Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Amazons policy för immateriella rättigheter

Amazons målsättning är att erbjuda kunderna det bredaste urvalet av varor på jorden och skapa en enastående kundupplevelse. Amazon tillåter inte produktposter som kränker immateriella rättigheter för varumärken eller andra rättighetsägare.

På den här sidan finns information om immateriella rättigheter (IP) och vanliga IP-problem som kan uppstå vid försäljning på Amazon. Det här är inte juridisk rådgivning. Du bör rådfråga en advokat om du har en specifik fråga om dina eller andras IP-rättigheter.

Upphovsrätt


 1. Vad är upphovsrätt?

  Upphovsrätten skyddar originalverk i form av exempelvis videor, filmer, sånger, böcker, musikaler, tv-spel, målningar, teknologibaserade verk (såsom dataspel) osv. Syftet med upphovsrättslagen är generellt att ge incitament åt skapandet av originalverk till förmån för allmänheten. För att få upphovsrättsskydd måste verket ha en upphovsman och rymma en viss mängd kreativitet. Om du är upphovsman till ett originalverk äger du vanligtvis upphovsrätten till verket.

  Skydd uppstår vanligtvis vid tidpunkten för skapandet av ett verk, utan behov av registrering, certifiering eller annan formell handling.

  I vissa europeiska länder finns valfria registreringssystem tillgängliga för upphovsmän (till exempel Registro General de la Propiedad Intellectual i Spanien, SIAE i Italien), men deras funktion är bara för bevisnings- eller administrativa ändamål.

  I Europa har varje land sina egna upphovsrättslagar, men alla upphovsrättslagar förbjuder obehörig kopiering och användning av originalverk. Det finns också lagar som förbjuder obehörig import av produkter till EES eller Storbritannien (och försäljning i dessa länder). Se avsnittet om Parallellimport nedan.

 2. Hur vet jag om jag äger upphovsrätten till en eller flera av de bilder som jag använder på produktinformationssidan?

  En person som skapar ett originalverk äger vanligtvis upphovsrätten till det verket. Om du tar ett foto av din produkt har du i allmänhet upphovsrättsskydd för det aktuella fotot, och du kan använda det på din produkts produktinformationssida för att sälja produkten. Om du hittar ett foto på någon annans webbplats bör du däremot inte ladda upp det till en produkts produktinformationssida utan den andra personens tillåtelse.

  Exempel: Ägaren till varumärket Pinzon tog fotona på lakanen som visas nedan och äger upphovsrätten till dessa bilder. Om en säljare kopierar dessa bilder för att sälja sin produkt på en annan produkts produktinformationssida, riskerar han eller hon att överträda rättighetsägarens upphovsrätt till bilderna på lakanen.


  Observera: När du lägger till din upphovsrättsskyddade bild på en produkts produktinformationssida ger du Amazon och dess närstående bolag en licens att använda materialet. Andra säljare kan lista sina artiklar för försäljning på sidor där du har lagt till dina upphovsrättsskyddade bilder, även om du inte längre säljer produkten. För att säkerställa att du inte bryter mot någon annans upphovsrätt ska du enbart ladda upp bilder eller text som du har skapat själv eller som upphovsrättshavaren har gett dig tillåtelse att ladda upp.

  Se webbplatserna för European IPR Helpdesk / EUIPO / WIPO / för mer information om grundläggande upphovsrätt och vanliga frågor.

 3. Hur vet jag om jag äger upphovsrätten till den produkt jag säljer?

  Det är viktigt att se till att de varor du säljer inte bryter mot upphovsrätten. Annars kan du förlora dina försäljningsprivilegier och få potentiella rättsliga konsekvenser.

  Du kan sälja någon annans upphovsrättsskyddade verk på Amazon om du har fått tillstånd från upphovsrättshavaren eller om din användning skyddas av den så kallade konsumtionsprincipen. Information om konsumtionsprincipen finns i avsnittet om Parallellimport nedan.

 4. Kan industriell design också få upphovsrättsskydd?

  I vissa länder (till exempel Frankrike, Tyskland, Belgien och Italien) innebär den dubbla karaktären av industriell design som både funktionella och estetiska skapelser att de också skyddas av upphovsrätten. Det finns olika krav. Vissa länder skyddar endast design med hög ”konstnärlig karaktär” under upphovsrätten, medan i andra länder är tröskeln låg. Så var medveten om att varje produktdesign även kan skyddas av upphovsrätt, och därför inte kan kopieras fritt.

  Upphovsrättsskydd och mönsterskydd kan samexistera.

Varumärke


 1. Vad är ett varumärke?

  Ett varumärke är ett ord, en symbol eller ett mönster, eller en kombination av dem (till exempel ett märkesnamn eller en logotyp) som ett företag använder för att identifiera sina varor eller tjänster och för särskilja dem från andra företags varor och tjänster. Annorlunda uttryckt anger ett varumärke källan till varor eller tjänster. Generellt sett är varumärkeslagar till för att förhindra att kunder blir förvirrade avseende källan av varor eller tjänster.

  Example: ”Amazon” är ett varumärke som vi använder för många av våra varor och tjänster. Andra Amazon-varumärken innehåller både bilder och ord, till exempel varumärket ”Tillgänglig på Amazon”.


  En varumärkesägare skyddar vanligtvis ett varumärke genom att registrera det hos ett landsspecifikt varumärkeskontor (t.ex. DPMA i Tyskland, UIBM i Italien, INPI i Frankrike, OEPM i Spanien, UK IPO i Storbritannien (UK)), eller med ett gränsöverskridande kontor, såsom Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och BOIP (för Beneluxregionen). Varumärkesskyddet är av territoriell karaktär, dvs. det geografiska skyddsområdet för varumärken är begränsat och avhängigt av registreringsplatsen. Nationella varumärken skyddar till exempel inte varumärkesägaren på EU-nivå, medan EU-varumärken ger skydd i unionens samtliga medlemsstater.

  I vissa fall och länder (t.ex. inte i Storbritannien) kan en person eller ett företag ha varumärkesrättigheter som endast grundar sig på användningen av ett varumärke i handel, även om varumärket aldrig har registrerats. Dessa rättigheter kallas för oregistrerade varumärken och träder i kraft endast under mycket begränsade villkor.

 2. Vad skyddar varumärken?

  Generellt skyddar varumärkeslagen säljare av varor och tjänster från missbruk av deras varumärken av obehöriga tredje parter, i synnerhet om det finns potentiell förvirring för kunder om vem som tillhandahåller, stöder eller är knuten till sådana varor eller tjänster.

  En varumärkesägare kan hindra andra från att använda ett visst varumärke (a) för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka ägaren har registrerat sitt varumärke, (b) för varor eller tjänster som liknar det registrerade varumärkets, om det är sannolikt att kunder kan vilseledas (även om det använda varumärket inte är identiskt utan endast likartat), eller (c) om ägarens varumärke har gott anseende i det relevanta territoriet och om användningen av samma eller ett liknande varumärke utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av, eller är till förfång för, den distinkta karaktären eller renommét hos ägarens varumärke.

 3. Vilka typer av varumärken visas på Amazon?

  Varumärken visas ofta på Amazon-produkters produktinformationssidor i form av produktnamn och varumärken som listas på en produktinformationssida. Varumärket ”Pinzon” visas till exempel i varumärkesnamnet eller ”byline”-delen av produktens produktinformationssida enligt nedan. Varumärket ”Pinzon” visas också på produktens produktinformationssida i delen med produktnamn (”Pinzon set med flanellakan – Stor säng, salvia”).


  Mer information om varumärken finns på webbplatsen för EUIPO (eller på webbplatsen för UK IPO för Storbritannien).

 4. Behöver jag alltid rättighetsägarens tillåtelse för att använda ett varumärke?

  Bara för att du inte är ägare till ett varumärke betyder inte nödvändigtvis att du inte kan sälja rättighetsägarens produkt. Om produkten är äkta och inte en olaglig parallellimport, kan du använda varumärket för att marknadsföra den specifika produkten. Mer information om vad som gör parallellimporter olagliga finns i avsnittet Parallellimport nedan.

  Exempel: Om du säljer ett äkta Pinzon-lakan och du annonserar produkten som ett Pinzon-lakan gör du inte intrång på Pinzons varumärke.

  Observera dock att rättighetsägaren kan förbjuda användningen av varumärket om det finns legitima skäl att motsätta sig ytterligare kommersialisering av varorna, särskilt om varornas skick ändras eller försämras efter det att de har släppts ut på marknaden.

  Exempel: Om varorna säljs av varumärkesägaren i förpackningar av hög kvalitet som ger intryck av hög kvalitet hos produkten, kan ägaren komma att invända när varorna säljs i billiga förpackningar som inte längre ger intryck av att varorna håller hög kvalitet.

  De flesta andra obehöriga användningar av ett varumärke utgör en överträdelse. Ifall du är osäker på ifall din användning utgör ett intrång mot någon annans varumärke bör du söka juridisk rådgivning innan du erbjuder produktposter på Amazon.

 5. När kan jag som säljare använda någon annans varumärke?

  Vanligtvis kan en säljare använda någon annans varumärke under följande omständigheter:

  1. Vid försäljning av autentiska varor får en säljare använda ett varumärkesnamn för att lista dessa autentiska varor. Till exempel gör en säljare som listar en autentisk ”Pinzon”-produkt inte nödvändigtvis intrång på Pinzons varumärkesägare eftersom säljaren använder varumärket för att identifiera en autentisk produkt.
  2. När du använder ett varumärkesord i dess vanliga, beskrivande bemärkelse .
  3. När du gör sanningsenliga uttalanden om att en produkt är kompatibel med en varumärkesskyddad produkt. Om du till exempel erbjuder en kabel som är kompatibel med Kindles e-läsare kan du använda varumärket ”Kindle” för att visa kompatibiliteten i texten på din produktinformationssida. Du kan inte använda en logotyp för att ange kompatibilitet, bara varumärket. Alla påståenden du gör avseende kompatibiliteten måste vara sanna och relevanta för kundens köpbeslut (till exempel, om din produkt är kompatibel med alla konkurrerande produkter är det inte tillåtet att använda varumärkena för dessa produkter, eftersom kunden inte riskerar att köpa ”fel” produkt utan kompatibilitetsförklaringen).

   Uttalanden om ”likhet” (som att påstå att varor ”liknar Kindle” eller ”är likvärdiga med Hitta”) kan bryta mot varumärkesrätten, beroende på marknadsplats och omständigheter. Sök juridisk rådgivning innan du gör sådana jämförelser.

  Om du vill ange din produkts kompatibilitet med en produkt från ett annat varumärke i produktnamnet ska du utforma ditt produktnamn enligt följande och också ta hänsyn till Amazons varumärkespolicy. Om du inte tillämpar det här formatet på ditt produktnamn kan din produktpost komma att tas bort som potentiellt varumärkesintrång.

  Titelformat för varumärkeskompatibla produkter

  [Din produkts varumärke] + [Produktnamn] + ”för”/”kompatibel med”/”passar”/”avsedd för” + [Varumärke på main-produkten] + [Main-produktens namn] + (andra produktnamnselement, om tillämpligt)

  Exempel:

  • Xandu USB-laddningskabel, kompatibel med AmazonBasics högtalare
  • Tonton-fodral avsett för Kindle Fire

  Titelformat för generiskt kompatibla produkter

  ”Generisk” + [Produktnamn] + ”för”/”kompatibel med”/”passar”/”avsedd för” + [Varumärke på main-produkten] + [Main-produktens namn] + (andra produktnamnselement, om tillämpligt)

  Exempel:

  Generiskt ersättningsfilter för AmazonBasics vattenfilter A3

 6. Hur kan jag säkerställa att jag inte bryter mot varumärkeslagstiftning när jag säljer på Amazon?

  Det är viktigt att se till att de varor du säljer och att innehållet i dina produktposter inte utgör varumärkesintrång eftersom det kan leda till att du förlorar dina försäljningsprivilegier och utsättas för eventuella rättsliga konsekvenser. När du bestämmer dig för att sälja varor på Amazon, fråga dig själv följande:

  1. Är de varor jag säljer från en ansedd distributör?
  2. Hur införskaffade jag dessa varor och kommer jag att kunna bevisa att de är autentiska om frågan uppstår?
  3. Kommer kunderna att bli förvirrade av min beskrivning av de här varorna (kommer till exempel något i din produktinformationssida för den generiska lakanuppsättningen att få kunderna att tro att de köper Pinzon-lakan)?
  4. Använde jag ett märkesnamn eller varumärke på ett icke-vilseledande och sanningsenligt sätt för att beskriva kompatibilitet (i allmänhet tillåtet) istället för likhet (tillåts inte)?

  Tabellen nedan visar exempel på korrekt och felaktigt märkta produktposter under Amazons policy för produktposter:

  Produktpostens namn Varumärke Status för produktposter
  AmazonBasics högtalare (tom) Inaktiv produktpost på grund av felaktigt varumärkesfält. Eftersom attributet varumärke är tomt (inte ”AmazonBasics”) får produktpostens namn inte antyda att produkten är en AmazonBasics-produkt.
  AmazonBasics högtalare AmazonBasics Aktiv produktpost, med korrekt användning av varumärkesfält och acceptabel titel.
  Sex fot lång USB-laddningskabel, kompatibel med AmazonBasics högtalare (tom) Aktiv produktpost, med acceptabelt namn och användning av varumärkesfält OM laddningskabeln endast är kompatibel med AmazonBasics högtalare och inte också med alla övriga elektroniska enheter (om kabeln är kompatibel med flera varumärken men inte med alla, är det acceptabelt att använda det viktigaste varumärket i produktnamnet och ange de övriga i listpunkterna). Namnet anger kompatibilitet utan att antyda att detta är en AmazonBasics märkesprodukt. Varumärkesfältet kan vara tomt för generiska produkter.
  Trådlösa högtalare med en sex fot lång USB-laddningskabel, kompatibel med AmazonBasics högtalare Wireless Speakers Inc. Aktiv produktpost, med korrekt användning av varumärkesfält och acceptabelt namn OM laddningskabeln endast är kompatibel med AmazonBasics högtalare och inte också med alla övriga elektroniska enheter (om kabeln är kompatibel med flera varumärken men inte med alla, är det acceptabelt att använda det viktigaste varumärket i produktnamnet och ange de övriga i listpunkterna).

  Om du inte är säker bör du rådgöra med en jurist.

 7. Vad är förfalskning?

  Förfalskning är en särskild typ av varumärkesintrång. En förfalskning är en olaglig återgivning av ett registrerat varumärke, eller ett märke som är mycket likt ett registrerat varumärke, på en produkt eller förpackning.

  En kopierad artikel som säljs på en separat produkts produktinformationssida utan felaktig användning av ett registrerat varumärke betraktas inte som en förfalskning, även om artikeln kan se likadan ut eller se ut att vara identisk med varumärkesprodukten. Däremot kan kopierade produkter bryta mot andra immateriella rättigheter eller utgöra (i vissa länder) illojal konkurrens/imitation.

Patent


 1. Vad är ett patent?

  Ett patent är en form av rättsligt skydd för uppfinningar. Ett utfärdat patent ger ägaren rätt att utesluta andra från att tillverka, använda, erbjuda till försäljning, sälja eller importera uppfinningen till det land som beviljat patentskydd under ett bestämt antal år.

 2. Finns det olika typer av patent?

  Inte i EU eller Storbritannien. Andra länder gör dock åtskillnad mellan olika patenttyper. I exempelvis USA finns det två huvudsakliga typer av patent: Brukspatent och mönsterpatent.

 3. Vad är skillnaden mellan patent, varumärke och upphovsrätt?

  Ett patent skiljer sig från upphovsrätt genom att det inte skyddar det uttrycksfulla innehållet i ett kreativt verk som en bok eller en bild, utan skyddar en specifik uppfinning, till exempel en ny metod för tryckning av böcker eller en ny typ av kamera.

  Se Europeiska patentverkets webbplats (eller för Storbritannien, den brittiska IPO-webbplatsen) för mer information om patent.

 4. Hur kan jag säkerställa att jag inte gör intrång i någons patent när jag säljer på Amazon?

  Tillverkaren eller den auktoriserade distributören av en produkt kan hjälpa dig med patentrelaterade problem. Ifall du är osäker på om ditt innehåll eller din produkt utgör ett intrång mot någon annans patent bör du söka juridisk rådgivning innan du säljer produktposter på Amazon.

Industriell design


 1. Vad är en industriell design?

  En industriell design är en form av rättsligt skydd för en original plastform för prydnadsändamål av ett föremål eller en uppsättning linjer och färger som kan tillämpas på en produkt. En industriell design skyddar utseendet på en produkt och är direkt kopplad till en produkt.

 2. Hur kan jag säkerställa att jag inte bryter mot någons design när jag säljer på Amazon?

  Tillverkaren eller distributören av en produkt kanske kan hjälpa dig med designrelaterade frågor. Ifall du är osäker på om ditt innehåll eller din produkt utgör ett intrång mot någon annans design bör du söka juridisk rådgivning innan du säljer produktposter på Amazon.

Bruksmodeller


 1. Vad är en bruksmodell?

  En bruksmodell är en annan form av rättsligt skydd för uppfinningar, men för så kallade ”mindre uppfinningar”. Registreringssystemet liknar patentsystemet. Alla europeiska länder har inte bruksmodeller, men i Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland finns denna typ av immateriella rättigheter.

 2. Vad är skillnaden mellan en bruksmodell och ett patent?

  I sin grundläggande definition är en bruksmodell mycket lik ett patent, förutom att kraven för förvärv av en bruksmodell är mindre strikta än för patent (snabbare registrering utan granskning av nyhet, uppfinningsrika åtgärder och industriell tillämplighet).

 3. Hur kan jag säkerställa att jag inte bryter mot någons bruksmodell när jag säljer på Amazon?

  Tillverkaren eller den auktoriserade distributören av en produkt kan hjälpa dig med frågor relaterade till bruksmodeller. Ifall du är osäker på om ditt innehåll eller din produkt utgör ett intrång mot någon annans bruksmodell bör du söka juridisk rådgivning innan du säljer produktposter på Amazon.

  Mer information om bruksmodeller finns i Europeiska IPR Helpdesk.

Design


 1. Vad är en design?

  En design är en form av rättsligt skydd för utseendet på hela eller en del av produkten som framförallt beror på produktens egenskaper i form av konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material och/eller dess utsmyckning. Alla industri- eller hantverksartiklar inklusive förpackningar, grafiska symboler och typsnitt räknas som en produkt. Delar av produkter som kan tas isär och återmonteras kan också skyddas.

  Formgivning är territoriell: innehavaren till en formgivning skyddar vanligtvis den genom att registrera den hos en landsspecifik myndighet (t.ex. DPMA i Tyskland, UIBM i Italien, OEPM i Spanien), UK IPO i Storbritannien) eller hos en gränsöverskridande myndighet, såsom Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (erhållande av en registrerad gemenskapsformgivning).

  Enligt EU-lag och brittisk lag kan en design registreras, men oregistrerad design skyddas också i viss utsträckning. Oregistrerad mönsterrätt förvärvas automatiskt och utan behov av formaliteter. EU-lagarna för oregistrerad design är mer begränsade i omfattning och varaktighet (tre år) än EU-lagarna för registrerad design. Den brittiska lagen för oregistrerad design skiljer sig från EU:s lagstiftning för oregistrerad design. Framför allt gäller den brittiska lagen i högst 15 år från att en oregistrerad design först registrerades i ett designdokument eller (om tidigare) från att en artikel gjordes av artikeln för första gången.

 2. Hur kan jag säkerställa att jag inte bryter mot någons design när jag säljer på Amazon?

  Tillverkaren eller den auktoriserade distributören av en produkt kanske kan hjälpa dig med designrelaterade frågor. Ifall du är osäker på om ditt innehåll eller din produkt utgör ett intrång mot någon annans design bör du söka juridisk rådgivning innan du säljer produktposter på Amazon. Se EUIPO:s webbplats (eller för Storbritannien, UK IPO) för mer information om design.

Parallellimport

Vad är parallellimport?

EES

Innehavare av immateriella rättigheter (särskilt varumärkesägare, upphovsrättshavare och deras licenstagare) kan förbjuda dig att importera eller sälja deras varor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om du har anskaffat dem utanför EES.

Om rättighetsägaren har rätt att förbjuda dig att sälja deras varor inom EES gäller samma förbud även om rättighetsägaren distribuerar samma produkttyp inom EES eller inte distribuerar den inom EES, så länge han/hon innehar en immateriell rättighet inom EES. Om du exempelvis avser att lista märkesvaror eller mediaartiklar på Amazons marknadsplatser inom EU som du köper utanför EES (till exempel i Storbritannien eller USA) eller från inofficiella kanaler inom EES, ska du därför söka juridisk expertrådgivning och se till att rättighetsägaren inte motsätter sig en sådan parallellimport. Annars kan rättighetsinnehavaren begära att Amazon ska ta bort dina produktposter från marknadsplatserna inom EU på grund av intrång i immateriella rättigheter. Huruvida konsumtionsprincipen ska tillämpas eller inte kan variera från artikel för artikel. Därför bör du kontrollera positionen i förhållande till varje artikel som du avser att lista.

Parallellimport av varor som anskaffats utanför EES för försäljning inom EES med rättighetsinnehavarens samtycke kan fortfarande påverka kundupplevelsen om produkten som inte är från EES på något sätt skiljer sig från EES-versionen (t.ex. förpackning, garantitäckning, produktvariationer). Beskriv din produkt på lämpligt sätt för att undvika negativ feedback från kunderna.

UK

Lagarna i Storbritannien är mycket lika lagarna inom EES. Innehavare av immateriella rättigheter kan förbjuda dig att importera eller sälja deras varor i Storbritannien såvida inte du, din leverantör eller en uppströmsleverantör fått rättighetsägarens samtycke att sälja artiklarna inom EES eller Storbritannien (dvs. produkterna är ”konsumerade” inom EES eller Storbritannien). Det är viktigt att notera att en rättighetsägare kan förbjuda försäljning på Amazons europeiska marknadsplatser utanför Storbritannien av en artikel som du har anskaffat i Storbritannien om de inte har godkänt försäljning av artikeln inom EES.

Hur kan jag se till att jag inte säljer (olagliga) parallellimportvaror?

EES

Se till att endast sälja produkter på Amazons EU-marknadsplatser som du antingen har importerat själv med rättighetsägarens samtycke, eller som du har köpt – direkt eller indirekt – från en leverantör som har auktoriserats av rättighetsägaren att importera produkterna till EES (t.ex. ett dotterbolag till rättighetsägaren eller en auktoriserad EES-distributör). Observera att om rättighetsägaren ifrågasätter din försäljning av produkter från utanför EES måste du bevisa att dessa importerades till EES med rättighetsägarens samtycke. Kom därför ihåg att behålla fakturor, auktoriseringsbrev osv. för dessa produkter.

Exempel: Om du väljer att sälja en begagnad kopia av någon annans bok på Amazon inom EES säljer du någon annans upphovsrättsskyddade verk. Om du köpte boken från utgivaren inom EES eller från en auktoriserad distributör, skyddas du vanligtvis av konsumtionsprincipen. Men om du, eller din leverantör eller dennes leverantör, köpte boken utanför EES, gör du förmodligen intrång i upphovsrätten genom att sälja den inom EES.

UK

Se till att du endast säljer produkter på Amazons brittiska marknadsplats som du själv har importerat till EES eller Storbritannien med rättighetsägarens samtycke (inklusive deras samtycke till att du säljer inom EES eller Storbritannien), eller som du har köpt – direkt eller indirekt – från en leverantör som har auktoriserats av rättighetsägaren att importera eller sälja produkterna i antingen EES eller Storbritannien (t.ex. ett auktoriserat dotterbolag till rättighetsägaren eller en auktoriserad distributör för EES eller Storbritannien). Om rättighetsägaren ifrågasätter din försäljning av produkter på grund av att de är olagliga parallellimporter, måste du bevisa att de importerades till eller såldes i Storbritannien eller EES med rättighetsägarens samtycke. Kom därför ihåg att behålla fakturor, auktoriseringsbrev osv. för dessa produkter.

Exempel: Om du väljer att sälja en begagnad kopia av någon annans bok på Amazon i Storbritannien säljer du någon annans upphovsrättsskyddade verk. Om du köpte boken från utgivaren inom EES eller Storbritannien, eller från en distributör inom EES eller Storbritannien som auktoriserats av utgivaren, skyddas du vanligtvis av konsumtionsprincipen. Men om du, eller din leverantör eller dennes leverantör, köpte boken utanför EES eller Storbritannien, gör du förmodligen intrång i upphovsrätten genom att sälja den inom Storbritannien.

Gör så här om ditt konto får en varning eller avstängning


 1. Vad händer när jag får en varning om att min produktpost tas bort på grund av en rapport om intrång i immateriella rättigheter? Vad händer om jag äger de immateriella rättigheterna?

  Om du får en varning för intrång har du flera alternativ för att överklaga eller bestrida anklagelsen:

  1. Om du får en varning för en produkt som du aldrig har listat på Amazon, svara på meddelandet du fick och meddela oss att du aldrig har listat den rapporterade produkten. Vi kommer att undersöka för att avgöra om ett fel inträffade.
  2. Om du har en etablerad relation med rättighetsägaren som lämnade in klagomålet (licens, tillverknings- eller distributionsavtal osv.), uppmuntrar vi dig att kontakta rättighetsägaren och begära att klagomålet dras tillbaka. Om vi får ett tillbakadragande från rättighetsägaren kan ditt innehåll återaktiveras. Rättighetsägarens kontaktinformation finns i varningen du fick.
  3. Om du tror att en rättighetsägare eller Amazon begick ett fel när de tog bort din produktpost, svara på meddelandet du fick och ange specifika skäl till varför du tror att ett misstag har begåtts. I förekommande fall kan du ange eventuell faktura eller beställnings-ID som visar produktens äkthet. Vi utför därefter en förnyad utvärdering av meddelandet och ditt innehåll kan komma att återaktiveras.

 2. Vad gör jag om jag har fått flera varningar om intrång i immateriella rättigheter?

  Om du har fått flera varningar om intrång i immateriella rättigheter och du tror att du säljer autentiska produkter, överklaga med följande information via ditt Seller Central-konto:

  En förteckning över påstått överträdande ASIN-nummer och minst ett av följande:

  1. Fakturor som bevisar dina produkters äkthet, eller
  2. Beställnings-ID som visar produktens äkthet, eller
  3. Ett auktoriseringsbrev från rättighetsägaren (som inte är ett vidarebefordrat e-postmeddelande)

 3. Vad gör jag om mitt konto har stängts av?

  Om ditt konto har stängts av på grund av att en rättighetsägare anmält intrång i immateriella rättigheter mot dina produkter eller innehåll, kan du förse oss med en genomförbar handlingsplan som innehåller följande information:


  1. Skälen till att du sålde produkter som påstås ha gjort intrång eller varför du laddade upp påstått överträdande innehåll, eller båda
  2. De åtgärder du har vidtagit för att se till att du inte längre gör intrång
  3. Hur du ska undvika intrång i framtiden
  4. Eventuell annan relevant information

  Du bör skicka din handlingsplan via din kontoöversikt eller svara på meddelandet om kontoavstängning som du har fått. Vi kommer att utvärdera din handlingsplan och avgöra om ditt konto kan återaktiveras. Observera att Amazon under specifika omständigheter kan komma att avsluta konton ifall upprepade överträdelser sker.

 4. Vad händer om jag omedvetet kränkte någons immateriella rättigheter?

  Säljare förväntas efterfölja lagen och Amazons policyer. Amazon tar anmälan om intrång i immateriella rättigheter på stort allvar. Även om en säljare ovetande gör bryter mot någons immateriella rättigheter, kommer vi fortfarande att vidta åtgärder och säljarens konto kan få en varning eller stängas av. Du bör söka juridisk rådgivning för att få hjälp att säkerställa att ditt företag har rätt rutiner för att förhindra intrång i immateriella rättigheter.

 5. Vad gör jag om jag får ett meddelande om parallellimport?

  Om dina produkter inte är olagliga parallellimporter rekommenderar vi starkt att du kontaktar rättighetsägaren för att behandla klagomålet direkt och uppnå ett återkallande. Endast om rättighetsägaren inte svarar kan du överklaga till oss genom att tillhandahålla bevis för att de specifika produkterna du sålde importerades till EES och såldes i det relevanta territoriet (EU/UK) med rättighetsägarens tillstånd. En typ av sådant bevis kan vara fakturor som visar att du har köpt från en distributör som godkänts av rättighetsägaren.

Geografisk beteckning

1. Vad är en geografisk beteckning?

En geografisk beteckning (GI) är en symbol som används på produkter som har ett visst geografiskt ursprung och har egenskaper eller ett anseende som beror på detta ursprung. För att fungera som en GI måste en symbol identifiera att en produkt har sitt ursprung på en viss plats. Dessutom bör produktens kvaliteter, egenskaper eller anseende huvudsakligen bero på ursprungsorten. Eftersom egenskaperna beror på den geografiska produktionsplatsen finns det en tydlig koppling mellan produkten och dess ursprungliga produktionsplats.

2. Vilka rättigheter ger en geografisk beteckning?

En geografisk beteckning gör att de som har rätt att använda beteckningen kan förhindra att den används av en tredje part vars produkt inte överensstämmer med tillämpliga standarder. I de jurisdiktioner där den geografiska beteckningen Darjeeling är skyddad kan tillverkare av Darjeeling-te till exempel <utesluta användning av termen ”Darjeeling” för te som inte odlas i deras teträdgårdar eller som inte producerats enligt de standarder som anges i praxis för den geografiska beteckningen.

En skyddad geografisk beteckning gör dock inte det möjligt för innehavaren att hindra någon från att tillverka en produkt med samma metod som de som anges i standarderna för den beteckningen. Skydd för en geografisk beteckning erhålls vanligtvis genom förvärv av rättighet till den symbol som utgör beteckningen.

Mer information om geografiska beteckningar finns på WIPO:s webbplats.

3. Who can use a protected geographical indication?

The right to use a protected geographical indication belongs to producers in the geographical area defined, who comply with the specific conditions of production for the product.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates