Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Amazon Services Europe Business Solutions-avtalet

Senaste uppdatering: 2 mars 2021

Den engelskspråkiga versionen av detta avtal är den definitiva juridiskt bindande versionen. Översättningar till tyska, franska, italienska, spanska, nederländska, svenska, polska och kinesiska (中文) är endast tillgängliga för att underlätta för dig.

Allmänna villkor

Välkommen till Amazon Services Europe Business Solutions, en uppsättning frivilliga tjänster för säljare, inklusive Försäljning på Amazon, Levereras av Amazon, Sponsrade annonser och Försäljningspartner API.

DETTA AVTAL INNEHÅLLER DE VILLKOR SOM REGLERAR DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA VIA ETT VISST KONTO ELLER VISSA KONTON OCH ÄR ETT AVTAL MELLAN DIG ELLER DEN VERKSAMHET DU REPRESENTERAR (“DU”) OCH AMAZON SERVICES EUROPE S.A R.L. (“AVTALET”). GENOM ATT REGISTRERA DIG FÖR ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA SAMTYCKER DU (ÅT DIG SJÄLV ELLER DEN VERKSAMHET DU REPRESENTERAR) TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA AVTAL, INKLUSIVE TJÄNSTEVILLKOREN OCH PROGRAMPOLICYERNA FÖR VARJE TJÄNST DU REGISTRERAR DIG FÖR ELLER ANVÄNDER I SAMBAND MED EN VISS AMAZON-WEBBPLATS.

Så som de används i detta Avtal avser “vi”, “oss” och “Amazon” det Amazon-företag som anges i de tillämpliga Tjänstevillkoren, medan “du” avser den sökande (om du registrerar dig för eller använder en Tjänst som en enskild individ) eller den verksamhet som den sökande är anställd hos eller representerar (om du registrerar dig för eller använder en Tjänst som juridisk person). Termer med stor begynnelsebokstav har de innebörder som  anges i avsnittet Definitioner nedan. Om det förekommer någon motstridighet mellan dessa Allmänna villkor och de tillämpliga Tjänstevillkoren och Programpolicyerna, kommer de Allmänna villkoren att gälla och de tillämpliga Tjänstevillkoren kommer att ha företräde framför Programpolicyerna.

 1. Registrering
 2. I syfte att påbörja registreringsprocessen måste du registrera dig för en eller flera av Tjänsterna. Genom att registrera dig för eller använda Tjänsterna bekräftar du att du inte har förlitat dig på några muntliga eller skriftliga framställningar som har gjorts av medarbetare hos Amazon och/eller något av dess närstående företag och att du valde tjänsten baserat på egen due diligence och eget övervägande. Användning av Tjänsterna är begränsad till parter som lagligen kan ingå och upprätta avtal enligt tillämplig lag (det kan exempelvis vara så att ett visst Amazon-webbplatsland inte tillåter minderåriga att använda Tjänsterna). Som en del av din ansökan måste du ge oss ditt (eller din verksamhets) juridiska namn, huvudsakliga verksamhetsort adress, telefonnummer och e-postadress, såväl som andra uppgifter som vi kan begära. Alla personuppgifter som du tillhandahåller oss hanteras i enlighet med Amazons Integritetsmeddelande.

 3. Betalning av serviceavgifter
 4. Uppgifter om avgifter beskrivs fullständigt i tillämpliga Tjänstevillkor och Programpolicyer. Du ansvarar för alla dina utgifter i samband med detta Avtal, såvida inte detta Avtal eller de tillämpliga Tjänstevillkoren fӧreskriver något annat. Om du vill använda en Tjänst måste du tillhandahålla Amazon Payments Europe s.c.a. (“APE”) eller Amazon Payments UK Limited (“APUK”) giltiga kreditkortsuppgifter från ett eller flera kreditkort som accepteras av Amazon (“Ditt kreditkort”). Du får endast använda ett namn som du har behörighet att använda i samband med en Tjänst och du måste uppdatera alla föregående uppgifter så som nödvändigt för att säkerställa att de alltid förblir korrekta och fullständiga. Du ger APE eller APUK tillstånd (och ska tillhandahålla oss dokumentation som bekräftar detta på begäran från oss) att verifiera dina uppgifter (inklusive eventuella uppdaterade uppgifter), att från tid till annan skaffa kreditupplysningar om dig, att skaffa kreditgodkännande från utgivaren av Ditt kreditkort samt att debitera ditt kreditkort eller dina betalningskonton som du har hos APE och/eller APUK, om tillämpligt, för alla belopp som du ska betala till oss (som ersättning eller på annat sätt). Om du registrerade dig för Försäljning på Amazon före den 14 december 2018 och ännu inte har fått ett meddelande med APUK-kontobekräftelse kommer alla betalningar till dig att göras i enlighet med APE-användaravtalet. Om du registrerade dig för Försäljning på Amazon den 14 december 2018 eller senare eller har fått ett meddelande med APUK-kontobekräftelse kommer alla betalningar till dig i relation till UK Amazon-webbplatsen att göras i enlighet med APUK-användaravtalet, medan alla betalningar till dig i relation till DE Amazon-webbplatsen, ES Amazon-webbplatsen, FR Amazon-webbplatsen, IT Amazon-webbplatsen, NL Amazon-webbplatsen, SE Amazon-webbplatsen och/eller PL Amazon-webbplatsen kommer att göras i enlighet med APE-användaravtalet. Utöver att debitera Ditt kreditkort förfallna belopp ger du APE eller APUK behörighet att i stället välja att antingen (a) kvitta eventuella belopp som du ska betala till oss (som ersättning eller på annat sätt) mot eventuella betalningar som vi ska göra till dig eller (b) fakturera dig för belopp som ska betalas till oss, varvid du ska betala de fakturerade beloppen vid fakturans mottagande. Med undantag för om annat anges kommer alla belopp som behandlas i detta Avtal att uttryckas och visas i den Lokala valutan och alla betalningar som behandlas i detta Avtal kommer att göras i den Lokala valutan. 

 5. Löptid och uppsägning
 6. Löptiden för detta Avtal börjar på datumet för din slutförda registrering för användning av en Försäljningstjänst och fortsätter tills den sägs upp av oss eller dig så som anges nedan. Du kan när som helst säga upp din användning av en Försäljningstjänst omedelbart genom att skicka ett meddelande till oss via Seller Central, e-post, kontaktformuläret eller liknande. Vi kan säga upp din användning av någon av Tjänsterna eller säga upp detta Avtal enligt vårt gottfinnande med 30 dagars varsel. Vi kan stänga av eller säga upp din användning av Tjänsterna omedelbart om vi fastställer att (a) du väsentligen har brutit mot Avtalet och underlåtit att åtgärda detta inom sju dagar efter ett meddelande om att det måste åtgärdas, såvida inte ditt avtalsbrott utsätter oss för ansvar gentemot en tredje part, varvid vi har rätt att korta ner eller avstå från den ovannämnda perioden för åtgärdande enligt vårt rimliga gottfinnande, (b) ditt konto har använts eller våra kontroller visar att det kan ha använts för vilseledande eller bedrägliga eller olagliga aktiviteter eller (c) din användning av Tjänsterna har skadat eller våra kontroller visar att den kan skada andra säljare, kunder eller Amazons berättigade intressen. Vi kommer omedelbart att informera dig om sådan uppsägning eller avstängning via e-post eller liknande metod som skickas till dig personligen och på Seller Central, med en beskrivning av anledningen och de möjligheter som finns för att överklaga, dock med undantag för om vi har anledning att tro att tillhandahållandet av denna information kommer att hindra utredningen eller förebyggandet av vilseledande, bedrägliga eller olagliga aktiviteter eller kommer att ge dig möjlighet att kringgå våra skyddsåtgärder. Varje avstängning kommer att pågå tills du har lämnat tillfredsställande bevis på att du har åtgärdat dess orsak och implementerat nödvändiga förändringar, utom i händelse av en avstängning baserat på (b) eller (c) ovan, där vi säger upp eller inte kan återinsätta din användning mot bakgrund av den första vilseledande, bedrägliga eller olagliga aktiviteten eller skadan. Vid uppsägning av detta Avtal upphör alla relaterade rättigheter och förpliktelser enligt detta Avtal omedelbart, med undantag för att (d) du förblir ansvarig att utföra alla dina förpliktelser i samband med transaktioner som har ingåtts före uppsägningen och för alla eventuella skyldigheter som uppkommit före eller som resultat av uppsägningen och (e) Avsnitt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 och 17 i dessa Allmänna Villkor överlever uppsägningen.

 7. Licens
 8. Du beviljar oss en royaltyfri, icke-exklusiv, världsomfattande rätt och licens att, under dina ursprungliga och härledda immateriella rättigheters löptid, använda allt Ditt material för Tjänsterna eller andra Amazon-produkter eller tjänster och att underlicensiera de föregående rättigheterna till våra närstående företag och ansvariga för Amazon-förknippad egendom. Detta förutsätter dock att vi inte får ändra något av Dina varumärken med avseende på det format i vilket de tillhandahålls av dig (utom för att ändra storlek på varumärken i den utsträckning det är nödvändigt för presentation och så länge sådana varumärkens relativa proportioner förblir desamma) och måste följa dina borttagningsförfrågningar med avseende på specifik användning av Ditt material (förutsatt att du inte kan göra det med hjälp av standardfunktioner som du får tillgång till via den tillämpliga Amazon-webbplatsen eller Tjänsten). Det förutsätts dessutom att ingenting i detta Avtal kommer att förhindra eller försämra vår rätt att använda Ditt material utan ditt samtycke, i den utsträckning sådan användning är tillåten utan licens från dig eller dina närstående företag enligt gällande lag (t.ex. normal/skälig användning ('fair use') enligt upphovsrättslagar, referensanvändning enligt varumärkeslagar eller genom giltig licens från en tredje part).

 9. Framställningar
 10. Var och en av parterna framställer och garanterar att: (a) om den är en juridisk person, är  vederbörligen upprättad, giltig och i gott anseende ('good standing') enligt lagarna i det territorium där verksamheten är registrerad, (b) den har alla nödvändiga rättigheter, befogenheter och behörigheter att teckna detta Avtal och att uppfylla sina förpliktelser och att bevilja de rättigheter, licenser och behörigheter den beviljar häri, (c) alla uppgifter som den ena parten tillhandahåller eller gör tillgängliga för den andra parten eller dess närstående företag är korrekta och fullständiga och att den kommer att uppdatera sådana uppgifter utan dröjsmål så som nödvändigt för att säkerställa att de alltid förblir korrekta och fullständiga, (d) den inte är föremål för sanktioner eller på annat sätt är angiven på en förteckning över förbjudna eller begränsade parter eller ägs eller kontrolleras av en sådan part, inklusive men ej begränsat till de förteckningar som upprätthålls av FN:s säkerhetsråd, den amerikanska staten (t.ex. USA:s finansdepartements förteckningar “Specially Designated Nationals” och “Foreign Sanctions Evaders” och USA:s handelsdepartements enhetsförteckning), EU eller dess medlemsstater eller andra tillämpliga myndigheter samt (e) den kommer att efterleva alla tillämpliga Lagar vid utförandet av sina förpliktelser och utövandet av sina rättigheter inom ramen för detta Avtal.

 11. Skadelöshetsåtagande
 12. 6.1 Ditt skadelöshetsåtagande. Du ska försvara, gottgöra och hålla Amazon och våra tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud skadeslösa mot alla anspråk från tredje part, förluster, skador, förlikningar, kostnader, utgifter eller andra typer av ansvar (inklusive och utan begränsning advokatarvoden) (var och en ett “Anspråk”) som uppstår genom eller är relaterat till (a) din bristande efterlevnad av tillämpliga lagar, (b) Dina produkter, inklusive erbjudande, försäljning, leverans (utom Dina produkter som levereras via FBA-tjänsten), återbetalning, avbeställning, returnering eller justering därav, och varje förekomst av personskada, dödsfall (i den utsträckning skadan eller dödsfallet inte orsakas av Amazon) eller skada på egendom relaterad därtill, (c) Dina skatter och avgifter eller indrivning, betalning eller underlåtenhet att indriva eller betala Dina skatter eller avgifter eller misslyckande med att uppfylla skatteregistreringsskyldighet eller (d) faktiskt eller, baserat på specifika indikationer, påstått brott mot de framställningar du har gjort.

  6.2 Amazons skadelöshetsåtagande. Amazon ska försvara, gottgöra och hålla dig och dina tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud skadeslösa mot alla anspråk från tredje part som uppstår genom eller relaterat till: (a) Amazons bristande efterlevnad av tillämpliga lagar eller (b) påståenden om att driften av en Amazon-butik gör intrång i eller otillbörligen tillskansar sig den tredje partens immateriella rättigheter.

  6.3 Process. Om något Anspråk avseende skadelöshet eventuellt kan påverka oss negativt kan vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, frivilligt ingripa i förfaranden på egen bekostnad. Ingen part får samtycka till verkställandet av någon dom eller delta i någon förlikning av ett Anspråk om skadelöshet utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten vilket inte får förvägras på orimligt sätt, dock med undantag för att en part får reglera ett anspråk som uteslutande är riktat mot och uteslutande påverkar den parten.

 13. Ansvarsbegränsning
 14. Båda parterna är endast ansvariga för skador som uppkommit genom uppsåt eller grov vårdslöshet. I händelse av mindre försumlighet är parterna endast ansvariga för (a) skada på liv, kropp eller hälsa eller (b) förutsägbara vanligtvis förekommande skador som uppstår som resultat av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse.

 15. Försäkring
 16. Om bruttointäkterna från försäljning av Dina produkter som behandlas via tjänsten Levereras av Amazon överstiger den tillämpliga Försäkringströskeln varje månad under en period på tre (3) månader i följd, eller om så begärs av oss, ska du inom trettio (30) dagar därefter på egen bekostnad under återstoden av Löptiden upprätthålla en allmän ansvarsförsäkring från tredje part i samband med varje Amazon-webbplats, med minst de Försäkringsgränser per förekomst/totala belopp som täcker skadeståndsansvar orsakat av eller som uppkommer genom driften av din verksamhet i samband med en sådan Amazon-webbplats, inklusive produktansvar och personskada, med policys som anger Amazon och dess rättsinnehavare som medförsäkrade. På begäran från oss ska du förse oss med försäkringsintyg som visar den försäkring som krävs enligt detta Avsnitt 8 till följande adress: Amazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Attn: Risk Management och med en kopia till: c/o Amazon, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA, Attn: Risk Management. 

 17. Skatter
 18. Din användning av Tjänsterna är föremål för Amazons skattepolicyer som anges på sidan med Programpolicyer. Du måste efterleva alla tillämpliga skattelagar och uppfylla alla förpliktelser gentemot skattemyndigheterna i rätt tid och på ett fullständigt sätt.

  Mellan parterna kommer du att ansvara för insamling, rapportering och betalning av samtliga av Dina skatter, med förbehåll för om (i) Amazon automatiskt beräknar, insamlar eller betalar skatter åt dig i enlighet med detta Avtal; eller om (ii) Amazon uttryckligen går med på att erhålla skatter eller andra transaktionsbaserade avgifter åt dig i samband med skatteuträkningstjänster tillgängliga från Amazon och som används av dig. Du instämmer med och överensstämmer med skattepolicyn listad under Programmets Policy. Alla avgifter och betalningar ålagda av dig till Amazon enligt detta avtal eller det tillämpliga Tjänstevillkoenr är exklusive tillämpliga skatter, avdrag eller någon källskatt (inklusive men inte begränsade till gränsöverskridande källskatter) och du ansvarar för att betala Amazon alla förpliktade avgifter och avdrag eller källskatt som krävs på någon betalning.

  Du godkänner accepterande av elektroniska fakturor från Amazon i det format och med den leveransmetod vi bestämmer.

 19. Självfakturering
 20. Om vi köper någon av Dina produkter samtycker du till att Amazon kan utfärda fakturor genom självfakturering å dina vägnar för perioden från det datum då du har samtyckt till att tillåta Amazon att köpa Dina produkter fram till det datum då detta Avtal sägs upp av oss eller av dig. Fakturor som utfärdas genom självfakturering kommer att innehålla alla uppgifter som vi fastställer som nödvändiga för att utfärda en momsfaktura enligt gällande Lag. Amazon kan behålla dessa uppgifter och använda dem så som krävs enligt gällande Lag. Du måste underrätta oss omedelbart om du (i) har kännedom om ytterligare uppgifter som måste tillhandahållas för de fakturor som utfärdas genom självfakturering för att uppfylla kraven i gällande Lag, (ii) upphör att vara registrerad för moms eller (iii) ändrar ditt momsregistreringsnummer. Självfakturerade fakturor kommer att utfärdas i de tillämpliga Amazon-webbplatsernas valuta. Varje självfakturerad faktura kommer att betraktas som godkänd om du inte avvisar den inom 30 dagar räknat från utfärdandedatumet. Du samtycker till att inte utfärda separata försäljningsfakturor för de transaktioner som täcks av en självfakturerad faktura.

 21. Sekretess och personuppgifter
 22. Under din användning av Tjänsterna kan du få tillgång till Konfidentiella uppgifter. Du samtycker till att under Avtalets löptid och fem år efter Avtalets uppsägning: (a) alla Konfidentiella uppgifter, med undantag för kunders personuppgifter som ägs av respektive kund, ska förbli Amazons exklusiva egendom, (b) du och dina närstående företag endast får använda Konfidentiella uppgifter på sånt sätt som är rimligt nödvändigt för ditt deltagande i Tjänsterna, (c) du får inte och måste förmå dina närstående företag att inte direkt eller indirekt (inklusive via en tredje part) på annat sätt lämna ut Konfidentiella uppgifter till någon enskild person, något företag eller någon annan tredje part, utom så som krävs för att efterleva gällande lag, (d) du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda de Konfidentiella uppgifterna mot all användning eller allt utlämnande som inte uttryckligen är tillåtet enligt detta Avtal samt (e) du får endast behålla Konfidentiella uppgifter så länge det är nödvändigt fӧr att använda dem för deltagandet i Tjänsterna eller för att uppfylla dina lagstadgade förpliktelser (t.ex. beskattning) och att du i alla fall måste radera sådana uppgifter vid uppsägning av Avtalet eller så snart de ej längre krävs för att uppfylla lagstadgade förpliktelser. Den föregående meningen begränsar inte din rätt att dela Konfidentiella uppgifter med en myndighet som har jurisdiktion över dig, förutsatt att du begränsar utlämnandet till den minsta nödvändiga mängden uppgifter och uttryckligen förklarar de delade uppgifternas konfidentiella beskaffenhet för myndigheten. Du får inte utfärda något pressmeddelande relaterat till Tjänsterna eller använda vårt namn, våra varumärken eller vår logotyp på något sätt (inklusive i reklammaterial) utan föregående skriftligt tillstånd från oss eller framställa relationen mellan oss på något missvisande eller förskönande sätt. Du får endast använda märket “Tillgänglig på Amazon” ('Available at Amazon') såsom definierat i och i enlighet med riktlinjerna för användning av varumärken på Seller Central och du får inte använda vårt namn, våra varumärken eller våra logotyper på något sätt (inklusive i reklammaterial) som inte omfattas av riktlinjerna för användning av varumärket utan föregående skriftligt tillstånd från oss.

  Vi agerar som personuppgiftsansvarig för alla kunders personuppgifter som samlas in via Tjänsterna. Du är personuppgiftsansvarig för kunders personuppgifter som är absolut nödvändiga för att leverera beställningar och får inte använda sådana kunders personuppgifter (inklusive kontaktuppgifter) för något annat ändamål än att leverera beställningar eller tillhandahålla kundtjänst i samband med en Tjänst. I allmänhet får du inte använda sådana personuppgifter på något sätt som är oförenligt med tillämplig lag. Du måste alltid hålla kunders personuppgifter konfidentiella (den ovanstående tidsgränsen på fem år gäller inte för kunders personuppgifter).

 23. Force Majeure
 24. Vi kommer inte att ansvara för eventuella förseningar eller misslyckanden med att fullgöra någon av våra förpliktelser inom ramen för detta Avtal på grund av orsaker, händelser eller annat som ligger utanför vår rimliga kontroll.

 25. Parternas relation
 26. Du och vi är oberoende kontraktsslutande parter och ingenting i detta Avtal ska tolkas som att det skapar ett partnerskap, joint venture, agentförhållande, franchise, försäljningsrepresentant eller anställning mellan parterna. Amazon är inte en auktionsförrättare och ej heller en mellanhand mellan köparen och säljaren. Du kommer inte att ha någon behörighet att göra eller acceptera några erbjudanden eller framställningar å våra vägnar. Du får inte göra något uttalande, vare sig på din sida eller på annat sätt, som skulle motsäga något i detta avsnitt. Detta Avtal kommer inte att skapa en exklusiv relation mellan dig och oss. Inget som uttrycks eller omnämns i eller underförstås från detta Avtal är avsett eller kommer att tolkas som att det ger någon annan Person än parterna någon juridisk eller skälig rättighet, gottgörelse eller anspråk inom ramen för eller med avseende på detta Avtal. Detta Avtal och alla framställningar, garantier, åtaganden, villkor och bestämmelser i detta Avtal är avsedda att vara och verkar för egen och exklusiv förmån för Amazon, dig och kunder eller säljare som förlitar sig på det. Mellan dig och oss kommer du att vara ensam ansvarig för alla förpliktelser som är förknippade med användning av någon tredje parts tjänst eller funktion som du tillåter oss att använda å dina vägnar, inklusive efterlevnad av tillämpliga användarvillkor.

 27. Förslag och annan information
 28. Om du eller något av dina närstående företag väljer att tillhandahålla eller tillgängliggöra förslag, kommentarer, idéer, förbättringar eller annan feedback eller material till oss i samband med eller relaterat till någon Amazon-webbplats eller Tjänst (inklusive eventuell relaterad Teknik), ska du, i den utsträckning det är nödvändigt och som är godkänt enligt gällande lag, oåterkalleligen bevilja oss en royaltyfri och världsomfattande licens för alla rättigheter, all äganderätt och alla intressen i och till förslagen under hela löptiden för skyddet av de bakomliggande rättigheterna. I syfte att samarbeta med myndigheters förfrågningar, skydda våra system och kunder eller säkerställa integriteten hos och driften av vår verksamhet och våra system kan vi skaffa åtkomst till och lämna ut alla uppgifter som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga, inklusive men ej begränsat till användares kontaktuppgifter, IP-adresser och trafikinformation, användningshistorik och publicerat innehåll.

 29. Ändringar
 30. I enlighet med Avsnitt 17 kommer vi att ge information om ändringar i Avtalet minst 15 dagar i förväg.

  Vi kan dock ändra eller modifiera Avtalet när som helst med omedelbar verkan (a) för att uppfylla kraven i lagar och förordningar och på grund av bedrägeri- och missbruksförebyggande skäl eller säkerhetsskäl, (b) för att ändra befintliga funktioner eller lägga till ytterligare funktioner i Tjänsterna (när detta inte har väsentlig negativ inverkan på din användning av Tjänsterna) eller (c) för att begränsa produkter eller aktiviteter som vi anser vara osäkra, olämpliga eller stötande. Vi kommer att underrätta dig om alla eventuella ändringar eller modifieringar i enlighet med Avsnitt 17.

  Din fortsatta användning av Tjänsterna efter det datum en ändring i detta Avtal träder i kraft, i enlighet med detta Avsnitt 15, utgör ditt samtycke till den ändringen. Om någon ändring inte är godtagbar för dig samtycker du till att inte använda Tjänsterna och att säga upp Avtalet enligt beskrivningen i Avsnitt 3. 

 31. Lösenordssäkerhet
 32. De lösenord som vi förser dig med får endast användas under Löptiden och för att få åtkomst till Seller Central (eller andra verktyg vi tillhandahåller) i syfte att använda Tjänsterna, godkänna Dina transaktioner elektroniskt och granska dina slutförda Transaktioner. Du ansvarar själv för att upprätthålla säkerheten för ditt lösenord. Du får inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part (utöver tredje parter som du ger tillstånd till att använda ditt konto eller Seller Central i enlighet med detta Avtal) och du är ensamt ansvarig för all användning av eller åtgärder som vidtas med hjälp av ditt lösenord. Om ditt lösenord inte längre är säkert måste du ändra det omedelbart. 

 33. Övrigt
 34. Lagarna i Luxemburg reglerar detta Avtal och alla dess villkor, utan att ge effekt till några principer om lagkonflikter eller CISG (FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor). Alla eventuella tvister som på något sätt är relaterade till din användning av Tjänsterna eller till detta Avtal ska avgöras på icke-exklusiv basis i domstolarna i distriktet Luxembourg City, Luxemburg. Du får inte överlåta detta Avtal, enligt lag eller på annat sätt, utan vårt föregående skriftliga medgivande. Alla försök att tilldela eller på annat sätt överlåta Avtalet i strid mot detta avsnitt är ogiltiga, dock förutsatt att du efter meddelande till Amazon får tilldela eller överlåta detta Avtal, helt eller delvis, till någon av dina Närstående företag så länge du förblir ansvarig för dina förpliktelser som uppstod före det datum då tilldelningen eller överlåtelsen trädde i kraft enligt detta Avtal. Du samtycker till att vi kan tilldela eller överlåta våra rättigheter och skyldigheter inom ramen för detta avtal: (a) i samband med fusion, konsolidering, förvärv eller försäljning av alla eller väsentligen alla våra tillgångar eller liknande transaktioner eller (b) till något Närstående företag eller som en del av en företagsomorganisation. När en sådan tilldelning träder i kraft anses rättsinnehavaren ersätta Amazon som part i detta Avtal. Med förbehåll för denna begränsning ska detta Avtal vara bindande för, gälla till förmån för och vara verkställbar gentemot parterna och deras respektive efterträdare och övertagare. 

  Amazon förbehåller sig rätten att omedelbart stoppa alla Transaktioner, förhindra eller begränsa åtkomst till Tjänsterna eller vidta någon annan åtgärd för att begränsa åtkomst till eller tillgänglighet av felaktig produktannons, alla olämpligt kategoriserade varor, alla olagliga varor eller alla varor som annars är förbjudna enligt tillämpliga Programpolicyer.

  Det autentiska språket i detta Avtal och underordnad eller förknippad dokumentation är engelska och eventuella översättningar tillhandahålls endast för bekvämlighets skull. Om det förekommer någon motstridighet eller skillnad i tolkningen mellan den engelska versionen av detta Avtal och underordnad eller förknippad dokumentation och någon översättning av dem, ska den engelska språkversionen och tolkningen gälla och ha företräde. 

  Amazon kommer att ge dig information enligt detta Avtal genom att publicera ändringar på Seller Central eller på den tillämpliga Amazon Services-webbplats till vilken ändringarna relaterar (t.ex. webbplatsen för Marknadsplats utvecklare som är tillgänglig via ditt konto) och genom att skicka ett personligt meddelande till dig via e-post eller liknande metod. Du måste skicka alla meddelanden och annan kommunikation avseende Amazon till vårt Försäljningspartner Support-team via Seller Central, e-post, kontaktformuläret eller liknande. Vi kan också kommunicera med dig elektroniskt och via andra medier i samband med dina annonser, din försäljning och Tjänsterna och du samtycker till sådan kommunikation. Du kan ändra dina e-postadresser genom att uppdatera dina uppgifter i Seller Central. Du ska uppdatera dina e-postadresser (såväl som ditt juridiska namn, din adress och ditt telefonnummer) så snart det är nödvändigt för att säkerställa att de är korrekta.

  Om någon bestämmelse i detta Avtal bedöms vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas kommer det villkoret att bedömas vara avskiljbart från dessa villkor utan att det påverkar giltigheten i och verkställbarheten av några återstående bestämmelser. Detta Avtal, tillsammans med APE-användaravtalet och APUK-användaravtalet, utgör det fullständiga avtalet mellan parterna med avseende på Tjänsterna och det relaterade ämne som beskrivs häri och ersätter alla tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga avtal och överenskommelser.

  Definitioner

  Följande termer har följande innebörd i detta Avtal:

  “Amazons förknippade egendom” avser varje webbplats, enhet, tjänst, funktion eller annan online-närvaropunkt (PoP) eller typ av media, utöver en Amazon-webbplats, via vilken någon Amazon-webbplats och/eller produkter eller tjänster som är tillgängliga på någon av dem publiceras, erbjuds, marknadsförs, annonseras eller beskrivs.

  “Amazon-webbplats” avser, så som tillämpligt, DE Amazon-webbplatsen, FR Amazon-webbplatsen, IT Amazon-webbplatsen, ES Amazon-webbplatsen, UK Amazon-webbplatsen, NL Amazon-webbplatsen, SE Amazon-webbplatsen och/eller SEPL Amazon-webbplatsen.

  “Amazon-webbplatsland” avser det tillämpliga av följande:

  • Tyskland (om Amazons webbplats är DE Amazon-webbplatsen),
  • Frankrike (om Amazons webbplats är FR Amazon-webbplatsen),
  • Italien (om Amazons webbplats är IT Amazon-webbplatsen),
  • Spanien (om Amazons webbplats är ES Amazon-webbplatsen),
  • Storbritannien och Kanalöarna (om Amazons webbplats är UK Amazon-webbplatsen),
  • Nederländerna (om Amazons webbplats är NL Amazon-webbplatsen),
  • Sverige (om Amazons webbplats är SE Amazon-webbplatsen),
  • Polen (om Amazons webbplats är PL Amazon-webbplatsen).

  “APE-användaravtal” har den innebörd som anges i Tjänstevillkoren för Försäljning på Amazon.

  “APE” avser Amazon Payments Europe s.c.a.

  “APUK-kontobekräftelse” avser, om du registrerade dig för Försäljning på Amazon före den 14 december 2018, det meddelande du fick i Seller Central om att ditt APUK-betalningskonto för Försäljning på Amazon har öppnats.

  “APUK-användaravtal” har den innebörd som anges i Tjänstevillkoren för Försäljning på Amazon.

  “APUK” avser Amazon Payments UK Limited.

  “Beställningsuppgifter” avser, med avseende på alla Dina produkter som säljs via en Amazon-webbplats, de beställnings- och leveransuppgifter som vi tillhandahåller eller gör tillgängliga för dig.

  “DE Amazon-webbplatsen” avser den webbplats vars primära hemsida identifieras av webbadressen www.amazon.de och alla efterträdande eller ersättande webbplatser.

  “Ditt material” avser all Teknik, Dina Varumärken, Innehåll, Din Produktinformation, data, material och andra objekt eller uppgifter som du eller dina närstående företag tillhandahåller eller gör tillgängliga för Amazon eller dess närstående företag.

  “Din produkt” avser en produkt eller tjänst som du: (a) har erbjudit via tjänsten Försäljning på Amazon, (b) har levererat eller på annat sätt behandlat via tjänsten Levereras av Amazon eller (c) har gjort tillgänglig för annonsering via tjänsten Sponsrade annonser.

  “Dina försäljningskanaler” avser alla försäljningskanaler och andra medel via vilka du eller någon av dina närstående företag erbjuder eller säljer produkter (utom fysiska butiker).

  “Dina skatter” avser alla mervärdes-, försäljnings-, nyttjande-, punkt-, import, export- och andra skatter och avgifter som värderats, påförts eller som måste tas ut eller betalas av någon anledning (i) i samband med reklam, erbjudande om eller försäljning av produkter eller tjänster från dig på eller via eller i samband med Tjänsterna, (ii) i samband med några tillhandahållna produkter eller tjänster för vilka Dina produkter direkt eller indirekt ingår som en form av betalning eller utbyte eller (iii) på annat sätt i samband med någon åtgärd, utebliven åtgärd eller underlåtenhet från din eller dina närstående företags sida eller från någon Person som tillhandahåller produkter eller tjänster eller dina eller deras respektive medarbetare, ombud, uppdragstagare eller representanter, för vilka Dina produkter direkt eller indirekt ingår som en form av betalning eller utbyte. Denna definierade term, så som den används i Tjänstevillkoren för Levereras av Amazon, avser också alla typer av skatter som omnämns ovan och som påförs eller måste tas ut av Amazon eller någon av dess närstående företag i samband med eller som resultat av (a) lagerhållning av inventarier, förpackningar, Dina produkter och annat material som ägs av dig och lagras av Amazon eller (b) leverans, transport, presentförpackning eller Amazons andra åtgärder med Dina produkter i enlighet med Tjänstevillkoren för Levereras av Amazon.

  “Dina varumärken” avser de av dina Varumärken som du tillhandahåller oss: (a) i icke-textformat för märkningsändamål och (b) åtskilda från (och inte inbäddade eller på annat sätt inkorporerade i) några produktspecifika uppgifter eller material.

  “Din transaktion” avser all försäljning av Dina produkter via en Amazon-webbplats.

  “ES Amazon-webbplatsen” avser den webbplats vars primära hemsida identifieras av webbadressen www.amazon.es och alla efterträdande eller ersättande webbplatser.

  “FR Amazon-webbplatsen” avser den webbplats vars primära hemsida identifieras av webbadressen www.amazon.fr och alla efterträdande eller ersättande webbplatser.

  “Försäkringsgränser” avser det tillämpliga av följande:

  • 500 000 EUR (om Amazons webbplats är DE Amazon-webbplatsen, FR Amazon-webbplatsen, IT Amazon-webbplatsen, ES Amazon-webbplatsen eller NL Amazon-webbplatsen),
  • 400 000 GBP (om Amazons webbplats är UK Amazon-webbplatsen),
  • 5 000 000 SEK (om Amazons webbplats är SE Amazon-webbplatsen),
  • 2 250 000 PLN (om Amazon-webbplatsen är PL-Amazon-webbplatsen).

  “Försäkringströskel” avser det tillämpliga av följande:

  • 5 000 EUR (om Amazons webbplats är DE Amazon-webbplatsen, FR Amazon-webbplatsen, IT Amazon-webbplatsen, ES Amazon-webbplatsen eller NL Amazon-webbplatsen),
  • 4 000 GBP (om Amazons webbplats är UK Amazon-webbplatsen),
  • 50 000 SEK (om Amazons webbplats är SE Amazon-webbplatsen),
  • 22 500 PLN (om Amazon-webbplatsen är PL-Amazon-webbplatsen).

  “Försäljningsintäkter” avser de bruttoförsäljningsintäkter som betalas av köpare via den tillämpliga Amazon-webbplatsen under någon av Dina transaktioner, inklusive Försäljningspriset, all frakt och hantering, presentförpackning och andra avgifter, skatter och tullar.

  “Huvudsakliga verksamheten” avser huvudsätet för var Amazons tjänster erhålls och som angetts som Företagsadress i ditt försäljarkonto.

  “Immateriell rättighet” avser alla patent, upphovsrätter, Varumärken, domännamn, ideella rättigheter, rättigheter till företagshemlighet eller andra immateriella rättigheter som uppstår enligt Lag och alla tillhörande och relaterade rättigheter, inklusive alla rättigheter till registrering och förnyelse och åtgärder vid brott, förskingring eller intrång i något av ovanstående.

  “Innehåll” avser upphovsrättsskyddat arbete enligt tillämplig Lag och innehåll som skyddas av databasrättigheter.

  “IT Amazon-webbplatsen” avser den webbplats vars primära hemsida identifieras av webbadressen www.amazon.it och alla efterträdande eller ersättande webbplatser.

  “Konfidentiella uppgifter” avser uppgifter relaterade till oss, till Tjänsterna eller Amazonkunder som inte är kända för allmänheten, inklusive men ej begränsat till alla uppgifter som identifierar eller är unika för specifika kunder, rapporter om, inblick i och andra uppgifter om Tjänsterna, uppgifter som är härledda från Tjänsterna, med undantag för uppgifter (utöver kunders personuppgifter) som uppstår genom försäljning av dina produkter och består av sålda produkter, priser, försäljning, volymer och transaktionens tidpunkt, samt tekniska specifikationer eller verksamhetsspecifikationer relaterade till Tjänsterna. Inom ramen för detta Avtal utgör kunders personuppgifter alltid Konfidentiella uppgifter.

  “Lag” avser alla lagar, föreskrifter, regler, förordningar, order, licenser, tillstånd, förelägganden, beslut eller andra krav, nu eller hädanefter gällande, från en statlig myndighet med behörighet.

  “Lokal valuta” avser det tillämpliga av följande:

  • Euro (om Amazons webbplats är DE Amazon-webbplatsen, FR Amazon-webbplatsen, IT Amazon-webbplatsen, ES Amazon-webbplatsen eller NL Amazon-webbplatsen),
  • Brittiska pund (om Amazons webbplats är UK Amazon-webbplatsen),
  • Svenska kronor (om Amazons webbplats är SE Amazon-webbplatsen),
  • Polska złoty (om Amazon-webbplatsen är PL Amazon-webbplatsen).

  “NL Amazon-webbplatsen” avser den webbplats vars primära hemsida identifieras av webbadressen www.amazon.nl och alla efterträdande eller ersättande webbplatser.

  “Person” avser alla enskilda personer, företag, partnerskap, aktiebolag, statliga myndigheter, föreningar, joint venture, avdelningar eller andra förnimbara enheter, oavsett om de har en distinkt rättslig existens eller ej.

  “PL Amazon-webbplatsen” avser den webbplats, vars primära hemsida identifieras av webbadressen www.amazon.pl, och alla efterträdande eller ersättande webbplatser.

  “Programpolicyer” avser alla policyer och programvillkor som tillhandahålls på sidan Programpolicyer.

  “SE Amazon-webbplatsen” avser den webbplats vars primära hemsida identifieras av webbadressen www.amazon.se och alla efterträdande eller ersättande webbplatser.

  “Seller Central” avser den online-portal och de verktyg som Amazon tillhandahåller dig för din användning vid hantering av dina beställningar, lager och närvaro på en viss Amazon-webbplats eller någon annan online-närvaropunkt (PoP).

  “Teknik” avser alla: (a) idéer, procedurer, processer, system, driftsmetoder, koncept, principer och upptäckter som skyddas eller kan skyddas enligt Lagarna i någon jurisdiktion, (b) gränssnitt, protokoll, ordlistor, bibliotek, strukturerade XML-format, specifikationer, språk, dataformat eller andra liknande material samt (c) programvara, maskinvara, kod, teknik eller andra funktionella objekt.

  “Tjänst” avser var och en av följande tjänster som Amazon gör tillgänglig på en eller flera av Amazon-webbplatserna: Försäljning på Amazon, Levereras av Amazon, Sponsrade annonser samt alla relaterade tjänster som vi gör tillgängliga.

  “Tjänstevillkor” avser de tjänstevillkor som är specifika för varje Tjänst som anges häri och utgör del av detta Avtal från det datum då du väljer att registrera dig för eller använda den tillämpliga Tjänsten samt eventuella efterföljande ändringar vi har rätt att göra i sådana villkor.

  “UK Amazon-webbplatsen” avser den webbplats vars primära hemsida identifieras av webbadressen www.amazon.co.uk och alla efterträdande eller ersättande webbplatser.

  “Uteslutna produkter” avser, så som tillämpligt, de produkter eller artiklar som anges på Seller Central under kategori-, produkt- och innehållsbegränsningar för DE Amazon-webbplatsen, kategori-, produkt- och innehållsbegränsningar för FR Amazon-webbplatsen, kategori-, produkt- och innehållsbegränsningar för IT Amazon-webbplatsen, kategori-, produkt- och innehållsbegränsningar för ES Amazon-webbplatsen, kategori-, produkt- och innehållsbegränsningar för UK Amazon-webbplatsen, kategori-, produkt- och innehållsbegränsningar för NL Amazon-webbplatsen, kategori-, produkt- och innehållsbegränsningar för SE Amazon-webbplatsen, samt produkt- och innehållsbegränsningar för PL Amazon-webbplatsen.

  “Varumärke” avser varje varumärke, servicemärke, utstyrsel (inklusive all privatägd “look and feel”), varunamn, annan skyddad logotyp eller beteckning eller annan källa eller verksamhetsidentifikation, som skyddas eller kan skyddas enligt någon Lag.

   

  Tjänstevillkor för Försäljning på Amazon

  Försäljning på Amazon (“Försäljning på Amazon”) är en Tjänst som ger dig möjlighet erbjuda vissa produkter och tjänster till försäljning direkt via Amazon-webbplatserna. Försäljning på Amazon drivs av Amazon Services Europe S.à r.l. 

  Dessa Tjänstevillkor för Försäljning på Amazon är en del av Amazon Services Europe Business Solutions-avtalet (“Business Solutions-avtalet”), men om inget annat uttryckligen anges omfattar och gäller det endast för ditt deltagande i Försäljning på Amazon. Om termer inte är definierade i dessa Tjänstevillkor för Försäljning på Amazon (inklusive Försäljning på Amazon-definitionerna) har alla termer med stor begynnelsebokstav samma innebörd som definieras i Business Solutions-avtalet. VILLKOREN I ANVÄNDARAVTALET FÖR AMAZON PAYMENTS EUROPE – FÖRSÄLJNING PÅ AMAZON (“APE-ANVÄNDARAVTAL”) MELLAN DIG OCH AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. KOMMER ATT REGLERA DEN TJÄNST FÖR BEHANDLING AV BETALNINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS DIG AV APE I SAMBAND MED DINA TRANSAKTIONER VIA DEN FÖRSÄLJNING PÅ AMAZON-TJÄNST SOM DU REGISTRERAR DIG FÖR ELLER ANVÄNDER I SAMBAND MED DE AMAZON-WEBBPLATSEN, ES AMAZON-WEBBPLATSEN, FR AMAZON-WEBBPLATSEN, IT AMAZON-WEBBPLATSEN, NL AMAZON-WEBBPLATSEN, SE AMAZON-WEBBPLATSEN OCH/ELLER PL AMAZON-WEBBPLATSEN OCH, OM DU REGISTRERADE DIG FÖR FÖRSÄLJNING PÅ AMAZON FÖRE DEN 14 DECEMBER 2018 OCH ÄNNU INTE HAR FÅTT ETT MEDDELANDE MED EN APUK-KONTOBEKRÄFTELSE, UK AMAZON-WEBBPLATSEN. OM DU REGISTRERADE DIG FÖR FÖRSÄLJNING PÅ AMAZON DEN 14 DECEMBER 2018 ELLER SENARE ELLER HAR FÅTT ETT MEDDELANDE MED EN APUK-KONTOBEKRÄFTELSE KOMMER VILLKOREN I ANVÄNDARAVTALET FÖR AMAZON PAYMENTS UK – FÖRSÄLJNING PÅ AMAZON (“APUK-ANVÄNDARAVTAL”) MELLAN DIG OCH AMAZON PAYMENTS UK LIMITED ATT REGLERA DEN TJÄNST FÖR BEHANDLING AV BETALNINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS DIG AV APUK I SAMBAND MED DINA TRANSAKTIONER VIA FÖRSÄLJNING PÅ AMAZON-TJÄNSTEN PÅ UK AMAZON-WEBBPLATSEN. DU ÄR FÖREMÅL FÖR VILLKOREN I APE-ANVÄNDARAVTALET OCH/ELLER APUK-ANVÄNDARAVTALET (SÅ SOM TILLÄMPLIGT) OAKTAT NÅGOT MOTSÄGANDE I DETTA AVTAL.

  S-1. Dina produktannonser och beställningar

  S-1.1 Produkter och produktinformation. Du måste, i enlighet med tillämpliga Programpolicyer, tillhandahålla korrekt och fullständig Obligatorisk produktinformation för varje produkt eller tjänst som du gör tillgänglig för att erbjudas till försäljning via en Amazon-webbplats och omedelbart uppdatera sådan information efter behov för att säkerställa att den alltid förblir korrekt och fullständig. Du måste också se till att Ditt material, Dina produkter (inklusive förpackningar) och erbjudandet och efterföljande försäljning av något av dem på en Amazon-webbplats efterlever alla tillämpliga lagar (inklusive alla krav på lägsta ålder, märkning och etiketter) och inte innehåller något explicit sexuellt (utom i den utsträckning det uttryckligen är tillåtet enligt våra tillämpliga Programpolicyer), nedsättande eller obscent material och inte bryter mot någon tredje parts upphovsrätt, varumärke, design, databas eller andra rättigheter. Du intygar att Dina produkter inte har producerats, tillverkats, monterats eller förpackats genom tvångsarbete, straffarbete eller barnarbete. Du får inte tillhandahålla någon information om eller på annat sätt försöka erbjuda till försäljning på Amazon-webbplatserna några Uteslutna produkter eller tillhandahålla några URL-märken för användning eller begära att några URL-märken används på någon Amazon-webbplats. För varje vara som du erbjuder på någon av Amazon-webbplatserna måste du ge oss information om den stat eller det land som artikeln levereras från.

  S-1.2 Produktannonser, marknadsföring, beställningsbehandling. Vi kommer att annonsera Dina produkter för försäljning på en viss Amazon-webbplats på det tillämpliga Försäljning på Amazon-Startdatumet och utföra marknadsföring och främja Dina produkter i enlighet med Business Solutions-avtalet (inklusive via Amazons förknippade egendom eller andra funktioner, reklam eller program på eller i anslutning till den tillämpliga Amazon-webbplatsen). Vi kan använda de mekanismer som bedömer, eller ger kunder möjlighet att bedöma, Dina produkter och/eller dina prestationer som säljare och Amazon kan göra dessa bedömningar och feedback tillgängliga för allmänheten. Vi kommer att tillhandahålla dig beställningsuppgifter för var och en av dina transaktioner. Försäljningsintäkter relaterade till försäljning på DE Amazon-webbplatsen, ES Amazon-webbplatsen, FR Amazon-webbplatsen, IT Amazon-webbplatsen, NL Amazon-webbplatsen, SE Amazon-webbplatsen och/eller PL Amazon-webbplatsen kommer att sättas in på Ditt APE-betalningskonto för Försäljning på Amazon i enlighet med APE-användaravtalet. Om du registrerade dig för Försäljning på Amazon före den 14 december 2018 och inte har fått ett meddelande med en APUK-kontobekräftelse kommer försäljningsintäkter relaterade till försäljning på UK Amazon-webbplatsen att sättas in på Ditt APE-betalningskonto för Försäljning på Amazon i enlighet med APE-användaravtalet. Om du registrerade dig för Försäljning på Amazon den 14 december 2018 eller senare eller har fått ett meddelande med en APUK-kontobekräftelse kommer försäljningsintäkter relaterade till försäljning på UK Amazon-webbplatsen att sättas in på Ditt APUK-betalningskonto för Försäljning på Amazon i enlighet med APUK-användaravtalet.

  S-1.3 Leverans- och hanteringsavgifter. För de av Dina produkter som säljs på eller via en Amazon-webbplats och inte levereras med hjälp av Levereras av Amazon ska du fastställa leverans- och hanteringsavgifter, om tillämpligt, via och med förbehåll för våra standardfunktioner och- kategorier för Amazon-webbplatsen och vidare med förbehåll för alla Programpolicyer för leverans- och hanteringsavgifter för den ifrågavarande Amazon-webbplatsen. För de av Dina produkter som levereras med hjälp av Levereras av Amazon kan du se mer information i Tjänstevillkoren för Levereras av Amazon.

  S-2. Försäljning och leverans, återbetalningar och returer 

  S-2.1 Försäljning och leverans. Utöver det som beskrivs i Tjänstevillkoren för Levereras av Amazon (om du använder Levereras av Amazon-tjänsten) ska du, för varje Amazon-webbplats för vilken du bestämmer dig för att registrera eller använda Försäljning på Amazon-tjänsten: (a) anskaffa, sälja, skicka och leverera Dina produkter som inte levereras med hjälp av Levereras av Amazon-tjänsten och anskaffa och sälja Dina produkter som levereras med hjälp av Levereras av Amazon-tjänsten, i vardera fallet i enlighet med villkoren för de tillämpliga Beställningsuppgifterna, dessa Tjänstevillkor och Business Solutions-avtalet och alla villkor som tillhandahålls dig och visas på den tillämpliga Amazon-webbplatsen vid beställningstillfället och ha eget ansvar för och bära all risk för sådana aktiviteter, (b) förpacka var och en av Dina produkter på ett affärsmässigt rimligt sätt och leverera var och en av Dina produkter på eller före deras Uppskattade leveransdatum, (c) hämta Beställningsuppgifter minst en gång varje arbetsdag, (d) se till att inte avbeställa någon av Dina transaktioner utom så som kan vara tillåtet enligt dina villkor som visas på den tillämpliga Amazon-webbplatsen vid tiden för den tillämpliga beställningen (dessa villkor måste överensstämma med Business Solutions-avtalet) eller som kan vara nödvändigt enligt Business Solutions-avtalet, (e) skicka och leverera Dina produkter i hela Amazon-webbplatsens land (utom i den utsträckning det är förbjudet enligt Lag eller Business Solutions-avtalet), (f) tillhandahålla Amazon information avseende leveranser, beställningsstatus och spårning (i den utsträckning det är tillgängligt), i vardera fall på begäran från oss med hjälp av de processer vi hänvisat till, och vi kan göra denna information tillgänglig för allmänheten, (g) följa alla anvisningar avseende Utgivningsdatum, (h) utan att det medför negativ inverkan på någon annan bestämmelse i dessa Tjänstevillkor, säkerställa att du är säljaren av alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för försäljning enligt detta Avtal, (i) inkludera en beställningsspecifik följesedel med varje leverans av Dina produkter och, om tillämpligt, alla momsfakturor, (j) identifiera dig själv som säljaren av produkten på alla följesedlar och annan information som ingår eller tillhandahålls i samband med Dina produkter och som den Person till vilken kunden kan returnera den tillämpliga produkten samt (k) se till att inte skicka e-postmeddelanden till kunden för att bekräfta beställningar, utskick eller leverans av Dina produkter (utom i den utsträckning Dina produkter är kvalificerade för betalning vid en annan tidpunkt än när leveransen sker, varvid du ska skicka e-postmeddelanden till kunden för att bekräfta leveransen av Dina produkter i ett format och på ett sätt som rimligen är godtagbart för oss). För de av Dina produkter som levereras med hjälp av Levereras av Amazon, om några, kommer Tjänstevillkoren för Levereras av Amazon att gälla för lagring, hantering och leverans av sådana Produkter. 

  S-2.2 Avbeställningar, returer och återbetalningar. För alla Dina produkter som inte levereras med hjälp av Levereras av Amazon ska du acceptera och behandla avbeställningar, returer, återbetalningar och justeringar i enlighet med dessa Tjänstevillkor och Amazons Återbetalningspolicyer och Programpolicyer för den tillämpliga Amazon-webbplatsen som är publicerade vid tidpunkten för den tillämpliga beställningen och vi kan informera kunder om att dessa policyer gäller för Dina produkter. Med undantag för det som anges i Programpolicyerna ska du fastställa och beräkna beloppet för alla återbetalningar och justeringar (inklusive eventuell skatt, leverans och hantering eller andra avgifter) eller andra belopp som du ska betala till kunder i samband med Dina transaktioner. Du ska styra alla sådana betalningar via APE med avseende på försäljning som har gjorts på DE Amazon-webbplatsen, ES Amazon-webbplatsen, FR Amazon-webbplatsen, IT Amazon-webbplatsen, NL Amazon-webbplatsen ,SE Amazon-webbplatsen och/eller PL Amazon-webbplatsen och, om du registrerade dig för Försäljning på Amazon före den 14 december 2018 och inte har fått ett meddelande med en APUK-kontobekräftelse, på UK Amazon-webbplatsen. Om du registrerade dig för Försäljning på Amazon den 14 december 2018 eller senare eller har fått ett meddelande med en APUK-kontobekräftelse ska du styra alla sådana betalningar avseende försäljning på UK Amazon-webbplatsen via APUK. För alla Dina produkter som levereras med hjälp av Levereras av Amazon kommer Amazons Återbetalningspolicyer som är publicerade vid det tillämpliga beställningstillfället att gälla och du måste fӧlja dem. Du ska utan dröjsmål tillhandahålla återbetalningar och justeringar som du är skyldig att tillhandahålla enligt Lag och under inga omständigheter senare än 30 kalenderdagar efter att skyldigheten uppstår.

  S-3. Problem med Dina produkter 

  S-3.1 Leveransfel och avvikelser, återkallelser. Du ansvarar för alla former av uteblivna funktioner, utebliven leverans, felleverans, stöld eller andra misstag eller handlingar i samband med hanteringen och leveransen av Dina produkter, utom i den utsträckning som de orsakas av: (a) kreditkortsbedrägeri som Amazon Payments Europe s.c.a. ansvarar för enligt avsnitt 3.1 i APE-användaravtalet eller som Amazon Payments UK Limited ansvarar för enligt avsnitt 3.1 i APUK-användaravtalet eller (b) vår försummelse att ge dig tillgång till Beställningsuppgifter så som de togs emot av oss eller som uppstod genom adressverifiering. Oaktat den föregående meningen gäller att för de av Dina produkter som levereras med hjälp av Levereras av Amazon, om några, kommer Tjänstevillkoren för Levereras av Amazon att gälla för utebliven leverans, felleverans, stöld eller andra misstag eller handlingar i samband med hanteringen och leveransen av dessa exemplar av Dina produkter. Du ansvarar också för eventuell bristande överensstämmelse eller brister i eller någon offentlig eller privat återkallelse av, såväl som andra säkerhetsärenden relaterade till, Dina produkter eller andra produkter som tillhandahålls i samband med Dina produkter. Du måste informera oss omedelbart så snart du får kännedom om offentliga eller privata återkallelser av Dina produkter eller andra produkter som tillhandahålls i samband med Dina produkter. Om vi fastställer att utförandet av dina skyldigheter enligt detta Avtal kan leda till returer, anspråk, tvister eller brott mot våra villkor eller policyer eller kan orsaka andra risker för Amazon eller tredje parter kan vi minska dem, inklusive genom att fastställa huruvida en kund ska få en återbetalning, justering eller ersättning för Dina produkter så länge vi fastställer att det kvarstår relaterade risker för Amazon eller tredje parter.

  S-3.2 A-till-Z-garantin.

  Om vi informerar dig om att vi har fått in ett anspråk enligt vår “A-till-Z”-garanti som erbjuds på en viss Amazon-webbplats eller någon annan tvist avseende erbjudandet, försäljningen eller leveransen av Dina produkter (utöver chargeback) kommer du att ha 30 dagar på dig att överklaga vårt beslut om anspråket. Om vi efter en utredning kommer fram till att ett anspråk, en chargeback eller en tvist är ditt ansvar gäller att du (i) inte får vidta åtgärder mot kunden och (ii) är ansvarig för att ersätta APE eller APUK (så som tillämpligt) för det belopp som har betalats av kunden (inklusive skatter och leverans- och hanteringsavgifter, men exklusive eventuella Hänvisningsavgifter som vi har behållit enligt definitionen i avsnitt S-4) och alla andra avgifter och omkostnader som är förknippade med den ursprungliga transaktionen (t.ex. kreditkorts-, bank-, betalningsbehandlings-, inlämnings- eller straffavgifter) och alla relaterade chargebacks eller återbetalningar i den utsträckning de ska betalas av oss. Du ansvarar inte för att ersätta APE eller APUK (så som tillämpligt) om kunden inte har skickat tillbaka Dina produkter till dig. Kunderna kommer dock inte att behöva skicka tillbaka Dina produkter till dig och du kommer att ansvara för att betala kostnaden om det förekommer säkerhetsrisker, IP-brott eller bedrägliga aktiviteter relaterade till Dina produkter eller om du har samtyckt till att inte kräva att Din produkt returneras. Om vi kommer fram till att ett anspråk, en chargeback eller en tvist är ditt ansvar och kunden har returnerat Din produkt ansvarar du för att ersätta transportkostnaderna för returen. Vi tar endast hänsyn till de A-till-Z-anspråk som vi kommer fram till är ditt ansvar när vi beräknar dina prestationsindikatorer.

  S-4. Ersättning

  Du ger härmed APE eller APUK oåterkalleligt tillstånd att debitera Ditt APE-betalningskonto för Försäljning på Amazon och/eller Ditt APUK-betalningskonto för Försäljning på Amazon och betala oss: (a) de tillämpliga Hänvisningsavgifterna, (b) alla tillämpliga Rörliga försäljningsavgifter och (c) den icke-återbetalbara Abonnemangsavgiften för Försäljning på Amazon som täcker kostnaden för att registrera ditt Försäljning på Amazon-säljarkonto och de löpande kostnaderna för att upprätthålla det. Abonnemangsavgiften för Försäljning på Amazon ska betalas i förskott för varje månad (eller, om tillämpligt, för varje transaktion) under detta Avtals löptid. “Abonnemangsavgift för Försäljning på Amazon” avser den avgift som anges på den tillämpliga Amazon-webbplatsen vid den tidpunkt denna avgift ska betalas. Med avseende på var och en av Dina transaktioner gäller att: (x) “Försäljningsintäkter” har den innebörd som anges i Business Solutions-avtalet, (y) “Rörlig försäljningsavgift” avser den eventuella tillämpliga avgift som anges på den tillämpliga Amazon-webbplatsen och (z) “Hänvisningsavgift” avser den tillämpliga procentuella andelen av Försäljningsintäkterna från Din transaktion via den tillämpliga Amazon-webbplatsen som anges på Amazon-webbplatsen vid tidpunkten för Din transaktion, baserat på Amazons kategorisering av den typ av produkt som är föremål för Din transaktion. Försäljningsintäkterna kommer dock inte att omfatta några leveranskostnader som fastställs av oss i vart och ett av de två följande fallen: (i) om det gäller Dina transaktioner som uteslutande består av produkter som levereras med hjälp av Levereras av Amazon och (ii) för säljare med säljplanen för Enskilda personer, om Dina transaktioner uteslutande består av Medieprodukter. Om annat inte anges kommer alla penningbelopp som behandlas i dessa Tjänstevillkor att uttryckas i den Lokala valutan och alla betalningar som behandlas i detta avtal kommer att debiteras i den Lokala valutan. 

  Du ansvarar för alla skatter eller tilläggsavgifter som tas ut för avgifter som du ska betala till oss eller våra närstående företag.

  S-5. Amazons webbplatser och tjänster.

  Amazon har rätt att bestämma utformningen, innehållet, funktionerna, tillgängligheten och lämpligheten på sina webbplatser, urvalet och eventuella produkter eller annonser i Amazon-butiker samt alla delar av varje Försäljningstjänst, inklusive din användning av detta. Amazon har rätt att överlåta en eller flera av dessa rättigheter eller delegera sitt ansvar till annan.

   S-6. Skatteärenden

  Utöver de Allmänna villkoren samtycker du till att de priser du specificerar för Dina produkter anges inklusive moms, tullavgifter, punktskatter eller annan skatt som eventuellt måste betalas i samband med sådan försäljning, såvida inte annat framgår i någon Programpolicy eller på annat sätt medgivits skriftligen av Amazon i förväg.

  Försäljning på Amazon-definitioner

  “Amazons återbetalningspolicyer” avser retur- och återbetalningspolicyer som publiceras på en viss Amazon-webbplats och gäller för produkter som säljs av Amazon EU S.à r.l. via den ifrågavarande Amazon-webbplatsen.

  “Din transaktion” definieras i Business Solutions-avtalet, men så som det används i dessa Tjänstevillkor avser det endast alla transaktioner via Försäljning på Amazon.

  “Försäljningspris” avser det totala bruttobelopp som ska betalas eller betalas av en köpare för Din produkt (inklusive skatter och tullavgifter).

  “Försäljning på Amazon-Startdatumet” avser det datum då vi först annonserar en av Dina produkter för försäljning på en viss Amazon-webbplats.

  “Leveransinformation” avser, med avseende på Dina produkter, uppskattad eller utlovad utsändning och/eller leveransdatum.

  “Mediaprodukt” avser alla böcker, tidskrifter eller andra publikationer, ljudinspelningar, videoinspelningar, programvaruprodukter, datorspel, TV-spel och/eller andra mediaprodukter i alla format, inklusive abonnemang för dem, som säljs via Amazon-webbplatsen.

  “Obligatorisk produktinformation” avser, med avseende på var och en av Dina produkter i samband med en viss Amazon-webbplats det följande (utom i den utsträckning det uttryckligen inte krävs enligt tillämpliga Programpolicyer): (a) beskrivning, inklusive så som tillämpligt, platsspecifik tillgänglighet och alternativ, riktlinjer för schemalagd leverans, och policyer för uppsägning av tjänster, (b) SKU- och EAN/UPC-nummer och andra identifierande uppgifter som Amazon rimligen kan begära, (c) information avseende lagerstatus och tillgänglighet, leveransbegränsningar eller- krav och Leveransinformation (i vardera fallet i enlighet med eventuell kategorisering som då och då föreskrivs av Amazon), (d) kategorisering inom varje Amazon-produktkategori och sökstruktur som då och då föreskrivs av Amazon, (e) en digitalomvandlad bild som korrekt avbildar endast Din produkt, följer alla tillämpliga Amazon-riktlinjer för bilder och inte omfattar ytterligare logotyper, text eller andra märken, (f) Försäljningspris, (g) leverans- och hanteringsavgifter (i enlighet med våra standardfunktioner för detta), (h) text, friskrivningar, varningar, meddelanden, etiketter eller annat innehåll som enligt tillämplig Lag måste visas i samband med erbjudandet, marknadsföringen eller reklamen för eller försäljningen av Din produkt, (i) alla avgifter eller andra villkor som gäller för en sådan produkt som krävs av säljaren och som kunden måste känna till före inköpet av produkten, (j) märke, (k) modell, (l) mått, (m) vikt, (n) en avgränsad lista med tekniska specifikationer, (o) SKU- och EAN/UPC-nummer (och andra identifierande uppgifter som vi rimligen kan begära) för tillbehör relaterade till Din produkt som är tillgängliga i vår katalog, (p) den stat eller det land Dina produkter skickas ut från samt (q) alla andra uppgifter som vi rimligen kan begära (t.ex. begagnade eller renoverade produkters tillstånd).

  “Utgivningsdatum” avser det datum som, om tillämpligt, specificeras av tillverkaren, distributören och/eller licensgivaren för en produkt som det datum före vilket specifik information avseende en sådan produkt (t.ex. titeln på en bok) inte får offentliggöras, eller en sådan produkt inte får levereras eller på annat sätt göras tillgänglig för kunder.

  “Uppskattat leveransdatum” avser, med avseende på Dina produkter, antingen: (a) slutet av den tillgängliga leveransperioden (som börjar från och med det datum då kunden gör den relevanta beställningen) eller den tillgängliga leveransperiod, om tillämpligt, som specificeras av dig i den relevanta lager-/produktdataströmmen för Din produkt eller, (b) om du inte specificerar information om leveranstillgänglighet i en sådan lager-/produktdataström eller Din produkt tillhör en produktkategori som enligt Amazon kräver leverans inom två (2) arbetsdagar, två (2) arbetsdagar efter det datum då den relevanta beställningen görs av kunden.

  “URL-märken” avser alla Varumärken eller några andra logotyper, namn, fraser, identifierare eller teckensträngar som innehåller eller inkluderar någon toppnivådomän (t.ex. .com, co.uk, .de, .es, .edu, .fr, .jp) eller någon variant därav (t.ex. dot com, dotcom, net eller com).

   

  Tjänstevillkor för Levereras av Amazon

  Levereras av Amazon (“FBA”) tillhandahåller logistik- och förknippade tjänster för Dina produkter. FBA drivs av Amazon Services Europe S.à r.l.

  Dessa Tjänstevillkor för FBA är en del av Amazon Services Europe Business Solutions-avtalet (“Business Solutions-avtalet”), och om inget annat uttryckligen anges omfattar och gäller det endast för ditt deltagande i FBA. GENOM ATT REGISTRERA DIG FÖR ELLER ANVÄNDA FBA SAMTYCKER DU (ÅT DIG SJÄLV ELLER DEN VERKSAMHET DU REPRESENTERAR) TILL ATT VARA BUNDEN AV BUSINESS SOLUTIONS-AVTALET OCH DESSA FBA-TJÄNSTEVILLKOR. Om termer inte är definierade i dessa Tjänstevillkor för FBA ska alla termer med stor begynnelsebokstav ha den innebörd som definieras i Business Solutions-avtalet. Du samtycker uttryckligen till att Amazon kan anlita sina närstående företag eller en tredje part för att utföra en eller flera av de logistik- och förknippade tjänster som beskrivs nedan.

  F.1. Dina produkter 

  När du har godkänts i FBA måste du ansöka om att registrera varje produkt du säljer som du vill inkludera i FBA-programmet i samband med en viss Amazon-webbplats. Du får inte inkludera någon produkt i FBA-programmet som är en FBA-utesluten produkt för någon Amazon-webbplats som du vill registrera din produkt med. Vi kan vägra registrering i FBA för produkter i samband med någon Amazon-webbplats, inklusive på grund av att den är en FBA-utesluten produkt eller att den bryter mot tillämpliga Programpolicyer. Du kan när som helst dra tillbaka registreringen av Dina produkter från FBA i samband med någon Amazon-webbplats.

  F.2. Produkt- och leveransinformation

  Du ska, i enlighet med tillämpliga Programpolicyer, tillhandahålla korrekta och fullständiga uppgifter om Dina produkter som är registrerade i FBA och ska tillhandahålla en Leveransbegäran för varje Enhet som levereras med hjälp av FBA och som inte säljs via Amazon-webbplatsen (“Flerkanalsleveransenheter”). Du ska omedelbart uppdatera alla uppgifter om Dina produkter i enlighet med våra krav och så som nödvändigt, så att uppgifterna alltid är korrekta och fullständiga. 

  F.3. Leverans till Amazon

  F.3.1. Utom så som framgår på annat sätt i avsnitt F-5 gäller att för varje Amazon-webbplats som du registrerar Enheter i anslutning till ska sådana Enheter endast levereras till kunder i sådana Amazon-webbplatsers länder. Du ska leverera Enheter till oss i enlighet med tillämpliga Programpolicyer för den specifika Amazon-webbplats som Dina produkter är registrerade i anslutning till. Du ska säkerställa att: (a) alla Enheter är korrekt förpackade för skydd mot skada och försämring under transport och förvaring, (b) följa transportvillkoren “CIP” (fraktfritt inklusive försäkring) till destinationen för inrikes ursprung i Amazon-webbplatsens land och “DDP” (levererat förtullat) till destinationen för icke-inrikes ursprung i Amazon-webbplatsens land samt (c) alla enheter uppfyller Amazons etikett- och andra krav. Du ska ansvara för alla kostnader för att skicka Enheterna till leveransdestinationen (inklusive kostnader för frakt- och transitförsäkring). Du ska betala alla sådana leveranskostnader i förskott och Amazon kommer inte att betala någon leverans. Du ansvarar för betalning av alla tullavgifter, pålagor, skatter och andra avgifter. Om en Enhet är felaktigt förpackad eller märkt kan vi returnera Enheten till dig på din bekostnad (i enlighet med avsnitt F-7) eller paketera eller märka om Enheten och debitera dig en motsvarande administrationsavgift.

  F.3.2. Du får inte leverera några Olämpliga Enheter till oss och vi kan vägra att acceptera alla sådana leveranser.

  F.3.3 Om du skickar Enheter från platser utanför EU till logistikcenter måste du ange dig själv som importör/varumottagare och utse en tullmäklare. Om Amazon anges i någon importdokumentation förbehåller Amazon sig rätten att vägra att acceptera de Enheter som omfattas av importdokumenten och alla kostnader som fastställs mot eller ådras av Amazon kommer att dras från Ditt kreditkort eller Ditt bankkonto, APE-betalningskontot för Försäljning på Amazon, APUK-betalningskontot för Försäljning på Amazon, dras av från belopp som ska betalas till dig eller via någon annan metod enligt vårt gottfinnande.

  F.4. Lagring

  Vi tillhandahåller lagringstjänster enligt beskrivningen i dessa Tjänstevillkor för FBA när vi bekräftar mottagandet av en leverans. Vi kommer att lagra elektroniska dokument som spårar Enheter på lager genom att identifiera antalet Enheter som lagras i ett logistikcenter. Vi kommer inte att behöva markera eller åtskilja Enheter fysiskt från andra lagerenheter (t.ex. produkter med samma Amazon-standardidentifieringsnummer) som ägs av oss, våra närstående företag eller tredje parter i tillämpliga logistikcenter. Om vi väljer att blanda Enheter med sådana andra lagerenheter samtycker båda parterna till att våra register kommer att vara tillräckliga för att identifiera de produkter som är Enheter. Vi kan flytta Enheter mellan olika anläggningar. Om det förekommer förlust av eller skador på Enheter medan de ligger på lager kommer vi att ersätta dig i enlighet med FBA-riktlinjerna för den tillämpliga Amazon-webbplatsen). Om vi ersätter dig för en Enhet kommer vi att ha rätt att avyttra Enheten i enlighet med avsnitt F-7. Vid alla andra tillfällen är du ensam ansvarig för eventuella förluster av eller skador på Enheter. Vårt bekräftade mottagande av en leverans kommer inte att: (a) ange eller antyda att någon Enhet har levererats utan förlust eller skada eller att någon senare upptäckt förlust eller skada på någon Enhet inträffade efter bekräftat mottagande av leveransen, (b) ange eller antyda att vi faktiskt tog emot de Enheter av Dina produkter som du angav för leveransen eller (c) innebära att vi avsäger oss, begränsar eller reducerar någon av våra rättigheter enligt detta Business Solutions-avtal. Vi förbehåller oss rätten att ändra begränsningar av schemaläggning och volymer för leverans och lagring av dina lagervaror i våra logistikcenter i enlighet med avsnitt 15 och du måste uppfylla alla dessa begränsningar.

  F.5. Logistik

  Som en del av våra logistiktjänster kommer vi att skicka Enheter från lagret med Dina produkter i samband med en viss Amazon-webbplats till leveransadresserna i det tillämpliga Amazon-webbplatslandet som ingår i giltiga beställningar från kunder eller som har skickats in av dig som en del av en Leveransbegäran. Vi kan skicka Enheter tillsammans med produkter som har köpts från oss och/eller andra säljare, inklusive något av våra närstående företag. Vi kan även skicka Enheter som ingår i en enda Leveransbegäran separat. Om du deltar i våra logistiktjänster i samband med en viss Amazon-webbplats kommer vi också att skicka Dina produkter som vi fastställer vara kvalificerade (vardera en “Produkt kvalificerad för utlandet”) för leverans till Utländska adresser i länder som vi fastställer vara kvalificerade för utländska leveranser, dock med förbehåll för de ytterligare villkoren för utländska leveranser i FBA-riktlinjerna för den tillämpliga Amazon-webbplatsen

  F.6. Returer från kunder

  F.6.1. Du kommer att ansvara för och måste acceptera och behandla returer av, och tillhandahålla återbetalningar och justeringar för, alla Flerkanalsleveransenheter enlighet med detta Business Solutions-avtal (inklusive tillämpliga Programpolicyer).

  F.6.2. Vi kommer att ta emot och behandla returer av alla Amazon-leveransenheter i enlighet med villkoren i ditt Säljaravtal, dessa Tjänstevillkor för FBA och Programpolicyerna för den tillämpliga Amazon-webbplatsen. Alla Säljbara enheter som är registrerade i samband med en viss Amazon-webbplats som också är Amazon-leveransenheter och som returneras korrekt kommer att läggas tillbaka i lagret av dina produkter i FBA-programmet för den ifrågavarande Amazon-webbplatsen. Vi kan leverera kunders beställningar för Dina produkter i anslutning till en viss Amazon-webbplats med Amazon-leveransenheter som returneras i samband med den ifrågavarande Amazon-webbplatsen. Utöver det som anges i avsnitt F-7 ska du återta äganderätten till alla Enheter som returneras av kunder. 

  F.6.3. Med förbehåll för avsnitt F-7 kommer vi att, enligt anvisningar från dig, antingen returnera eller avyttra en Enhet som returneras till oss av en kund och som vi bedömer är en Olämplig Enhet så som anges i avsnitt F-7. Utan begränsning av våra rättigheter enligt avsnitt F-7.3 kan vi välja att returnera eller avyttra den Olämpliga Enheten.

  F.6.4. Om Amazon får en kundretur av en Flerkanalsleveransenhet ska du anvisa oss om att returnera eller avyttra Enheten på din egen bekostnad och om du underlåter att göra detta kan vi avyttra Enheten så som anges i avsnitt F-7.

  F.6.5. Du ansvarar för alla moms- och Intrastat-förpliktelser som resultat av eventuella returer.

  F.7. Returer till dig och avyttring

  F.7.1. Med förbehåll för avsnitt F.7.5 kan du när som helst begära att Enheter ska returneras till dig eller att vi avyttrar Enheter.

  F.7.2. Vi kan, efter meddelande därom, returnera Enheter (inklusive Olämpliga Enheter) till dig, inklusive vid uppsägning av dessa Tjänstevillkor. Returnerade Enheter kommer att skickas till din leveransadress som du angav i enlighet med Business Solutions-avtalet (inklusive tillämpliga Programpolicyer). Men, om (a) den adress vi har angiven för dig i samband med en viss Amazon-webbplats inte längre gäller, är felaktig eller utanför det tillämpliga territoriet, (b) du inte har tillhandahållit eller, på vår begäran, bekräftat en angiven leveransadress eller (c) om vi inte kan ordna med din betalning för den returnerade leveransen, kommer Enheterna att anses vara övergivna. I sådana fall kan vi välja att avyttra dem så som är lämpligt baserat på lagret (t.ex. genom att sälja, återvinna, donera eller förstöra dem) och behålla eventuella intäkter vi kan få från avyttringen.

  F.7.3 Vi kan avyttra en Olämplig Enhet (och du anses ha samtyckt till vår åtgärd): (a) omedelbart om vi fastställer att (i) Enheten innebär en risk för säkerhet, hälsa eller skadeståndsansvar för Amazon, vår personal eller någon tredje part eller (ii) du har deltagit i bedräglig eller olaglig verksamhet eller (iii) vi har anledning att säga upp din användning av Tjänsterna med omedelbar verkan i enlighet med Avsnitt 3 och är exponerade för skadeståndsansvar gentemot en tredje part eller (b) om du underlåter att anvisa oss att returnera eller avyttra en Olämplig Enhet inom 30 dagar (eller så som på annat sätt anges i den tillämpliga Programpolicyn) efter att vi underrättar dig om att det är nödvändigt att avlägsna den, t.ex. på grund av att din användning av FBA har stoppats eller sagts upp eller ditt säljarkonto har stoppats, sagts upp eller stängts av. Du måste dessutom ersätta oss för eventuella skador som uppstår, inklusive eventuella utgifter som vi ådrar oss i samband med Olämpliga Enheter.

  F.7.4. Du kan begära att vi avyttrar Enheter när som helst. Vi kan i sådana fall avyttra dessa Enheter så som lämpligt baserat på lagret (t.ex. genom att sälja, återvinna, donera eller förstöra dem). Äganderätten till varje avyttrad Enhet kommer att överlåtas till oss (eller en tredje part som vi väljer, t.ex. en välgörenhetsorganisation) utan kostnad, helt fri från eventuella panträtter, anspråk, säkerhetsintressen eller andra inteckningar i den utsträckning som krävs för att avyttra Enheten och vi kan behålla eventuella intäkter som vi erhåller genom avyttringen. 

  F.7.5. Du måste underrätta oss omedelbart om eventuella återkallelser eller potentiella återkallelser av Dina produkter och samarbeta med och hjälpa oss i samband med eventuella återkallelser, inklusive genom att inleda procedurer för att returnera varor till dig enligt våra standardrutiner. Du kommer att ansvara för alla kostnader och utgifter som du, vi eller någon av våra eller dina närstående företag utsätts för i samband med någon återkallelse eller potentiell återkallelse av någon av Dina produkter (inklusive kostnaderna för att returnera, lagra, reparera, avveckla eller leverera någon av dessa produkter till dig eller någon leverantör).

  F.8. Kundtjänst

  F.8.1. För Flerkanalsleveransenheter kommer vi inte att ha några andra kundtjänståtaganden än att vidarebefordra alla förfrågningar för din kännedom till den kontakt du tillhandahåller och för att göra en rimlig mängd information om leveransstatus för Dina produkter tillgänglig om du begär det och i den utsträckning vi har tillgång till den begärda informationen. Du måste säkerställa att alla dina policyer och meddelanden till dina kunder avseende leverans av Dina produkter och andra logistikrelaterade ärenden återspeglar våra policyer och krav, inklusive med avseende på leveransmetoder, returer och kundtjänst och du ska på tydligt sätt visa alla specifika upplysningar, meddelanden, anmärkningar och policyer som vi kräver på dina webbplatser, i e-postmeddelanden eller i andra medier eller annan kommunikation. 

  F.8.2. Vi kommer att ansvara för alla kundtjänstfrågor som är relaterade till förpackning, hantering och leverans och för kundreturer, återbetalningar och justeringar relaterade till Amazon-leveransenheter. Vi kommer att besluta om en kund ska få återbetalning, justering eller ersättning för en Amazon-leveransenhet och vi kommer att kräva att du ger oss ersättning om vi fastställer att du har ansvar i enlighet med Business Solutions-avtalet (inklusive dessa Tjänstevillkor och Programpolicyerna för den tillämpliga Amazon-webbplatsen). Vi kommer att underrätta dig omedelbart när du ansvarar för återbetalning till en kund. Utöver din rätt att begära att Enheter returneras till dig enligt avsnitt F.7.1 kan du, om du inte samtycker till vårt beslut, överklaga beslutet inom trettio (30) dagar efter vårt meddelande därom. Med undantag för det som anges i detta avsnitt F-8 avseende Amazon-leveransenheter kommer kundtjänst att hanteras så som anges i ditt Säljaravtal. Du ska ansvara för momsrelaterade kundtjänstförfrågningar, inklusive men ej begränsat till priser och moms, momsfakturor och kreditnotor.

  F.8.3. I situationer relaterade till Amazon-leveransenheter där fel artikel levererades eller om artikeln har skadats eller förlorats eller saknas kommer vi, om vi inte fastställer att grunden till en sådan begäran orsakas av dig eller någon av dina medarbetare, ombud eller uppdragstagare, efter eget gottfinnande att: (a) för varje Amazon-leveransenhet (i) skicka ut en annan Enhet till kunden och betala dig det tillämpliga Ersättningsvärdet (enligt beskrivningen i FBA-riktlinjerna för den tillämpliga Amazon-webbplatsen) för den andra Enheten eller (ii) initiera en återbetalning till kunden å dina vägnar och betala ut Ersättningsvärdet för Enheten till dig eller (b) för Flerkanalsleveransenheter betala ut Ersättningsvärdet för Enheten till dig (och du ska, på vår begäran, tillhandahålla en giltig momsfaktura för det Ersättningsvärde som betalas ut till dig). Eventuell återbetalning till kunden kommer att initieras i enlighet med Tjänstevillkoren för Försäljning på Amazon. Oaktat Tjänstevillkoren för Försäljning på Amazon kommer vi att ha rätt att debitera dig för de tillämpliga avgifter som ska betalas till oss enligt Tjänstevillkoren för Försäljning på Amazon respektive dessa Tjänstevillkor. Med undantag för det som uttryckligen framgår i detta Avsnitt F-8.3 ska du ansvara för alla kostnader som är förknippade med utbyte eller retur.

  F.8.4. Om vi tillhandahåller en kund en annan Enhet eller återbetalning enligt beskrivningen i Avsnitt F-8.3 och kunden returnerar den ursprungliga Enheten till oss, kommer vi att ha rätt att avyttra enheten i enlighet med Avsnitt F-7 eller, om den är en Säljbar Enhet, kan vi, efter eget gottfinnande, återföra Enheten till ditt lager i enlighet med Avsnitt F-6. Om vi återför den till ditt lager ska du ersätta oss för den returnerade Enhetens Ersättningsvärde. Alla ersättande Enheter som skickas ut av oss enligt dessa Tjänstevillkor kommer att anses vara, och kommer att behandlas på samma sätt som, en beställning och försäljning av en sådan Enhet från dig till kunden via den tillämpliga Amazon-webbplatsen, i enlighet med Business Solutions-avtalet, APE-användaravtalet och/eller APUK-användaravtalet och ditt Säljaravtal och de kommer att vara föremål för alla tillämpliga gällande villkor.

  F.9. Ersättning

  F.9.1. Avgifter. Du ska betala oss de tillämpliga avgifter som anges i FBA-avgiftstabellen för DE Amazon-webbplatsen, FBA-avgiftstabellen för FR Amazon-webbplatsen, FBA-avgiftstabellen för IT Amazon-webbplatsen, FBA-avgiftstabellen för ES Amazon-webbplatsen, FBA-avgiftstabellen för UK Amazon-webbplatsen, FBA-avgiftstabellen för NL Amazon-webbplatsen FBA-avgiftstabellen för SE Amazon-webbplatsen, FBA-avgiftstabellen för PL Amazon-webbplatsen. Du kommer att debiteras Lagringsavgifterna med start från den dag (fram till midnatt) då Enheten anländer i logistikcentret och är tillgänglig för leverans av Amazon (eller i händelse av en Olämplig Enhet, från ankomstdagen (fram till midnatt)), fram till det tidigare av: (a) den dag (fram till midnatt) då vi får en giltig kundbeställning för en sådan produkt eller en begäran från dig att returnera eller avyttra Enheten eller (b) den dag (fram till midnatt) då vi faktiskt skickar Enheten till din angivna returplats eller avyttrar Enheten. Du ger oss härmed tillstånd att debitera Ditt kreditkort, Ditt APE-betalningskonto för Försäljning på Amazon och/eller ditt APUK-betalningskonto för Försäljning på Amazon med alla belopp som ska betalas till oss inom ramen för dessa Tjänstevillkor.

  F.9.2. Frakt och presentförpackning. För alla Amazon-leveransenheter kommer vi att fastställa de belopp som ska debiteras kunden för frakt- och presentförpackningstjänster för de Enheter som vi levererar via FBA-programmet. Mellan dig och oss kommer dessa avgifter att vara dina avgifter inklusive moms till kunden och vi kommer att rapportera dem till dig. Vi kommer att debitera dig (och du ska betala oss) en avgift som motsvarar beloppet för sådana avgifter till kunden. Du bekräftar och samtycker till att du ansvarar för att redovisa eventuell tillämplig moms på avgifterna för frakt och presentförpackning till kunden.

  F.9.3. Intäkter. Vi kan så som lämpligt behålla en del av eller alla intäkter från Enheter som vi har rätt att avyttra i enlighet med avsnitt F.7 ovan eller till vilka äganderätten överlåts, inklusive returnerade, skadade eller övergivna Enheter. Du kommer inte att ha något säkerhetsintresse, någon panträtt eller något annat anspråk på de intäkter vi får i samband med försäljning, hantering och/eller leverans av dessa Enheter.

  F.10. Skadeersättning

  I tillägg till dina förpliktelser enligt Avsnitt 6 i Business Solutions-avtalet samtycker du också till att gottgöra, försvara och hålla oss, våra närstående företag och deras och våra respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, representanter och ombud skadeslösa mot alla Anspråk som uppstår genom eller är relaterade till: (a) Enheterna (oavsett om äganderätten har överlåtits till oss eller ej och inklusive alla Enheter som vi identifierar som dina i enlighet med Avsnitt F-4), inklusive varje förekomst av personskada, dödsfall eller sakskada, och om tillämpligt (b) eventuella skatter eller avgifter avseende försäljning, användning, mervärde, personlig egendom, bruttointäkter, punktskatt, franchise eller verksamhet eller eventuella tullar, pålagor eller liknande beskattning (inklusive straffavgifter, böter eller ränta på något av det föregående) som åläggs av skattemyndigheten eller någon annan myndighet i samband med leverans av Produkter kvalificerade för utlandet till Utländska adresser (sammantaget “Skatter för leveranser till utlandet”).

  F.11. Resultat av uppsägning

  Dina uppsägningsrättigheter anges i Avsnitt 3 i Business Solutions-avtalet. Efter uppsägning av Business Solutions-avtalet eller dessa Tjänstevillkor för FBA i samband med en viss Amazon-webbplats, kommer vi, enligt dina anvisningar, att returnera eller avyttra de Enheter som är registrerade i samband med den ifrågavarande Amazon-webbplatsen så som anges i Avsnitt F-7. Om du inte anvisar oss att returnera eller avyttra Enheterna inom trettio (30) dagar (eller så som på annat sätt anges i den gällande Programpolicyn) efter uppsägningen, kan vi välja att returnera och/eller avyttra Enheterna helt eller delvis så som anges i Avsnitt F-7 och du samtycker till en sådan åtgärd. Vid uppsägning av dessa Tjänstevillkor för FBA i samband med en viss Amazon-webbplats kommer samtliga av parternas rättigheter och skyldigheter enligt dessa Tjänstevillkor för FBA med avseende på den ifrågavarande Amazon-webbplatsen att upphöra, dock med undantag för att parternas rättigheter och skyldigheter enligt Avsnitt F-3, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11, och F-12, med avseende på Enheter som har tagits emot eller lagras av Amazon på uppsägningsdagen, kommer att överleva uppsägningen.

  F.12. Skatteärenden

  Du förstår och bekräftar att lagring av Enheter i logistikcenter kan skapa en skattskyldighet för dig i det tillämpliga territorium där Webbplatsens logistikcenter är beläget och att du kommer att ha allt ansvar för eventuella skatter som ska betalas samt alla skyldigheter till momsredovisning till följd av sådan lagring. Om några Skatter för leveranser till utlandet eller Dina skatter åläggs oss som resultat av utförandet av tjänster åt dig i samband med FBA-programmet eller på annat sätt i enlighet med dessa Tjänstevillkor för FBA, kommer du att ansvara för sådana Skatter för leveranser till utlandet och Dina skatter och du måste då gottgöra och hålla Amazon skadeslöst från sådana Skatter för leveranser till utlandet och Dina skatter så som anges i Avsnitt F-10 i dessa Tjänstevillkor för FBA.

  F.13. Ytterligare framställningar

  I tillägg till dina utfästelser och garantier i Avsnitt 5 i Business Solutions-avtalet framställer och garanterar du att: (a) du har giltig rättslig äganderätt till alla Enheter och alla nödvändiga rättigheter att distribuera Enheterna och till att uppfylla dina skyldigheter enligt dessa Tjänstevillkor för FBA, (b) du ska leverera alla Enheter till oss i nyskick (eller i sådant skick som beskrivs av dig i den tillämpliga annonsen för Din produkt) och i säljbart tillstånd, (c) alla Enheter och deras förpackningar kommer att efterleva alla tillämpliga märknings-, etikett- och andra krav som föreskrivs i gällande Lag, (d) ingen Enhet är eller kommer att vara producerad eller tillverkad, helt eller delvis, med hjälp av barnarbete eller straff- eller tvångsarbete, (e) du och alla dina underleverantörer, ombud och leverantörer som är involverade i att producera eller leverera Enheter kommer att efterleva alla tillämpliga Lagar (inklusive alla Lagar i de länder där Enheterna produceras eller levereras, avseende driften av deras anläggningar och deras verksamhets- och arbetskraftsmetoder, inklusive arbetsförhållanden, löner, arbetstid och arbetstagares minimiålder) samt (f) alla Produkter kvalificerade för utlandet (i) kan exporteras på lagligt sätt från det tillämpliga Amazon-webbplatslandet utan licens eller andra tillstånd och (ii) kan importeras på lagligt sätt till och efterleva alla tillämpliga Lagar i ett Kvalificerat land. 

  FBA-definitioner

  “Amazon-leveransenheter” avser Enheter som levereras med hjälp av FBA och säljs via någon av Amazon-webbplatserna. 

  “FBA-utesluten produkt” avser, med avseende på varje Amazon-webbplats som du registrerar Enheter i samband med, varje Enhet som är en Utesluten produkt eller som på annat sätt är förbjuden enligt tillämpliga Programpolicyer.

  “Utländsk adress” avser en postadress som inte ligger inom det tillämpliga Amazon-webbplatslandet.

  “Leveransbegäran” avser en begäran som du skickar till oss (i enlighet med standardmetoderna för inlämning som föreskrivs av oss) för att leverera en eller flera Flerkanalsleveransenheter.

  “Flerkanalsleveransenheter” har den innebörd som framgår i Avsnitt F-2.

  “Säljbar enhet” avser en Enhet som inte är en Olämplig Enhet.

  “Säljaravtal” avser Tjänstevillkoren för Försäljning på Amazon, Professionell säljare-tillägget, alla uppdaterade versioner av dessa avtal eller något annat liknande avtal (så som fastställs av Amazon) mellan dig och oss som ger dig möjlighet att annonsera och sälja vissa produkter och tjänster via en viss Amazon-webbplats.

  “Leveransinformation” avser, med avseende på köpta Enheter, följande information: mottagarens namn, leveransadress, antal Enheter som ska levereras och all annan leveransrelaterad information som vi rimligen kan begära.

  “Webbplatsers logistikcenter” avser de logistikcenter som har utsetts eller används av Amazon för att lagra och hantera Enheter i anslutning till en viss Amazon-webbplats.

  “Enhet” avser en enhet av Din produkt som du levererar till Amazon i samband med FBA-programmet i anslutning till en viss Amazon-webbplats.

  “Olämplig enhet” avser en Enhet: (a) som är defekt, skadad, olämplig för ett visst ändamål eller saknar nödvändiga etiketter, (b) vars etiketter inte var korrekt registrerade hos Amazon före leverans eller inte stämmer överens med den produkt som registrerades, (c) som är en FBA-utesluten produkt eller som inte uppfyller Avtalet (inklusive tillämpliga Tjänstevillkor och Programpolicyer), (d) som enligt Amazon inte kan säljas eller levereras eller (e) som Amazon anser vara olämplig på annat sätt.

  Tjänstevillkor för Sponsrade annonser

  Sponsrade annonser, inklusive Amazons sponsrade produkter och Sponsored Brands (“Sponsrade annonser”), är en tjänst som ger dig möjlighet att annonsera Dina produkter på Amazons nätverksresurser. Din användning av Sponsrade annonser regleras av Amazon Advertising-avtalet. Du samtycker till Amazon Advertising-avtalet med den tillämpliga Amazon-avtalsparten (enligt definitionen i Amazon Advertising-avtalet) som då och då kan uppdateras av Amazon i enlighet med dess villkor.

  Amazon Advertising-avtalet är tillgängligt på https://advertising.amazon.co.uk/terms.

  I händelse av någon motstridighet mellan de Allmänna villkoren eller Programpolicyerna och Amazon Advertising-avtalet med avseende på Annonstjänsterna ska Amazon Advertising-avtalet ha företräde i de motstridiga delarna.

   Villkor för Försäljningspartner-API

  API-1 Beskrivning av Försäljningspartner-API:er

  “Försäljningspartner-API:er” ger dina system möjlighet att kommunicera med vissa funktioner som vi gör tillgängliga för dig. Dessa Villkor för Försäljningspartner-API avser och gäller endast för din användning av Försäljningspartner-API om inget annat anges specifikt. Enligt Villkoren för Försäljningspartner-API kan du bevilja parter som (a) utvecklar Appar för att stödja din användning av Försäljningspartner-API:er eller API-materialen, (b) har registrerat sig som Utvecklare hos oss och (c) som har samtyckt till Marknadsplats utvecklare-avtalet (“Utvecklare”) att få åtkomst till Konfidentiella uppgifter och Ditt material via Försäljningspartner-API:er. Detta förutsätter att du, i varje fall när Konfidentiell Information lämnas ut till Utvecklare, förblir ansvarig för sådana Utvecklares handlingar eller underlåtenheter som om sådana handlingar eller underlåtenheter var dina egna. Om du vill använda Försäljningspartner-API:er direkt eller utveckla programvara eller en webbplats som kommunicerar med Försäljningspartner-API:er eller API-materialen (en “App”) måste du registrera dig som en Utvecklare.

  Vi kan tillgängliggöra Försäljningspartner-API:er (inklusive Marketplace Web Services-API:er) och programvara, data, text, ljud, video, bilder eller annat innehåll som vi gör tillgängliga i samband med Försäljningspartner-API:er, inklusive relaterad dokumentation, programbibliotek och annat stödjande material, oavsett format (sammantaget “API-materialen”), som ger dina system möjlighet att kommunicera med vissa funktioner som är tillgängliga för dig. Du kan ge Utvecklare behörighet att få åtkomst till Konfidentiell Information och Ditt material via Försäljningspartner-API:er, men endast i syfte att stödja din verksamhet på Amazon. Detta förutsätter att du, i varje fall när Konfidentiell Information lämnas ut till Utvecklare, förblir ansvarig för sådana Utvecklares handlingar eller underlåtenheter som om sådana handlingar eller underlåtenheter var dina egna. Alla villkor som är tillämpliga för Försäljningspartner-API:er och API-materialen i detta Avtal gäller endast mellan dig och oss. API-material som är offentliga eller programvara med öppen källkod (“Offentlig programvara”) kan tillhandahållas dig enligt en separat licens, i vilket fall, oaktat någon annan bestämmelse i detta avtal, den licensen reglerar din användning av sådana API-material. För undvikande av missförstånd kommer, förutom i den utsträckning som uttryckligen är förbjudet enligt licensen som reglerar eventuella API-material som är Offentlig programvara, alla övriga bestämmelser i detta Avtal att fortsätta gälla.

  API-2 Licens och relaterade krav

  API-2.1 Allmänt.

  Vi beviljar dig en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke-underlicensieringsbar, icke-överlåtbar licens att under Avtalets löptid tillåta Utvecklare att skaffa åtkomst till och använda Konfidentiell Information och Dina material via Försäljningspartner-API:er och API-materialen, men endast för att stödja din användning av de Tjänster som omfattas av detta Avtal. Mellan dig och oss äger vi, eller våra licensgivare, alla rättigheter, all äganderätt och allt intresse i och till Konfidentiell Information, Försäljningspartner-API:er, API-materialen, eventuella tekniska specifikationer och driftsspecifikationer, säkerhetsprotokoll och annan dokumentation eller policyer som tillhandahålls eller görs tillgängliga av oss med avseende på Försäljningspartner-API:er eller API-materialen (“Specifikationerna för Försäljningspartner-API”) och våra interna datacenteranläggningar, servrar, nätverksutrustningar och värdprogramvarusystem som ligger under vår eller deras rimliga kontroll och används för att tillhandahålla Försäljningspartner-API:er eller API-materialen (“Amazon-nätverket”).

  API-2.2 Licensbegränsningar.

  Du kan ge Utvecklare tillstånd att få åtkomst till Konfidentiell Information och Dina material via Försäljningspartner-API:er och API-materialen, men endast via API:er som har dokumenterats och lämnats ut av oss i enlighet med tillämpliga Specifikationer för Försäljningspartner-API. Du får inte tillåta någon annan part att göra något av följande med Konfidentiell Information, Försäljningspartner-API:er och API-materialen: (a) baklängeskonstruera, dekompilera eller ta isär koden för dem, (b) helt eller delvis modifiera eller skapa härledda verk baserade på dem, (c) distribuera kopior av dem, (d) ta bort eventuella meddelanden eller etiketter om äganderätt på dem, (e) använda någon Offentlig programvara på något sätt som, i enlighet med den licens som är tillämplig för sådan Offentlig programvara, kräver att Konfidentiell Information, Försäljningspartner-API:er eller API-materialen avslöjas, licensieras, distribueras eller på annat sätt görs tillgängliga för någon, (f) återförsälja, leasa, hyra ut, överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överlåta rättigheter till dem, (g) skaffa åtkomst till eller använda dem på sådant sätt som syftar till att undvika tillämpliga avgifter eller att överskrida användningsgränser eller- kvoter, (h) skaffa åtkomst till eller använda dem för något ändamål som inte är relaterat till din användning av Tjänster eller (i) skaffa åtkomst till eller använda dem för bedrägliga eller olagliga aktiviteter som bryter mot våra policyer eller på annat sätt är skadliga för oss eller eventuella tredje parter. Begränsningarna avseende dataanvändning i Avsnitt 11 ovan gäller för all information du lämnar ut eller får via direkt eller indirekt användning av Försäljningspartner-API:er.

  API-2.3 Ingen licens för direkt åtkomst.

  För undvikande av missförstånd ger dessa Villkor för Försäljningspartner-API dig ingen licens för att direkt skaffa åtkomst till eller använda Försäljningspartner-API:er eller installera, kopiera, använda eller distribuera API-material. Direkt användning av Försäljningspartner-API:er får endast licensieras till Utvecklare.

  API-2.4 Kontoidentifierare och uppgifter.

  Du måste använda konto-ID:n och eventuell unik offentlig/privat nyckel, som har utfärdats av oss, för att tillhandahålla åtkomst till din data via Försäljningspartner-API:er (“Kontoidentifierare och referenser”) i enlighet med dessa Villkor för Försäljningspartner-API för att godkänna Utvecklares åtkomst till Försäljningspartner-API:er å dina vägnar. Du får endast godkänna åtkomst till Konfidentiella uppgifter och Dina material via Försäljningspartner-API:er på det sätt som vi föreskriver. Dina Kontoidentifierare och uppgifter är endast avsedda för ditt personliga bruk och du måste upprätthålla säkerheten för dessa och hålla dem hemliga. Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker med dina Kontoidentifierare och uppgifter, oavsett om aktiviteterna genomförs av dig eller en tredje part (inklusive dina medarbetare, uppdragstagare eller ombud). Du måste underrätta oss omedelbart om du tror att en obehörig tredje part använder dina Kontoidentifierare och uppgifter eller om dina Kontoidentifierare och uppgifter har gått förlorade eller stulits. Vi ansvarar inte för obehörig användning av dina Kontoidentifierare och uppgifter.

  API-2.5 Säkerhet för Dina material och Konfidentiell Information.

  Du är ensam ansvarig för att bevilja andra att få åtkomst till Försäljningspartner-API:er å dina vägnar och måste vidta dina egna åtgärder för att upprätthålla säkerhet, skydd och säkerhetskopiering av den Konfidentiella Informationen och Ditt material som behandlas genom din tillgång till Försäljningspartner-API:er och API-material, inklusive all Konfidentiell Information som du har lämnat ut till Utvecklare i enlighet med detta Avtal. Vi ansvarar inte för någon obehörig åtkomst till, ändring av eller radering, förstörelse, skada, förlust eller underlåtenhet att lagra någon av din Konfidentiella Information eller Dina material i samband med Försäljningspartner-API:er (inklusive som resultat av din eller tredje parts fel, handlingar eller underlåtenhet). Om du (rimligen) misstänker att ett personuppgiftsintrång har inträffat i förhållande till en kunds personuppgifter som du har i din besittning eller som på annat sätt är under din kontroll (inklusive i en Utvecklares besittning), ska du omedelbart meddela Amazon om sådant personuppgiftsintrång (i tillräcklig detalj) för informationsändamål och omedelbart vidta alla åtgärder (eller kräva att en Utvecklare vidtar sådana åtgärder, om relevant) som är tillämpliga för dig enligt dataskyddslagar.

  API-3 Uppsägning

  API-3.1 Uppsägning av din åtkomst till Försäljningspartner-API:er och API-materialen.

  Utan att begränsa parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, Amazon Marknadsplats utvecklare -avtalet eller Amazon Marketplace API-licensavtalet kan vi begränsa, stänga av eller säga upp din åtkomst till Försäljningspartner-API:er och API-materialen efter eget gottfinnande med 30 dagars varsel. Vi kan säga upp omedelbart om (a) vi fastställer att du på väsentligt sätt har brutit mot detta Avtal och underlåtit att åtgärda detta inom sju dagar efter ett meddelande om att det ska åtgärdas, (b) du eller ditt konto har varit inblandat i vilseledande, bedrägliga eller olagliga aktiviteter eller (c) din användning av Försäljningspartner-API:er och API-materialen kan skada våra kunder.

  Vid eventuell avstängning eller uppsägning av din åtkomst till Försäljningspartner-API:er och API-materialen måste du omedelbart sluta godkänna att andra använder Försäljningspartner-API:er och API-materialen. Vid eventuell uppsägning av din åtkomst till Försäljningspartner-API:er och API-materialen måste du dessutom förstöra alla API-material omedelbart. Vid eventuellt avstängning eller uppsägning av din åtkomst till Försäljningspartner-API:er och API-materialen kan vi vidta åtgärder som leder till att dina Kontoidentifierare och uppgifter inte längre är giltiga i Amazon-nätverket i samband med Försäljningspartner-API:er och API-materialen.

  API-4 Ändringar i Försäljningspartner-API:er och API-materialen

  Vi kan ändra eller upphöra att tillhandahålla Försäljningspartner-API:er eller API-materialen (inklusive genom att ändra eller ta bort funktioner hos Försäljningspartner-API:er eller API-materialen) från tid till annan. För alla väsentliga förändringar som medför negativ inverkan på din verksamhet kommer vi att informera dig i enlighet med Avsnitt 17.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates