för FBA. Om den angivna informationen är ofullständig, felaktig eller motstridig kan din produkt blockeras för försäljning och mer information kommer att krävas (se avsnittet nedan).

Befintliga produktposter

Teamet som ansvarar för farligt gods granskar varje ASIN som har konverterats till FBA för att kontrollera om det kan räknas som potentiellt farligt gods.

Produkter med fullständig och korrekt information om farligt gods granskas och klassificeras inom två arbetsdagar (måndag till fredag, exklusive allmänna helgdagar). Produkter med ofullständig, felaktig eller motstridig information kan blockeras för försäljning via FBA.

Ett eller båda av följande dokument kan också krävas för att säkerställa att din produkt klassificeras korrekt:

 • Ett säkerhetsdatablad: Om du inte har laddat upp ett säkerhetsdatablad eller om det du laddat upp är ogiltigt eller informationen i det är motsägelsefull, ska du inhämta och ladda upp ett fullständigt och korrekt säkerhetsdatablad från tillverkaren. Om du inte kan få fram ett säkerhetsdatablad och produkten inte innehåller några skadliga kemikalier (exempelvis alkohol, syra och natrium) kan du ladda upp ett undantagsformulär.
 • Undantag: Om du inte har angett fullständig och korrekt information kan du ladda upp ett undantagsformulär för antingen batterier och batteridrivna produkter eller för produkter utan skadliga kemikalier.

Amazon granskar regelbundet produkter i våra distributionscenter som kan klassificeras som farligt gods för att säkerställa att försändelser följer regler och säkerhetsstandarder. Om vi upptäcker att en produkt saknar fullständig information om farligt gods ber vi dig att skicka in antingen ett säkerhetsdatablad eller undantagsformulär.

Viktigt: Om din produkt identifieras som potentiellt farligt gods medan lagret redan befinner sig i ett av Amazons distributionscenter meddelar vi dig via e-post. Du har 14 arbetsdagar på dig att tillhandahålla de efterfrågade dokumenten. Om dokumenten inte tillhandahålls under den här perioden bortskaffas lagret på din bekostnad.

Mer information finns i Granskningsprocess för farligt gods (farliga material).

Säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad innehåller 16 avsnitt som tillverkaren eller importören har sammanställt. I ett säkerhetsdatablad beskrivs en produkts fysiska och kemiska egenskaper, fysiska risker och hälsorisker, exponeringsvägar, försiktighetsåtgärder för säker hantering och användning, rutiner för nödsituationer och första hjälpen samt kontrollåtgärder.

Ett säkerhetsdatablad gör att Amazon kan

 • fastställa om dina produkter är reglerade som farligt gods
 • klassificera dina produkter korrekt som antingen farligt gods eller icke-farligt gods (klassificeringen avgör hur produkterna lagras och transporteras)
 • fastställa rätt sätt att hantera och bortskaffa en produkt som spills eller läcker i ett distributionscenter
 • bekräfta att dina produkter är icke-reglerade varor.

För att uppfylla kraven måste ett säkerhetsdatablad

 • ha skapats eller uppdaterats under de senaste fem åren
 • innehålla ny GHS-/CLP-riskidentifieringsinformation (om tillämpligt, innehålla ny CLP-riskidentifieringsinformation för Storbritannien)
 • matcha din produktpost
  • produktpostens namn (produktnamnet som det visas på informationssidan) måste vara detsamma som produktnamnet som visas på säkerhetsdatabladet
  • produktens tillverkare eller varumärke måste vara detsamma på säkerhetsdatabladet som på produktens informationssida
 • innehålla samtliga 16 standardavsnitt för säkerhetsdatablad.

Ladda upp säkerhetsdatablad

Ladda upp ett säkerhetsdatablad genom att gå till Hantera klassificering av farligt gods. Teamet som ansvarar för farligt gods granskar säkerhetsdatabladet inom två arbetsdagar (måndag till fredag, exklusive allmänna helgdagar).

Undvik att klassificeringen försenas genom att se till att säkerhetsdatabladet uppfyller kraven som anges ovan. Använd verktyget Leta reda på ett ASIN för att kontrollera produktens status.

Viktigt: Om din produktpost är ett produktpaket eller en sats med flera kemiskt baserade produkter måste du tillhandahålla ett säkerhetsdatablad för varje produkt i produktpaketet eller satsen.

Undantagsformulär

Ett undantagsformulär godkänns endast för produkter som inte omfattas av krav på säkerhetsdatablad i de här två kategorierna:

 • Batterier och batteridrivna produkter
 • Produkter utan skadliga kemikalier

Viktigt: Om du skickar in ett undantagsformulär för produkter som inte ingår i de här två kategorierna avvisas det. Fyll i fullständiga och korrekta uppgifter i undantagsformuläret för att säkerställa att det godkänns. Teamet som ansvarar för farligt gods granskar undantaget inom två arbetsdagar (måndag till fredag, exklusive allmänna helgdagar).

Ladda upp undantagsformulär

Leta först reda på information om produktens kategori:

 • Batterier och batteridrivna produkter. Granska produktförpackningen, produktmanualen eller själva batteriet för att hitta specifik batteriinformation som t.ex. wattimmar och spänning. Mer information om litiumbatterier finns i hjälpartikeln Krav för litiumbatterier och produkter som innehåller litiumbatterier.
 • Produkter utan skadliga kemikalier. Granska produktens förpackning eller själva produkten för att hitta specifik information, till exempel ingredienser, piktogram eller varningstext.

Gå sedan till Hantera klassificering av farligt gods och följ dessa steg för att ladda ner lämpligt undantagsformulär:


 1. Välj önskat språk för undantaget till höger på sidan.
 2. Klicka antingen på Undantag för batteri och batteridrivna produkter eller Undantag för produkter utan skadliga kemikalier.
 3. När mallen har laddats ner fyller du i alla celler markerade i rött. Beroende på dina svar kan ytterligare celler bli röda. Fyll också i dessa celler.
 4. Spara dokumentet på datorn.
  Observera: Det går inte att spara dokument med ofullständig eller motstridig information. Om det finns fel behöver du korrigera dem och sedan spara dokumentet.
 5. Ladda upp dokumentet.

Krav för Storbritannien

Från och med den 1 januari 2021 gäller en ändrad version av EU-förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) för försäljning av kemikalier och säker användning av dem i Storbritannien (England, Skottland och Wales).

Enligt REACH är tillverkare och importörer i regel skyldiga att samla in information om egenskaperna hos kemiska ämnen i sina produkter. De här produkterna kan omfattas av krav på registrering, godkännande, begränsningar och andra krav. Dessutom kan distributörer omfattas av REACH-begränsningar och andra krav.

Du kan läsa mer på UK REACH.

Produkter som gjordes tillgängliga i EU eller Storbritannien den 31 december 2020 eller före den 31 december 2020 får fortfarande distribueras tills de når sin slutanvändare. Dessa produkter behöver inte uppfylla de ändringar som trädde i kraft den 1 januari 2021. Du bör behålla försäljningsavtal, fakturor och dokument som rör leverans av varor för distribution för att kunna styrka när dessa produkter först gjordes tillgängliga.

Produkter som först gjorts tillgängliga på Nordirland efter den 31 december 2020 måste fortsätta att följa REACH enligt Nordirlands protokoll (se avsnittet nedan).

Protokoll för Nordirland

Sedan den 1 januari 2021 gäller olika regler i Nordirland på grund av Nordirlands protokoll. Tänk särskilt på följande:

 • Produkterna måste uppfylla tillämpliga EU-REACH- och CLP-krav.
 • Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) ska meddelas enligt EU:s REACH och CLP.
 • Nordirländska företag som för närvarande är nedströmsanvändare eller distributörer kan ha skyldigheter när det gäller kemikalier som handlas från Storbritannien till Nordirland.
 • Nordirländska företag kan också behöva meddela brittiska myndigheter om de här företagen skickar strikt reglerade varor till Storbritannien.
 • Kvalificerat gods från Nordirland kan säljas i Storbritannien under obegränsade nyttjanderättigheter.

Riktlinjer för kemikalier efter BREXIT

Sedan den 1 januari 2021 har den brittiska regeringen tillhandahållit riktlinjer för försäljning av kemikalier i Storbritannien och Nordirland. De här riktlinjerna innefattar REACH, CLP, biocider, förhandsgodkännande samt bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel:

Fler riktlinjer för produktöverensstämmelse i Storbritannien finns på Business Companion.

Kontakta ditt juridiska ombud om du har frågor om hur lagar och förordningar gäller dina produkter från och med den 1 januari 2021.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates